Biała Księga Podatków

Z Encyklopedia Zarządzania

Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999-2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany systemu podatkowego tj.: gruntownej reformy podatków bezpośrednich, dostosowanie VAT i akcyzy do wymogów Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany

Do najważniejszych zmian proponowanych w Białej Księdze Podatków można zaliczyć:

 • wprowadzenie jednego podatku dochodowego o stawce liniowej, która miała wynosić docelowo 22%, jednocześnie proponowano likwidację prawie wszystkich ulg i zwolnień podatkowych,
 • jedna ustawa miała regulować zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkie podmioty - niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej oraz źródeł podmiotów,
 • liberalizacja zasady rozliczania strat podatkowych z 3 do 5 lat,
 • zwolnienie z opodatkowania podatników nieprzystosowanych do obsługi podatku i niegenerujących dochodów (wspólnoty mieszkaniowe),
 • dostosowanie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego do wymogów UE,
 • objęcie podatkiem dochodowym i w pewnym zakresie podatkiem od towarów i usług rolnictwa,
 • zastąpienie trzech podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, jednym podatkiem kastralnym,
 • uproszczenie zasad rozliczeń podatkowych, czego wyrazem miał być dwustronicowy druk zeznania podatkowego,
 • zbliżenie prawa podatkowego do bilansowego.

Biała Księga Podatków była przykładem projektu bardzo głębokiego uracjonalnienia opodatkowania dochodów. Propozycje zawarte w projekcie były nakierowane na eliminację wielu wad w istniejącym systemie, możliwych do zlikwidowania bez zmiany samej koncepcji opodatkowania bezpośredniego. Jednak propozycje te, mimo że bardzo trafne, z uwagi na formę zaprezentowania i krótki okres do ich wprowadzenia zostały prawie w całości odrzucone. Udało się jedynie wprowadzić pewne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, nie zmieniając przy tym podatku dochodowego od osób fizycznych. Doprowadziło to do niepotrzebnego zróżnicowania tych świadczeń.

Biała Księga Podatków była z jednym z najbardziej radykalnych wówczas projektów zmian przedstawionych oficjalnie przez instytucję rządowe w skali świata. Dokument ten formułował bardziej śmiałe wnioski niż np.: harwardzki "Światowy Kodeks Podatkowy".


Biała Księga Podatkówartykuły polecane
Ustawa o podatku od towarów i usługSystem podatkowyUstawa ordynacja podatkowaUstawa o podatku dochodowym od osób prawnychUstawa o podatku dochodowymPodatek dochodowy od firmHarmonizacja podatkówFaktura elektronicznaUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznychSilos

Bibliografia

 • Etel L. (red.) (2013), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Difin, Warszawa
 • Ministerstwo Finansów (1998), Biała Księga Podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Warszawa
 • Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Maria Sitarz