Głosowanie większością kwalifikowaną

Z Encyklopedia Zarządzania
Głosowanie większością kwalifikowaną
Polecane artykuły


Głosowanie większością kwalifikowaną- (ang. Qualified Majority Voting- QMV), jest to jedna z procedur głosowania w Radzie Unii Europejskiej.

Każdemu Państwu Członkowskiemu przyznana jest odpowiednia ilość głosów, uzależniona od wielkości populacji w tym kraju. Obecnie większość kwalifikowana w Radzie Unii Europejskiej wynosi 255 głosów z 345 możliwych, co daje 73,9%. Do przeforsowania wniosku konieczne są jeszcze dwa równoważne warunki- musi być on poparty przez większość Krajów Członkowskich (lub przez większość 2/3 Krajów Członkowskich, jeśli wnioskodawcą nie jest Komisja Europejska), oraz kraje popierające wniosek muszą reprezentować minimum 62% populacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 23 p. 2 Traktatu Nicejskiego QMV stosowane jest, gdy Rada Unii Europejskiej podejmuje wspólne decyzje i strategie dla wszystkich Krajów Członkowskich, podejmuje decyzję, która jest wykonaniem wspólnego działania, lub mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z art. 18. Obecnie Polska posiada w Radzie Unii Europejskiej 27 głosów (tyle samo co Hiszpania, o dwa głosy mniej niż Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy).

Bibliografia

  • Jan Galster, Cezary Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Comer, Toruń 1995
  • Dokumenty Wspólnot Europejskich w opracowaniu Anny Przyborowskiej - Klimczak i Ewy Skrzydło - Tefelskiej, Wydawnictwo "Morpol", Lublin 1996
  • Witkowska, M. (2008). Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Autor: Piotr Urbański