Porównanie projektów o różnej długości życia

Z Encyklopedia Zarządzania
Porównanie projektów o różnej długości życia
Polecane artykuły


Metody

Do porównania projektów o różnej długości życia można zastosować dwie metody:

  1. Ekwiwalentna renta roczna
  2. Powielenie

METODA EKWIWALENTNEJ RENTY ROCZNEJ (ERR)

Metoda ta bierze pod uwagę oczekiwaną długość życia projektu i na tej podstawie mierzy efektywną wysokość strumienia przychodu, jaki będzie realizowany w każdym z lat życia projektu.Opiera się na założeniu, że wyrażona wielkością NPV łączna korzyść netto przedsięwzięcia inwestycyjnego w jego całym ekonomicznym cyklu życia jest równoważna serii stałych płatności generowanych w ciągu całego cyklu życia. Nie są więc porównywane, NPV analizowanych przedsięwzięć, lecz ich ekwiwalentny przepływ roczny. ERR określa efektywny roczny przychód- stały w każdym z lat trwania projektu.

METODA POWIELANIA

Innym sposobem uwzględnienia różnicy długości życia pomiędzy dwoma projektami A i B jest wyznaczenie miary bezpośredniej rekompensaty z tytułu krótszego okresu zycia projektu B. Metoda ta polega na założeniu powielenia projektu B dopóty, dopóki łączny okres zycia takiego połączonego projektu nie będzie równy okresowi zycia projektu A. Jeżeli okres zycia projektu A wynosi np. 6 lat a projektu B tylko 2 lata oznacz to,że projekt B musi być powielony trzykrotnie. W zasadzie powielania traktujemy badane projekty tak jakby miały jednakowa długość życia, mimo iż w istocie tak nie jest. Powieleniu podlega zawsze tylko długość życia jednego projektu np.B, wówczas długość życia projektu A można wyrazić jako wielokrotność okresu życia projektu B. W przypadku, gdy długość życia jednego projektu nie jest pełną wielokrotnością długości życia innego, może wystąpić konieczność powielania obydwu.

Bibliografia

  • H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych.Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2000
  • W.Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Kraków 2004

Autor: Iwona Gręda