Dług gruntowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Dług gruntowy
Polecane artykuły


Dług gruntowy to ograniczone prawo rzeczowe obciążającym nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego). Uprawniony ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości bez względu na to czyją jest ona własnością. Co więcej uprawniony ma pierwszeństwo w dochodzeniu swojego roszczenia przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Dług gruntowy jest wpisywany do księgi wieczystej w oznaczonej sumie pieniężnej. Wpis ten ma charakter konstytutywny co oznacza, iż skutki prawne tego wpisu mają miejsce od dnia dokonania tego wpisu. List długu gruntownego to dokument potwierdzający obciążenie nieruchomości długiem gruntowym. List długu gruntowego przygotowuje się według formularza, którego wzór sporządza Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument ten wydaje sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą dla danej nieruchomości, jednakże sporządzany jest on przez notariusza, który sporządził akt notarialny o ustanowieniu listu zastawnego. List długu gruntowego służy przenoszeniu inkorporowanych w nich praw bez konieczności każdorazowego wpisu do księgi wieczystej. Do przeniesienia zabezpieczenia wystarcza jedynie wydanie dokumentu oraz oświdczenie zbywcy o przeniesieniu długu gruntowego na odwrotnej stronie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Przedmiotem obciążenia długiem gruntowym może być:

Dług gruntowy jest to samoistne prawo rzeczowe nie zwiążane z istnieniem wierzytelności, którą zabezpiecza przez to nie wygasa on w przypadku braku wierzytelności. Ułatwia to finansowanie przez bank nieruchomości ponieważ raz ustanowionym zabezpieczeniem na swoją rzecz bank może dysponować na wiele sposobów udzielając kolejnych kredytów, bez obawy o jego wygaśnięcie po spłacie jednego z kredytów.

Bibliografia

  • Współczesna bankowość t.I, pod red. Zalewskiej M., Difin, Warszawa 2007, s. 216.
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982r.

Autor: Ewa Mularz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.