Zasada konkurencyjności

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:41, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zasada konkurencyjności
Polecane artykuły

Zasada konkurencyjności może być określona jako warunek, który jest obowiązkowym elementem do spełnienia przy składaniu wniosku o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wartość 50 tysięcy zł. netto (Wytyczne… 2016, s. 7). Udzielenie zamówienia publicznego warunkuje oprócz przestrzegania zasady konkurencyjności również przestrzeganie Ustawy PZP (Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r.) (Wytyczne… 2016, s. 7).

Zasadę konkurencyjności można opisać również jako „procedurę opierającą się na upublicznieniu zapytania ofertowego, które musi spełnić rygorystyczne wymagania scharakteryzowane w wytycznych, w obrębie opisu przedmiotu zamówienia.” Do owej procedury wlicza się dalej (R. Rymarczyk 2017):

  • określenie warunków udziału w postępowaniu przy udzielaniu zamówienia publicznego
  • określenie procesu oceny dokonywanej po spełnieniu danych warunków
  • podanie kryteriów oceny oferty zabiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego
  • określenie procedury związanej z przyznawaniem punktów za spełnienie podanych wcześniej kryteriów oceny oferty
  • podanie terminu do którego można składać oferty zabiegające się o udzielenie zamówienia publicznego
  • informowanie o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych między wykonawcą a beneficjentem
  • opublikowanie zapytanie w Bazie konkurencyjności (np. Funduszy Europejskich)

Baza konkurencyjności

Bazą konkurencyjności jest nazwany portal internetowy, który służy jako specjalne narzędzie do publikacji zapytań ofertowych dla wszystkich beneficjentów, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności. Jedną z takich baz jest baza służąca do publikacji zapytań ofertowych na projekty Unii Europejskiej, które zostały ogłoszone w ramach pojedynczych programów, które są finansowane z źródeł Funduszy Europejskich (bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie. gov. pl). Dana baza umożliwia umieszczanie ogłoszeń tylko i wyłącznie beneficjentom, którzy realizują projekt objęty wsparciem funduszy unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowaniu przez nich realizowanego projektu (Wytyczne… 2016, s. 11).

Weryfikacja zasady konkurencyjności

Narzędziem, które w określony sposób weryfikuje prawidłowość stosowania powyżej omawianej zasady konkurencyjności jest kontrola na miejscu projektu” dokonana między innymi w siedzibie beneficjenta, który udziela zamówienie publiczne (J. Redo 2014, s. 338). Ustalenia przeprowadzonej kontroli oraz – w przypadku ich stwierdzenia – uchybienia lub ujawnienia nieprawidłowości w zakresie stosowania zasady konkurencyjności przedstawiane są w później wypracowanej i opublikowanej informacji pokontrolnej (J. Redo 2014, s. 339). Bardzo istotne jest w tym przypadku rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie całej procedury związanej z zasadą konkurencyjności, ponieważ w przypadku ujawnienia uchybień grożą beneficjentowi nie małe sankcje. „Stwierdzenie przez instytucję pośredniczącą określonych nieprawidłowości na etapie kontroli będzie mogło skutkować uznaniem danych, zakładanych w budżecie projektu wydatków objętych dofinansowaniem za niekwalifikowalne oraz nałożeniem korekty finansowej w wysokości od 5 do 50, a nawet 100 % wartości poniesionych na zrealizowanie zamówienia środków oraz zobowiązaniem do ich zwrotu (pod rygorem egzekucji), ewentualnie cofnięciem przez instytucję refundacji (R. Rymarczyk 2017).”

Wyjątki od obowiązku stosowania zasady konkurencyjności

Możliwe jest tutaj stosowanie pewnego wyjątku z dotrzymania owej zasady konkurencyjności (który jest w ustawie w nieznacznie zmodyfikowanej formie od jego wprowadzenia)i nadchodzi ono w takim przypadku, gdy beneficjent, który udziela zamówienie publiczne i ogłasza konkurs na uzyskanie możliwości jego realizacji stwierdził, że nie istnieje nawet trzech potencjonalnych wykonawców danego zamówienia na rynku oraz w odniesieniu do usług lub osób, które są rozliczane w ramach kosztów personelu (J. Redo 2014, s. 331).

Bibliografia

Autor: Anna Čujová