Blocking

Z Encyklopedia Zarządzania
Blocking
Polecane artykuły


Bloking podatność folii z → tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych do utrzymywania na swojej powierzchni ładunku elektryczności statycznej, powodująca zlepienie się powierzchni (materiały) tworzywa, zarówno w stosie, jak i w zwoju. B. jest cechą ujemną, gdyż przy rozdzielaniu stykających się ze sobą warstw folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych lub materiałów wielowarstwowych może nastąpić ich trwałe uszkodzenie. [WW] [I. Duda, 1994 s. 31]

Tendencja do wzajemnego sklejania się folii, tzw. bloking utrudnia pracę na maszynach, do których folia jest dostarczana w postaci arkusików, jak również przy otwieraniu gotowych torebek przed ich napełnieniem. Tendencja ta występuje wyraźnie zwłaszcza przy foliach o gładkich powierzchniach, których nie przedziela warstwa powietrza przy ich bezpośrednim zetknięciu. Sprawa ta jest na tyle ważna, że przy niektórych foliach dodaje się środków zapobiegających sklejaniu (np. pochodne krzemowe dodawane przy produkcji folii z celulozy regenerowanej. Przy oznaczaniu podatności na sklejanie się warstw folii stosuje się warunki standardowe, w których plik arkusików folii jest poddawany stałemu obciążeniu. Na przykład według normy brytyjskiej BS 1763: 1956 stos arkusików jest układany między dwiema szklanymi płytkami i obciążany ciężarkiem (1funt/cal2), przy temperaturze 50oC przez 24 godziny. Po oziębieniu do temperatury pokojowej określa się wielkość siły potrzebnej do rozdzielenia arkusików. Często podatność na wzajemne sklejanie się warstw folii określa się bez użycia aparatury. Stopień sklejania ocenia się na podstawie łatwości z jaką poszczególne arkusiki dają się ręcznie oddzielić od siebie. W metodzie opisanej w normie ASTM D 1893-61 T podatność folii na wzajemne sklejanie się określa się na podstawie pomiaru siły podczas rozdzielania dwu sąsiadujących warstw standardowym prętem o średnicy 6mm, przesuwanym z prędkością ok 12 cm/min. [Czerniawski B., Nassalski A., 1970, s. 275 - 276]

Substancje modyfikujące powierzchnię polimeru

  • Dodatki antyblokingowe
  • Bloking jest zjawiskiem polegającym na mocnym przywieraniu do siebie sąsiadujących warstw folii z zwoju, w torebce lub wytłaczanym rękawie, które powoduje trudności przy przetwarzaniu folii na maszynach pakujących i przy napełnianiu opakowań. Bloking jest powodowany przez:
  • gładką powierzchnię folii,
  • obecność niskocząsteczkowych frakcji polimeru, które mają skłonność do migracji na powierzchnię folii, działając jak lepiszcze,
  • warunki wytwarzania i przechowywania folii, głównie przez zbyt wysoka temperaturę.

Zapobieganie blokingowi polega głównie na zredukowaniu gładkości powierzchni dzięki dodatkowi nierozpuszczalnych w polimerze substancji nieorganicznych, na ogół krzemionki o odpowiednio wysokim stopniu rozdrobnienia i specjalnej preparacji, rzadziej talku lub węglanu wapnia. Dodawane ilości środków antyblokingowych zawierają się w granicach 500-4000 ppm. Negatywnym skutkiem stosowania środków antyblokingowych może być pogorszenie własności optycznych folii, zwykle już przy zawartości od 2000 ppm. [B. Czerniawski, J Michniewicz, 1998, s 242]

Bloking to zjawisko wysokiej przyczepności powierzchni stykających się ze sobą warstw folii, spowodowane wyjątkowo gładką powierzchnią folii i jej właściwościami dielektrycznymi, umożliwiającymi ścisłe zetknięcie się dwóch warstw folii ze sobą i prawie całkowite usunięcie powietrza z przestrzeni między warstwami oraz stopienie się stykających ze sobą powierzchni w wyniku nacisku, działania podwyższonej temperatury lub obu czynników łącznie. [M. Ucherek, 2005, s 5]

Bibliografia:

  • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1994
  • Czerniawski B., Nassalski A., Folie opakowaniowe, Wydawnictwo naukowo -techniczne, Warszawa, 1970
  • Czerniawski B., Michniewicz J., Opakowania żywności, Wydawnictwo ARGO FOOD TECHNOLOGY sp. z o.o., Czeladź, 1998
  • Ucherek M., Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Zeszyty naukowe nr 675 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005

Autor: Kamila Ulicka