Integralność danych

Z Encyklopedia Zarządzania
Integralność danych
Polecane artykuły

Integralność danych - przez to pojęcie należy rozumieć sytuację, w której dane nie pozostaną w jakikolwiek niekompetentny sposób przekształcone, a co za tym idzie, ich stan będzie kompatybilny z wymaganym i spodziewanym stanem faktycznym (E.Dudek, M. Kozłowski, s.183-192).

Integralność to taki parametr, który skupia się na zagwarantowaniu niezmienności informacji w punktach przestrzeni jak i czasu. Możemy tu wyodrębnić dwa różne pojęcia:

 • Integralność danych, charakteryzującą się tym, że dane nie były w przeszłości zmieniane czy modyfikowane, bądź też nie uległy zniszczeniu w sposób nieautoryzowany.
 • Integralność systemu (aplikacji), która wyróżnia się tym, żeby system wykonywał własną, zaplanowaną rolę w sposób nieuszkodzony, pozbawiony nieautoryzowanej, zamierzonej lub niezamierzonej manipulacji.

Zadaniem integralności jest zadbanie o to, aby dane były skrupulatne, wyczerpujące oraz istotne a także o dopilnowanie, by informacje nie uległy przypadkowemu czy też świadomemu przeinaczeniu informacji (A. Czarnecki, s. 412-420).

Integralność danych, jako jeden z elementów składających się na bezpieczeństwo danych/informacji

Pojęcie bezpieczeństwo informacji wiąże się z uwzględnieniem poufności, dostępności i integralności informacji. Natomiast bezpieczeństwo danych charakteryzuje się wzięciem ich (trzech elementów: poufności, integralności, dostępności) pod ochronę, tzn. zadbanie o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o nieodpowiednie lub niekompetentne, celowe bądź omyłkowe wyjawienie, przekształcenie czy też zepsucie. Bezpieczeństwo danych cechują 4 główne przymioty (E.Dudek, M. Kozłowski, s.183-192):

 • spójność - dotyczy głównie pakietów danych, i niesie ze sobą obowiązek wypełniania przez wszystkie elementy pakietu danych zespołu wymogów, zawierających się w jego definicji. Nazywa się je warunkami spójności.
 • poufność – jest to brak dostępności zawartości danych dla każdego z podmiotów, który jest nieupoważniony do zapoznania się z zawartą treścią. Tym danym, dla których zaburzenie poufności jest wyjątkowo niepożądane i wiąże się z wysokimi kosztami, nadaje się adekwatnie duży poziom bezpieczeństwa
 • dostępność – jest to zupełna swoboda wykorzystywania danych przez upoważnionych użytkowników
 • integralność (wyjaśniona powyżej)

Naruszenia integralności danych

Wszelkie przyczyny, które mogą zakłócić integralność danych to m.in. (E.Golis, J. Banasiak, s.101-107):

 • czynności podejmowane przez niekompetentnego użytkownika
 • działania wirusów
 • uszkodzenia, niesprawności
 • nieprawidłowości w oprogramowaniu
 • niestaranność oraz nieścisłości wynikające z działania użytkowników upoważnionych
 • awaria w transmisji

Pośrednie sposoby gwarantujące integralność danych

Integralność powinna być zagwarantowana podczas przekazywania, przekształcania i przetrzymywania informacji. Można wyróżnić pośrednie sposoby, które wpływają na zagwarantowanie integralności danych, czyli (E.Golis, J. Banasiak, s.101-107):

 • demaskowanie każdej ewentualności bądź próby zakłócenia integralności danych
 • zredukowanie autoryzacji dostępu
 • wdrożenie procedur, mających na celu uwierzytelnienie
 • minimalizowanie faktycznego wglądu do systemu komputerowego
 • posługiwanie się metodami, które przyczyniają się do wzrostu skuteczności i sprawności sprzętu, a także tolerancji na wszelkie pomyłki

Strategia, gwarantująca integralność danych w aplikacji

Strategia, która ma na celu zagwarantowanie integralności danych, to w rzeczywistości zespół zasad i rozporządzeń, odnoszących się do metod zapewnienia przez aplikację, iż przechowywane i ukazywane dane pokrywają się i odpowiadają postawionym wymaganiom. Zadaniem tej strategii jest: skontrolowanie czy kodowanie odbyło się poprawnie oraz sprawdzenie jednomyślności użycia zbioru znaków, zagwarantowanie integralności konceptualnej a także filtrowanie nieprawidłowych znaków. Każda taka strategia, która skupia się na gwarantowaniu integralności danych, powinna bazować na koncepcji, która mówi, że od danych przechowywanych wewnątrz aplikacji wymaga się, aby były nienaganne i bezbłędne. Należy przez to rozumieć, iż dane, które będą otrzymywane powinny być sortowane na granicy aplikacji, a następnie, po przefiltrowaniu, zostaną wewnętrznie magazynowane przez aplikację. Zachowanie tego kryterium, zapobiega ponownemu przetwarzaniu danych bazowych (otrzymanych na początku procesu) (C.Henderson).

Bibliografia

Autor: Anna Zaczkiewicz