Tytuł zawodowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 12:22, 10 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Tytuł zawodowy to nazwa stopnia hierarchii zawodowej specyficzna dla danej branży. Otrzymuje go absolwent, który ukończył pewien etap edukacji, zdobywając kwalifikacje, umiejętności i wiedzę niezbędne dla uzyskania danego tytułu zawodowego. Tytuły zawodowe mogą zostać nadane absolwentom po ukończeniu konkretnego etapu nauki, jakimi są: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

TL;DR

Artykuł omawia różne tytuły zawodowe, jakie można uzyskać po ukończeniu studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wśród tytułów znajdują się m.in. inżynier architekt, inżynier pożarnictwa, licencjat, magister inżynier, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister sztuki. Artykuł podaje także konkretne kierunki studiów, na których można zdobyć poszczególne tytuły.

Tytuły uzyskiwane przez absolwentów studiów pierwszego stopnia

 • Inżynier architekt - ten tytuł uzyskuje absolwent, który ukończył studia na kierunku architektury, zdobył wiedzę potrzebną do wykonywania pracy na stanowisku architekta.
 • Inżynier architekt krajobrazu - kiedy abiturient zdobędzie umiejętności wymagane do ukończenia kierunku (pierwszego stopnia) jakim jest architektura krajobrazu, otrzymuje on tytuł inżyniera architekta krajobrazu.
 • Inżynier pożarnictwa - o taki tytuł może ubiegać się osoba, która zdecyduje się na podjęcie nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, gdzie zajęcia prowadzone są pod kątem wykwalifikowania studentów na strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia a wymaganym kierunkiem dla uzyskania tego tytułu jest "inżynieria bezpieczeństwa" o specjalności inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
 • Inżynier - ten tytuł można uznać za podstawowy, gdyż jest najbardziej rozpoznawalny, uzyskuje się go zdobywając kwalifikacje w trakcie studiów pierwszego stopnia, gdzie uzyskuje się niezbędne kompetencje i umiejętności inżynierskie.
 • Licencjat - podobnie jak inżynier, jest drugim najbardziej rozpoznawalnym tytułem uzyskiwanym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Tytuł przyznawany jest osobom, które uzyskały kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na takich kierunkach jak np. marketing, finanse, rachunkowość, itd.
 • Licencjat pielęgniarstwa - tytuł zdobywa się poprzez ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 • Licencjat położnictwa - absolwenci kierunku położnictwo otrzymują ten tytuł zawodowy jako określenie i potwierdzenie ich umiejętności, kwalifikacji i wykształcenia a danej dziedzinie. (Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 2017, s. 1-3)

Tytuły uzyskiwane przez absolwentów studiów drugiego stopnia

 • Magister inżynier architekt - o tytuł ubiega się osoba podejmująca studia na kierunku architektura, gdzie zdobędzie odpowiednie kwalifikacje i umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na takim stanowisku.
 • Magister inżynier architekt krajobrazu - po ukończeniu pierwszego stopnia studiów architektury krajobrazu osoba może podjąć się studiów magisterskich (drugiego stopnia) na tym samym kierunku, zdobywając wykształcenie dające mu kwalifikacje do wykonywania zawodu i uzyskując tenże tytuł.
 • Magister inżynier pożarnictwa - podobnie jak w przypadku podjęcia edukacji pierwszego stopnia, osoba musi ukończyć Szkołę Główną Służby Pożarniczej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa o specjalności inżynierii pożarowego bezpieczeństwa, studia są podejmowane na drugim stopniu i wtedy absolwentowi zostaje nadany tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.
 • Magister inżynier - kwalifikacje zdobyte na pierwszym stopniu dają możliwość edukacji na drugim stopniu, absolwent uzyskuje wtedy niezbędną wiedzę i wyżej podany tytuł.
 • Magister pielęgniarstwa - zostaje nim osoba, która zdobyła kwalifikacje na drugim etapie kształcenia na kierunku pielęgniarstwa.
 • Magister położnictwa - tak jak w przypadku licencjatu położnictwa, absolwenci otrzymują ten tytuł zawodowy kończąc z pozytywnym wynikiem kierunek położnictwo.
 • Magister sztuki - tytuł otrzymuje student, który podjął się studiów na kierunkach związanych ze sztuką i uzyskał odpowiednie kwalifikacje wymagane dla nadania tego tytułu.
 • Magister - osoba otrzymuje ten tytuł w przypadku ukończenia drugiego stopnia studiów, poza obszarem kierunków wymienionych wyżej (Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 2017, s. 1-3)

Tytuły uzyskiwane przez absolwentów jednolitych studiów magisterskich

 • Lekarz - tytuł uzyskuje absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku lekarz.
 • Lekarz dentysta - tytuł przyznawany jest abiturientom, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym.
 • Lekarz weterynarii - podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, osoba uzyska ten tytuł zdobywając kwalifikacje na kierunku weterynarii.
 • Magister farmacji - o tytuł ubiega się osoba, która podjęła się jednolitych studiów magisterskich i pozytywnie ukończy kierunek farmacji.
 • Magister sztuki - zostaje nim osoba, która uzyskała kompetencje na kierunku w obszarze sztuki.
 • Magister - osoba otrzymuje ten tytuł w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich, na kierunków innych niż wymienione wyżej (Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 2017, s. 1-3)


Tytuł zawodowyartykuły polecane
ReferencjeCel zawodowyPraktyka zawodowaKurs zawodowyProste narzędzia analizy dokumentów kandydatówInstruktaż stanowiskowyBadania profilaktyczneProcedura doboru personeluAssessment center

Bibliografia

 • Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K. (2007) Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy (międzynarodowe badanie porównawcze), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Kautz T. (2011), Przegląd systemu kształcenia nauczycieli w latach 1945-2010, Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej rok LII nr 2 (185)
 • Rocki M., Macioł S. (2004), O kierunkach studiów i standardach kształcenia, E-mentor, nr 4 (6)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dz.U. 2017 poz. 279
 • Stateczny A. (2009), Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji, Polskie towarzystwo informacji przestrzennej, Tom VII, Zeszyt 3 (33)


Autor: Joanna Poparda