Czas pracy kierowcy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Czas pracy kierowców: są to normy czasów pracy kierowców regulowane przez przepisy prawa. Normy dotyczą kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wykonujących przewóz drogowy. Artykuł 2 pkt 5 określa tydzień jako czas pomiędzy godziną 00.00 w poniedziałek i godziną 24.00 w niedzielę.

art. 6. Ustawy o transporcie drogowym "1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 • prowadzenie pojazdu,
 • załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
 • czynności spedycyjne,
 • obsługę codzienną pojazdów i przyczep,
 • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,
 • niezbędne formalności administracyjne,
 • utrzymanie pojazdu w czystości.

2.Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. 3.Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin".(Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

TL;DR

Przepisy określają maksymalny czas pracy kierowców oraz wymagane przerwy i nieprzerwany odpoczynek. Kierowcy nie mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie, a po 6 godzinach pracy mają prawo do przerwy. Odpoczynek nieprzerwany musi trwać co najmniej 11 godzin. Kierowcy mają również prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku co tydzień. Istnieją wyjątki oraz obowiązek rejestrowania czasu pracy.

Dzienny czas pracy

W ciągu doby czas pracy kierowcy nie może być dłuższy niż 8 godzin na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Po sześciu godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa w wymiarze minimum 30 minut przeznaczona na odpoczynek, podczas gdy czas pracy wynosi do 9 godzin oraz w nie krócej niż 45 minut, podczas gdy czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin. Przerwy te mogą być dzielone na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut. Podczas każdej doby kierowcy przysługuje 11 godzinny nieprzerwany odpoczynek. Jeżeli pojazd wyposażony jest w miejsce do spania oraz znajduje się na postoju, odpoczynek może być wykorzystany w pojeździe. art. 21 wskazuje iż gdy praca przypada w porze nocnej, czas pracy nie może być dłuższy niż 10 godzin. art. 15 mówi "1.Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę -w ramach systemu równoważnego czasu pracy. 2.W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy". (Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Tygodniowy czas pracy

W czasie każdego tygodnia kierowca ma prawo do nieprzerwanego odpoczynku trwającego co najmniej 35 godzin. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy. Tygodniowy czas pracy kierowcy wraz z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym nieprzekraczającym 4 miesięcy okresie rozliczeniowym. Czas ten może być wydłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Wyjątek

art. 16.1. wskazuje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla kierowców pracujących w transporcie drogowym można stosować system przerywanego czasu pracy zgodnie z góry ustalonego rozkładu, który przewiduje trwającą nie dłużej niż 5 godzin jedną przerwę w pracy podczas doby. Natomiast podczas gdy kierowca wykonuje przewozy regularne, przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin. 2.Dopuszczalna jest praca w nadgodzinach nie przekraczających 260 godzin w roku kalendarzowym podczas gdy: 1)sytuacja i zdarzenia wymagają od kierowcy podjęcia działań dla ochrony mienia albo usunięcia awarii lub ochrony życia lub zdrowia ludzkiego. A także dla szczególnych potrzeb pracodawcy.(Dz.U. 2004 Nr 92poz. 879)

Rejestracja czasu pracy

Do rejestrowania czasu pracy kierowców wykorzystywane jest urządzenie instalowane w pojeździe w celu wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania szczegółowych danych dotyczących ruchu tych pojazdów.(Podręcznik kierowcy CD - Autoteka CD, s. 78)

Urządzenia te mają obowiązek rejestrowania:

 • czasu prowadzenia pojazdu;
 • przerw w pracy i okresy dziennego odpoczynku,
 • prędkości jazdy,
 • długości przebytej drogi,
 • innych okresów pracy lub dyspozycyjności kierowcy,

(ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym


Czas pracy kierowcyartykuły polecane
Przerwa w pracyBadania lekarskiePosiłki regeneracyjneDni wolneDoba pracowniczaGodziny nadliczboweKarta pracyDni ustawowo wolne od pracyŚwiadczenie urlopowe

Bibliografia

 • Osko M., Próchnierwicz H. (2007), Podręcznik kierowcy CD - Autoteka CD, Grupa Image
 • Rozporządzenie komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowymTekst mający znaczenie dla EOG. Document 32002R1360
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371


Autor: Aneta Łabuz