Wariancja składnika resztowego

Z Encyklopedia Zarządzania

Jest syntetycznym miernikiem <wyrażonym jedną liczbą> dyspersji wartości empirycznych

wokół teoretycznych (zwana wariancją resztową)

Jeśli przyjmiemy, że funkcja regresji w syntetyczny sposób opisuje wpływ zmiennej

niezależnej na zmienną zależną, to reszty są obrazem odchyleń od dostrzeżonej

prawidłowości. Odchylenia te będą tym większe, im silniejsze będzie działanie

czynników o charakterze przypadkowym znikształcających obserwowany związek.

Miarą wahań przypadkowych jest właśnie wariancja resztowa [1].

= =

gdzie n jest liczebnością próby, a k - liczbą szacowanych parametrów funkcji regresji

W przypadku funkcji regresji X względem Y wzór na wariancję resztową przyjmuje postać:

= =

Pierwiastek kwadratowy z wariancji resztowej (czyli odchylenie standardowe składnika resztowego)

informuje o tym, jakie jest przeciątne odchylenie empirycznych wartości zmiennej objaśnianej od wartości teoretycznych

otrzymanych z funkcji regresji [2]. W miarę zwrostu liczbowej wartości odchylenia standardowego

skłądnika resztowego statystyczna dobroć dopasowania danej funkcji regresji do danych

empirycznych maleje. Wariancje składników resztowych można również wyznaczyć z następujących wzorów:

= -

oraz

=

Dowodzi się, że wariancja zaobserwowanych w próbie wartości zmiennej zależnej równa się sumie wariancji

wartości teoretycznych oraz wariancji resztowej [3].

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie wariancji resztowej w analizie regresji. Wariancja resztowa mierzy odchylenia wartości empirycznych od wartości teoretycznych w funkcji regresji. Wartość odchylenia standardowego informuje o dopasowaniu funkcji regresji do danych. Artykuł różni także składnik resztowy od składnika losowego i omawia klasyczny model Sharpa.

Różnica między składnikiem resztowym a składnikiem losowym

Zasadnicze różnice pomiędzy pojęciami składników losowych i skłądników resztowych w analizie regresji

oraz różnica pomiędzy wariancją składnika resztowego (u) a wariancją składnika losowego ().

Składnik resztowy możemy przedstawić jako funkcję błędów losowych i nielosowych o postaci:

gdzie:

 • c - to błędy systematyczne
  • - błąd wynikający z przyjęcia danej funkcji regresji
  • - błąd wynikający z nieuwzględnienia innych (poza daną) zmiennych objaśniających
  • - błąd wynikający z pomiaru, agregacji, przyjętych definicji itp
  • - błąd wynikający z innych (nielosowych) przyczyn
 • - błąd o charakterze przypadkowym- (składnik losowy)

Jest oczywiste, że funkcja regresji =f (x) jest tym lepiej dopasowana do regresji "prawdziwej",

im łączne rozmiary błędów nielosowych są mniejsze, a

wariancja składnika resztowego (u) musi być większa od wariancji składnika losowego . (u) jest bowiem punktową oceną . Im model regresji dwuwymiarowej jest gorzej dopasowany do badanej

rzeczywistości, tym wariancja składnika resztowego jest "gorszą" oceną wariancji skłądnika losowego

(różnica między (u) a rośnie). Przy idealnym dopasowaniu modelu, tzn. przy założeniu, że

łączny efekt błędów nielosowych jest równy 0, wariancja resztowa równałaby się .

Sytuacje takie nie występują jednak w praktyce ze wzsględu na złożony mechanizm kształtowania się zmienności

zjawisk gospodarczo - społecznych [4].

Klasyczny model Sharpa

Dla każdego równania oszacowanego MNK (Metoda Najmniejszych Kwadratów) obiera się dwa parametry struktury stochastycznej modelu, które służą jako ocena stabilności modelu. Są to: odchylenie standardowe składnika resztowego i współczynnik korelacji wielorakiej. Odchylenie standardowe składnika resztowego jest niezbędne do wyznaczenia linii ograniczających, jeśli chodzi o zmiane stóp zwrotu akcji. Do stóp zwrotu akcji obliczonych na podstawie modelu dodaje się podwojoną wartość odchylenia standardowego składnika resztowego. W ten sposób otrzymuje się górną linię sygnałową. Dolna linia sygnałowa powstaje poprzez różnice cen akcji podwojonego odchylenia standardowego składnika resztowego [5].


Wariancja składnika resztowegoartykuły polecane
Regresja liniowaBłąd bezwzględnyWspółczynnik korelacji rang SpearmanaKorelacjaWartość oczekiwanaWariancjaPrawo wielkich liczbAnaliza regresjiŚrednia

Przypisy

 1. W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, "Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004
 2. M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 200, s. 263
 3. M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa 200, s. 263
 4. M.Krzysztofiak, A. Luszmoewicz, "Statystyka" PWE, Warszawa 1976, s. 249
 5. W. Tarczyński, 2009 s. 200

Bibliografia

 • Goczek Ł. (2012), Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Warszawa
 • Krzysztofiak M., Luszniewicz A. (1976), Statystyka, PWE, Warszawa
 • Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (2004), Metody opisu statystycznego, WUG, Gdańsk
 • Piontek K. (2002), Pomiar ryzyka metodą VaR a modele AR-GARCH ze składnikiem losowym o warunkowym rozkładzie z grubymi ogonami, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław
 • Sobczyk M. (2011), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Tarczyński W. (2009), O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 15


Autor: Nowacka Bernadeta Szymon Banach