Aneks do umowy o pracę

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:20, 6 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Aneks do umowy o pracę - dokument uwzględniający pisemną zmianę uzgodnionych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem warunków umowy o pracę, opracowany na podstawie wcześniej podpisanej umowy o pracę między stronami, jako jedną z form zatrudnienia oraz zawierający szczegółowe odniesienie do punktów umowy, które ulegają zmianie. Obowiązek zastosowania formy pisemnej zaistnienia zmian warunków umowy o pracę, na podstawie Prawa Pracy reguluje zapis Kodeksu Pracy, który nie dopuszcza do stosowania ustnej formy zmian warunków[1].

TL;DR

Aneks do umowy o pracę to dokument, który umożliwia zmianę warunków umowy między pracodawcą a pracownikiem. Zmiany mogą dotyczyć czasu pracy, stanowiska pracy, obowiązków, miejsca pracy lub wynagrodzenia. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej zgodnie z przepisami prawa pracy. Pracownik powinien posiadać wiedzę na temat swoich praw i skonsultować się z doradcą prawnym, jeśli ma wątpliwości co do proponowanych zmian. Zmiany wprowadzone w aneksie mają pierwszeństwo nad pierwotnymi zapisami w umowie o pracę.

Główne zapisy umowy o pracę

Z uwagi na źródło zapisów do których bezpośrednio odnosi się aneks, nie można pominąć formy zatrudnienia jako umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, obie strony obowiązuje konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, w której na podstawie Kodeksu Pracy Art. 29 § 1 powinny być zapisane podstawowe dane[2]:

 • datę zawarcia umowy
 • opis rodzaju umowy między stronami
 • miejsce wykonywania czynności umowy
 • wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika
 • wysokość wynagrodzenia wraz z wyszczególnieniem składników wchodzących w wynagrodzenie
 • datę rozpoczęcia stosunku pracy

Warunki umowy o pracę, które mogą podlegać zmianie poprzez aneks

Istotną kwestią oprócz budowy umowy o pracę jest także obustronna znajomość warunków umowy między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy a odpowiednio Art. 29 § 2. "pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków"[3]. Obowiązek pracodawcy w sprawie poinformowania pracownika o odpowiednich warunkach zatrudnienia opisuje w Kodeksie Pracy art. 29 § 3, który nosi brzmienie jak poniżej

"§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o[4]:

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy".

Uwzględniając zatem zapisy Kodeksu Pracy oraz elementy, o jakich zostaje poinformowany pracownik na etapie zatrudnienia przez pracodawcę, zmianie poprzez aneks do umowy o pracę mogą ulec warunki np. czasu pracy - wymiaru, zmiana stanowiska pracy, zmiana zakresu obowiązków, zmiana miejsca pracy lub zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę. Ważnym elementem z punktu widzenia pracownika, dla swobodnego i świadomego zatrudnienia, jest posiadanie wiedzy podstawowej w zakresie Prawa Pracy i Kodeksu Pracy. W przypadku wątpliwości, czy warto podpisać zmianę warunków z pracodawcą, można skonsultować proponowane zmiany u doradcy w zakresie Prawa Pracy, przed podpisaniem dokumentu aneksu. Być może odpowiednia opinia uchroni nas przed popisaniem niekorzystnych dla nas zmian.

Pisemna forma aneksu do umowy o pracę

Konieczność zastosowania formy pisemnej porozumienia zmieniającego warunki pracy, czyli aneksu do umowy o pracę, opisuje wspomniany Kodeks Pracy art. 29 § 4. Istotnym faktem jest, że porozumienie zmieniające warunki pracy nie jest przewidziane w prawie jako czynność prawna, ale jest akceptowalne, aby traktować porozumienie zmiany warunków płacy i pracy, jako tożsame z obustronną zgodą o podstawie prawnej, podobnie jak porozumienie stron dotyczące rozwiązania umowy o pracę[5].

Najważniejsze zagadnienia dot. aneksu do umowy o pracę

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, na podstawie Kodeksu Pracy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może uzgodnić z pracodawcą zmianę warunków zatrudnienia, która odbywa się na podstawie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy. W konsekwencji zmiany warunków ujęte w pisemnym aneksie do umowy o pracę, są nadrzędne nad pierwotnymi zapisami w umowie o pracę.


Aneks do umowy o pracęartykuły polecane
Umowa o pracęOdprawa pracowniczaAkta osoboweOkres próbnyZwolnienie grupoweUmowa przedwstępnaRegulamin pracyRodzaje umów z pracownikamiPorozumienie stron

Przypisy

 1. Kodeks Pracy 1974, s.19
 2. Kodeks Pracy 1974, s.18
 3. Kodeks Pracy 1974, s.18
 4. Kodeks Pracy 1974, s.19
 5. K. Baran (red.) 2019, s.213

Bibliografia

 • Baran K. (red.) (2019), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Baran K. (red.) (2021), System prawa pracy, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kubanek A. (red.) (2020), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Pietruszyńska K. (2019), Prawo pracy. Informator, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
 • Zielona Linia (2022), Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy, Zielona linia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia


Autor: Jakub Wilczek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.