Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:55, 11 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wypowiedzenie za porozumieniem stron to obustronne oświadczenie woli stron, pracownika oraz pracodawcy, których łączy stosunek pracy. Wypowiedzenie za porozumieniem stron oznacza rozwiązanie stosunku pracy we wskazanym przez strony terminie. Dzień, który wskażą strony traktuje się jako zakończenie umowy (Zieliński 2020).

TL;DR

Wypowiedzenie za porozumieniem stron to obustronne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy we wskazanym terminie. Takie rozwiązanie umowy nie wymaga podania przyczyny. Oświadczenie może być ustne, ale zaleca się formę pisemną dla celów dowodowych. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia nie wiąże się z natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Pracownik rezygnujący w ten sposób nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych przez 90 dni. Dla pracodawcy rezygnacja pracownika to koszty związane z zatrudnieniem nowej osoby.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów (Dz.U. 2019 Nr 24 poz. 1040 ze zm):

  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • na mocy porozumienia stron,
  • z upływem terminu na który została zawarta

Zakończenie stosunku pracy na mocy porozumienia stron nie posiada żadnych ograniczeń w związku z czym nie jest konieczne aby któraś ze stron wskazywała przyczynę rozwiązania danej umowy. Jeżeli z chęcią zakończenia umowy na mocy porozumienia stron wystąpi pracodawca nie musi on omawiać tego sposobu zakończenia stosunku pracy np. ze związkiem zawodowym (Zieliński 2020).

Samo oświadczenie woli stron nie wymaga aby posiadało formę pisemną. Jest ona jednak wskazana w razie konieczności celem przedłożenia do ewentualnych materiałów dowodowych. Charakter formy pisemnej nie jest jednak niezbędny co odróżnia go od oświadczenia wyrażanego przez jedną stronę np. w rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, bądź bez wypowiedzenia (Zieliński 2020). Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron uważa się za zawarte jeśli obie strony tak postanowią, bądź jeśli propozycja zakończenia umowy w ten sposób zostanie przyjęta przez drugą stronę. Jednakże chwila zawarcia obopólnego porozumienia w kwestii rozwiązania umowy nie jest równoznaczna z natychmiastowym ustaniem stosunku pracy.

Strony powinny ustalić termin w którym zakończy się świadczenie pracy. W późniejszym czasie termin ten może zostać zmieniony, jednak nie rodzi to żadnych konsekwencji oraz nie zmienia trybu w którym zostaje rozwiązana umowa o pracę (Zieliński 2020).

Na mocy porozumienia stron można również zakończyć stosunek pracy powstały poprzez powołanie na dane stanowisko. W takim wypadku rozwiązaniu o pracy towarzyszy bądź poprzedza odwołanie danego pracownika z zajmowanego stanowiska. Natomiast w taki sposób nie może być rozwiązana umowa o pracę z wyboru. W tym przypadku stosunek pracy rozwiązuje się poprzez wygaśnięcie mandatu (Zieliński 2020).

Skutek wypowiedzenia umowy na mocy porozumienia stron

Pracownik może podjąć decyzję o rezygnacji z pracy ze względu na wiele czynników. Jak wskazuje Sidor-Rządkowska chęć rezygnacji z pracy najogólniej może się wiązać z działaniami danej organizacji, oceną obecnego poziomu rynku pracy lub indywidualnym podejściem do pracy w firmie danego pracownika (Sidur-Rządkowska 2010, s. 47).

Dla pracownika, ze względu na swój ugodowy charakter wypowiedzenie umowy poprzez obustronne porozumienie stron wydaje się najlepszym rozwiązaniem, jednakże z tego względu osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy przez 90 dni nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych (Przeklasa, 2015, s. 22). Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przysługiwał dla danej osoby we wskazanym wyżej okresie, jeśli w w przeciągu 6 miesięcy przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy zrezygnował z pracy na mocy porozumienia stron (Dz.U. 2019 Nr 99 poz. 1482 ze zm.)

Z punktu widzenia przedsiębiorcy zwolnienie się z pracy przez osobę zatrudnioną również niesie pewne konsekwencje. Zdarza się bagatelizowanie tematu rezygnacji z pracy w przedsiębiorstwie wyszkolonych pracowników, którzy posiadają dużą wiedzę, doświadczenie oraz nabyli odpowiednie kwalifikacje i kompetencję. Rezygnacja z pracy doświadczonego pracownika naraża przedsiębiorstwo na koszty związane chociażby z przyjęciem innej osoby na dane stanowisko. Zatrudnienie nowej osoby wymaga od pracodawcy poświęcenia czasu na znalezienie odpowiedniego kandydata oraz zapoznanie go z określoną posadą (Sidur-Rządkowska 2010, s. 47).

Przykładowo znalezienie nowego kandydata na zwolnione stanowisko wymaga (Sidur-Rządkowska 2010, s. 47):

  • zamieszczenie ogłoszenia na odpowiednich stronach,
  • analiza zgłoszeń oraz selekcja kandydatów,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
  • przeprowadzanie testów sprawdzających umiejętności,
  • weryfikacja referencji

Z tego względu, wszystkie te czynności zajmują dużo czasu oraz mogą obciążyć finansowo przedsiębiorstwo (Sidur-Rządkowska 2010, s. 47).


Wypowiedzenie za porozumieniem stronartykuły polecane
Wypowiedzenie zmieniająceUrlop szkoleniowyPraca sezonowaOkres próbnyRozwiązanie umowy o pracęOkres wypowiedzeniaPorozumienie stronUmowa przedwstępnaDyspozycyjność

Bibliografia


Autor: Monika Bratek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.