Private placement

Z Encyklopedia Zarządzania

Private placement jest to sprzedaż bezpośrednia, wąskiej określonej grupie inwestorów. Jest to kompleksowa usługa polegająca na poszukiwaniu inwestorów rynku pozagiełdowego, pomoc w wyborze optymalnego spsobu finansowania działalności spółki.

Private placement jest to usługa ta skierowana do małych podmiotów szukających inwestorów, które są zbyt małe do znalezienia ich we własnym zakresie na giełdzie. Oferta private placement skierowana jest również do podmiotów mających duży potencjał rozwojowy, znajdujących się jednak w chwilowych kłopotach. Dzięki private placement podmioty te mają szanse na znalezienie źródeł finansowania wśród funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych inwestorów. Podmioty korzystające z tej usługi oczekują:

 • wysokiej stopy zwrotu
 • ochrony własnych interesów
 • możliwości wycofania własnych funduszy po określonym czasie.

TL;DR

Private placement to sprzedaż bezpośrednia akcji dla wybranej grupy inwestorów. Jest to forma finansowania pozagiełdowego, która pozwala małym podmiotom znaleźć inwestorów. Proces private placement składa się z kilku etapów, w tym przygotowania dokumentacji emisyjnej i negocjacji warunków. Korzyści z private placement to elastyczność, szybkość, oszczędności, możliwość pozyskania inwestorów strategicznych i mniejsze wymagania prawne. Private placement jest stosowane w różnych branżach, takich jak finansowa, technologiczna, energetyczna, budowlana, nieruchomościowa i medyczna.

Proces realizacji private placement

Proces postępowania w metodzie private placement składa się z kilku etapów:

 • Przygotowanie dokumentacji emisyjnej - przygotowanie prospektu emisyjnego, który zawiera informacje o spółce, jej historii, strategii, rynku, konkurencji oraz planach na przyszłość. Dokument ten musi spełniać wymogi prawne.
 • Poszukiwanie inwestorów - poszukiwanie inwestorów, którzy są zainteresowani zakupem akcji spółki. Inwestorami mogą być zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni.
 • Negocjacje warunków - negocjacje warunków emisji, w tym ceny emisyjnej, liczby emisji akcji oraz warunków dystrybucji.
 • Zawarcie umów - zawarcie umów z inwestorami, które określają warunki emisji oraz prawa i obowiązki stron.
 • Emisja akcji - emisja akcji i ich dystrybucja do inwestorów.
 • Zakończenie procesu - zakończenie procesu emisji i rozliczenie transakcji.

Ważne jest, że private placement to forma finansowania pozagiełdowego i nie jest dostępna dla każdego. Dlatego też, inwestorzy zainteresowani zakupem akcji w ramach private placement muszą spełniać określone kryteria, zazwyczaj dotyczące wymaganego poziomu posiadanego kapitału czy doświadczenia inwestycyjnego.

Korzyści stosowania private placement

Private placement ma kilka korzyści, w tym:

 • Elastyczność - emisja akcji w ramach private placement pozwala na elastyczne dostosowanie warunków emisji do potrzeb spółki i inwestorów, co jest trudne do osiągnięcia przy emisjach publicznych.
 • Szybkość - proces emisji akcji w ramach private placement jest zazwyczaj szybszy niż przy emisjach publicznych, ponieważ nie trzeba przestrzegać tak restrykcyjnych wymogów prawnych.
 • Oszczędności - emisja akcji w ramach private placement pozwala na uniknięcie kosztów związanych z emisjami publicznymi, takich jak koszty związane z przygotowaniem dokumentacji emisyjnej czy koszty związane z udziałem w obrocie giełdowym.
 • Możliwość pozyskania inwestorów strategicznych - private placement pozwala na pozyskanie inwestorów strategicznych, którzy mogą być bardziej zainteresowani długoterminowym rozwojem spółki niż tylko krótkoterminowym zyskiem.
 • Mniejsze wymagania prawne - przeprowadzenie emisji akcji w ramach private placement jest mniej regulowane niż publiczne, co pozwala na większą swobodę działania i mniejsze obciążenie formalnościami.
 • Poufność - private placement pozwala na utrzymanie poufności informacji o finansowaniu i strategicznych planach spółki.

Wykorzystanie private placement

Private placement jest często stosowany w różnych branżach, np:

 • Branży finansowej - banki, fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na działalność operacyjną lub rozwój nowych projektów.
 • Branży technologicznej - firmy technologiczne często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na rozwój nowych produktów lub usług.
 • Branży energetycznej - firmy z branży energetycznej często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na rozwój projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
 • Branży budowlanej - firmy z branży infrastrukturalnej często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na realizację projektów budowlanych lub rozwój infrastruktury.
 • Branży nieruchomości - firmy z branży nieruchomości często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na rozwój projektów deweloperskich lub inwestycje w nieruchomości.
 • Branży medycznej - firmy z branży medycznej często korzystają z private placement, aby pozyskać kapitał na rozwój nowych produktów lub technologii medycznych.


Private placementartykuły polecane
Bank inwestycyjnyTurystyka medycznaInkubator przedsiębiorczościInwestorVenture capitalJednostka uczestnictwaHedge FundPośrednictwo finansoweFundusz zalążkowy

Bibliografia

 • Walkiewicz R. (2002), Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich konkurencyjności z tradycyjnymi produktami bankowymi, Monografie i opracowania SGH, Warszawa
 • Zalewska M. (red.) (2007), Współczesna Bankowość, Difin, Warszawa


Autor: Ewa Mularz