Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych
Polecane artykuły


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może spowodować chorobę (np. czynniki szkodliwe w stężeniu (natężeniu) przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości, tj. najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh), najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) i najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego (NDN), określone w obowiązujących normach higienicznych).

Ważniejsze czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy

 • substancje chemiczne (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze),
 • pyły przemysłowe (zwłókniające, rakotwórcze, itp.),
 • hałas (dźwięki słyszalne, infradźwięki, ultradźwięki),
 • wibracja (drgania miejscowe, ogólne),
 • mikroklimat (zimny, gorący),
 • niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy,
 • promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone,
 • pola elektromagnetyczne.

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

Wartość średnia stężenia, która nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

Wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie

Regulacje prawne

 • Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 10.10.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 212, poz. 1769 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.08.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 161, poz. 1142)

Autor: Magdalena Chałka