Funkcja regresji kosztów i przychodów

Z Encyklopedia Zarządzania

Ten artykuł został podzielony na dwa:

  • Funkcja regresji kosztów - Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z zastosowaniem funkcji regresji może być prowadzona w trzech ujęciach: dynamicznym, przeprowadzana dla wyróżnionej jednostki gospodarczej. Rozpatruje kształtowanie się kosztów i przychodów w tej jednostce w kolejnych jednostkach czasu z pewnego przedziału czasowego, przekrojowym, przeprowadzona w ustalonym okresie dla wielu jednostek gospodarczych o takim samym profilu działalności, przekrojowo-dynamicznym, przeprowadzane dla wielu jednostek gospodarczych w kolejnych jednostkach czasu ustalonego przedziału czasowego.
  • Funkcja regresji przychodów - Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie tej przyjmuje się ilość sprzedanych produktów jako podstawowy czynnik kształtujący przychód ze sprzedaży i nie uwzględnia się innych czynników. Zależność przychodów ze sprzedaży produktów od ilości sprzedanych produktów może przybierać różne formy, które mogą być zapisane za pomocą funkcji regresji o odmiennych postaciach analitycznych: liniowa funkcja regresji, stosowana w analizach krótkookresowych, gdyż przyjmuje się, że przychód ze sprzedaży jest proporcjonalny do ilości sprzedanych produktów, potęgowa funkcja regresji, stosowana, gdy w miarę wzrostu ilości sprzedanych produktów będą następować coraz mniejsze przyrosty przychodów ze sprzedaży (przychody degresywnie zmienne), kwadratowa funkcja regresji, którą stosuje się, gdy po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży dalszy jej wzrost będzie powodował spadek całkowitego przychodu ze sprzedaży.


Funkcja regresji kosztów i przychodówartykuły polecane
Koszt sprzedażyKontrola kosztów marketinguProdukty wielokrotnej sprzedażyEfekt osłony podatkowejRachunek kosztów zmiennychKoszty pośrednieKoszty wytwarzaniaWydatki bieżąceMarża brutto

Bibliografia

  • Kisielińska J., Stańko S. (2009), Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(2)
  • Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa