Obserwacja statystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Obserwacja statystyczna odnosi się do jednostki, zjawiska lub jednego punktu danych, który został zebrany w celu analizy statystycznej. Jest to podstawowy element badania statystycznego, który pomaga uzyskać informacje o populacji na podstawie dostępnych danych.

Definicja obserwacji statystycznej można sformułować w następujący sposób: Obserwacja statystyczna to jednostka lub pojedyncza próbka reprezentująca pewien aspekt czy zjawisko w kontekście badanego problemu statystycznego.

W praktyce, obserwacje statystyczne mogą być reprezentowane przez liczby, kategorie lub cechy, które można zmierzyć, policzyć lub sklasyfikować. Mogą obejmować takie zmienne jak wiek respondentów, liczba sprzedanych produktów, poziom dochodów itp.

Obserwacje statystyczne są podstawowym fundamentem dla większości analiz statystycznych. Na podstawie zebranych obserwacji można wykonywać różnego rodzaju analizy, takie jak średnia, odchylenie standardowe, testowanie hipotez, modelowanie regresji i wiele innych. Wszystko to w celu zrozumienia cech populacji na podstawie dostępnych danych.

Zbieranie obserwacji

Jedną z najpopularniejszych metod zbierania obserwacji jest metoda ankietowa, w której respondentom zadaje się szereg pytań, na które udzielają odpowiedzi. Ankietę można przeprowadzać drogą elektroniczną, telefoniczną, twarzą w twarz lub za pośrednictwem poczty. Ta metoda pozwala na zbieranie danych od dużej liczby respondentów w krótkim czasie i jest szeroko stosowana w badaniach społecznych i marketingowych.

Inną popularną metodą jest obserwacja bezpośrednia, w której badacz samodzielnie zbiera dane, obserwując i rejestrując zdarzenia lub zachowanie badanych jednostek. Ta metoda jest szczególnie przydatna w badaniach zachowań ludzkich, takich jak obserwacja w szkołach, placach zabaw czy sklepach. Istotnym elementem jest obiektywność i unika się wpływu badacza na obserwacje.

Metody te są często uzupełniane przez metody eksperymentalne, w których badacz manipuluje niezależnymi zmiennymi, aby ocenić ich wpływ na zmienne zależne. Eksperymenty mają na celu ustalenie przyczynowości między zmiennymi i są często stosowane w badaniach naukowych.

Innymi metodami zbierania obserwacji statystycznych mogą być analiza danych wtórnych, w której korzysta się z już istniejących danych zebranych dla innych celów, badania przypadków, obserwacje grupowe czy techniki statystyki przestrzennej.


Obserwacja statystycznaartykuły polecane
Stopa zwrotuPrzedział ufnościRozkład normalnyMiary ryzykaWspółczynnik determinacjiANOVATest zgodności chi-kwadratEstymacjaEstymator

Bibliografia

  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa