Trening umiejętności społecznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Trening umiejętności społecznych
Polecane artykuły

Trening umiejętności społecznych jest to forma zajęć kształtująca kompetencje, polegająca na odgrywaniu ról w warunkach laboratoryjnych pod dowództwem wykwalifikowanego trenera. Wśród wielu publikacji naukowych jako kluczowe umiejętności społeczne poddawane treningowi znajdziemy takie jak: asertywność, współdziałanie i umiejętność współpracy, właściwe stosowanie otwartości, nagradzanie i wzmacnianie, umiejętności komunikacyjne: komunikację niewerbalną i werbalną (umiejętność słuchania, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, zadawanie pytań, wyrażanie próśb, zbieranie informacji, udzielanie informacji zwrotnych, wydawanie poleceń, prowadzenie dyskusji, negocjowanie i przekonywanie innych), umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów, empatię, autoprezentację i kształtowanie własnego wizerunku [1].

Cele przeprowadzania

Podstawowym celem treningu umiejętności społecznych jest poprawienie zachowań społecznych. Kolejnym ważnym celem jest naprawianie i zmienianie nieprawidłowych nawyków oraz substytucja ich nawykami odpowiednimi do sytuacji. Następnym celem jest zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej. Natomiast najważniejszym celem treningu umiejętności społecznych jest przełożenie tych wyuczonych i wyćwiczonych zachowań i zastosowanie ich w rzeczywistości[2].

Warunki przeprowadzenia Treningu

Są niezbędne do spełnienia, aby trening był skuteczny, a równocześnie, aby osoba stała się dobrze wyszkoloną w zakresie danej umiejętności [1]:

 1. jednostka musi poznać i zrozumieć cel szkolenia oraz jaki jest jego sens,
 2. jednostka musi posiąść, wyćwiczyć pewne umiejętności behawioralnie (mieć okazję do jej praktycznego ćwiczenia, do zapoznania się z nią),
 3. jednostka musi mieć dostęp do informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze wykonuje daną aktywność,
 4. jednostka musi utrwalić zdobytą umiejętność, używać jej w miarę możliwości jak najczęściej, aż stanie się w pełni zautomatyzowaną, naturalną czynnością oraz chodzącą w parze z innymi zachowaniami;

Rola w treningu umiejętności społecznych

W treningu umiejętności społecznych możemy wymienić cztery podstawowe role: rola edukacyjna, rola kompensacyjna, rola korekcyjna i rola terapeutyczna. Rola edukacyjna polega na tym, że jednostka przyswaja nową wiedzę z zakresu umiejętności społecznych. Jeżeli chodzi o rolę kompensacyjną, to jej założeniem jest pomoc w osiąganiu możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego. Uwzględnia się w niej przede wszystkim wszystkie ograniczenia wynikające z wszelkich braków, takich jak: niepełnosprawność ruchowa lub intelektualna. Natomiast rola korekcyjna polega na tym, że zmieniamy swoje zachowanie w odpowiedzi na żądania społeczne. Ostatnia rola - terapeutyczna polega na tym, że trening umiejętności społecznych umożliwia dziecku zrozumienie własnych predyspozycji oraz perspektyw.

Techniki służące do przeprowadzania treningu umiejętności społecznych

Do przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych możemy zastosować 5 technik. Są nimi:

 • trening percepcji społecznej – polega on na udoskonalaniu zdolności trafnego postrzegania i interpretacji komunikatów niewerbalnych, postrzeganiu stanów emocjonalnych i postaw interpersonalnych oraz udoskonaleniu kompetencji rozpoznawania braku integralności w przekazie niewerbalnym innego człowieka i wnioskowania o ich założeniu.
 • trening podejmowania roli innych ludzi – polega na poszerzaniu wiedzy z zakresu empatii poznawczej, czyli zauważania, rozumienia oraz liczenie się z punktem widzenia drugiej osoby.
 • trening analizowania sytuacji społecznej – koncentruje się na analizowaniu kłopotliwych oraz trudnych sytuacji interpersonalnych pod kątem rozpoznawania zamierzeń ich partycypantów, zasad społecznych, które obowiązują w pewnych sytuacjach społecznych i sekwencji działań które dają możliwość osiągnięcie postawionych celów.
 • trening nadawania komunikatów niewerbalnych-polega na poprawie umiejętności dzielenia się informacjami, przede wszystkim o postawach interpersonalnych, takimi jak dominacja, życzliwość dzięki wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała oraz odległości przestrzeni osobistej.
 • trening komunikacji werbalnej oraz trening autoprezentacji-przede wszystkim sprowadza on do nauki inicjowania, podtrzymywania i kończenia interakcji oraz do zapoznania się uczestników zajęć zasadami rozmowy, wystąpień publicznych czy prowadzenia zebrań.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Bandach M. (2013), Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych
 2. Kucharczyk I., Dłużniewska A. (2017),Samoświadomość emocji i percepcja własna kompetencji społecznych a osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją w wieku dorastania

Bibliografia

Autor: Blanka Bojarska, Marcelina Drobot, Oliwia Skowron