Budżet gotówkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Budżet gotówkowy
Polecane artykuły


Budżet gotówkowy (zwany również budżetem środków pieniężnych) umożliwia operacyjne zarządzanie gotówką, zwłaszcza przyczyniając się do koordynacji jej wpływów i wypływów na i z rachunku bankowego. Można zatem stwierdzić, że podstawowym zadaniem stawianym przed budżetem gotówkowym jest utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Jego zastosowanie narzuca konieczność bieżącej kontroli przepływu gotówki.

Warunki budżetu gotówkowego są następujące:

 • należy ująć w nim wszystkie faktyczne wpływy i wydatki,
 • podjęcie rozmowy z dostawcami dotyczącymi korzystniejszych warunków płatności
 • nie uwzględnia się takich wydatków, które są związane tylko z zapisem księgowym, a nie powodują wpływu lub wypływu środków
 • wymaga wszechstronnych i dokładnych danych na temat wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa
 • w sprawach planowania wydatków wymaga współdziałania z jednostkami i komórkami operacyjnymi

Budżet gotówkowy może być stosowany we wszystkich rodzajach i typach przedsiębiorstw. Spełnia następujące cele: programuje obieg środków pieniężnych w odpowiednich przedziałach czasu w sposób zapewniający utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa przy racjonalnym kształtowaniu kosztów finansowych utrzymania tej płynności

 • określa z góry działania podejmowane dla zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub zmierzające do odpowiedniego przesunięcia płatności (w porozumieniu z wierzycielami) w przypadku przewidywanego spiętrzenia płatności

wyznacza przedsięwzięcia pozwalające na najkorzystniejsze lokowanie nawet krótkoterminowych nadwyżek finansowych

Budżet gotówkowy jest sporządzany na dowolny okres -miesięczny, kwartalny, roczny. Zgodnie ze zdefiniowanym w literaturze przedmiotu racjonalnym cyklem działania zorganizowanego przygotowanie budżetu gotówkowego będzie przebiegało w następujących etapach:

 • Etap 1 czynności przygotowawcze, koncepcja warunków i sposobów realizacji, ustalenie strumieni gotówki i ich zmienności, określenie kanałów informacyjnych
 • Etap 2 korekta dotychczasowego sposobu wydatkowania gotówki i polityki sprzedaży.Te działania mają na celu dokonanie analizy cyklu spływu należności i regulowania zobowiązań, co odpowiada analizie przychodów i kosztów oraz ich kasowego wymiaru.Docelowo należy kierować się powyżej podanymi zasadami przyśpieszania poboru należności i opóźniania płatności na rzecz dostawców.
 • Etap 3 należy wykonać analizę rozwiązań alternatywnych w zakresie przechowywania środków na rachunku bieżącym (kredyt krótkoterminowy, kredyt kupiecki, zakup papierów wartościowych, lokaty na rynku międzybankowym).
 • Etap 4 skonstruowanie budżetu przepływów gotówkowych zgodnie z posiadanym zasobem informacyjnym
 • Etap 5 wdrożenie i kontrola zastosowania budżetu oraz jego efektywności

Bibliografia

 • M.Dylewski, B.Filipiak, P.Szczypa,Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Fachowe 2008, s. 158
 • W.Bień,Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa 1999, s. 136-137

Autor: Bartłomiej Miejski