Protest wekslowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Protest wekslowy jest publicznym, naturalnym aktem, który jest niezbędną przesłanką poszukiwania zwrotnego. Zazwyczaj ma on miejsce, gdy właścicielowi weksla odmówiono przyjęcia lub zapłaty weksla orzeka niewykonanie zobowiązania wekslowego bądź jego braki. Meritum protestu wekslowego tkwi zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa obrotowi wekslowemu.

Protest wekslowy jest niezbędną przesłanką regresu wekslowego nie uwzględniającą oczywiście głównych dłużników wekslowych. Umożliwia również przyśpieszenie procesu sądowego ponieważ jest podstawą wydania nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika wekslowego. Pokazuje, że osoba wskazana jako główny dłużnik nie wykonała świadczenia pieniężnego bądź nie przyjęła weksla.

Protest wekslowy - jest jedną z najbardziej charakterystycznych czynności wekslowych instytucji prawa wekslowego. Uregulowany został w wielu przepisach prawa wekslowego, w tym zwłaszcza w art. 85-95. jest to urzędowy akt stwierdzający odmowę przyjęcia weksla bądź jego zapłacenia albo też zajście niektórych innych okoliczności faktycznych lub prawnych z którymi ustawa wiąże prawo zwrotnego poszukiwania (tzw. regresu).

Protest wekslowy jest zbędny w następujących przypadkach:

  • zwolnienie od protestu przez wystawcę, indosanta, poręczyciela
  • zdarzenie siły wyższej
  • ogłoszenie upadłości lub postępowania układowego w stosunku do trasata lub wystawcy weksla

TL;DR

Protest wekslowy jest aktem publicznym, który jest niezbędnym warunkiem poszukiwania zwrotnego. Jest podstawą do regresu wekslowego i umożliwia przyśpieszenie procesu sądowego. Protest jest sporządzany przez notariusza lub urząd pocztowy i zawiera informacje dotyczące odmowy przyjęcia weksla. Istnieją różne formy protestu wekslowego, a terminy jego dokonania są określone przepisami prawa.

Znaczenie protestu wekslowego

Protest wekslowy najczęściej występuje w dwóch znaczeniach:

  • akt publiczny, naturalny orzekający określony fakt, który ma wielkie znaczenie dla prawa wekslowego,
  • dokument, który stwierdza dokonanie tego aktu.

Sporządzanie protestu wekslowego

Protest sporządza notariusz (art. 85), a także w niektórych przypadkach urząd pocztowy. Zakres sporządzania weksli przez Urząd Pocztowy określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzania protestów weksli przez urzędy pocztowe. Protest sporządza się na odwrotnej stronie (grzbiecie) weksla lub przedłużnika.

Powodem protestu jest odmowa przyjęcia weksla lub brak jego zapłaty. Protest zawiera:

  • nazwisko osoby, przeciwko której jest prowadzony proces oraz nazwisko osoby, która żąda tego procesu,
  • komunikat, że osoba, przeciwko której został wystosowany protest nie zareagowała na wezwanie a w dodatku nie można określić miejsca lokalu przedsiębiorstwa bądź mieszkania,
  • określenie daty i miejsca, w którym wezwano lub próbowano wezwać osobę przeciwko której prowadzony jest protest,
  • określenie ilości oraz typu przedstawionych weksli,
  • podpis, pieczęć urzędowa oraz numer protestu organu, który sporządza protest.

Forma protestu wekslowego

Prawo wekslowe bardzo ściśle określa jaka jest treść i forma protestu wekslowego. Formy protestu wekslowego:

1. Protest rzeczywisty - inaczej zwany realny - jest to proces który jest skuteczny przeciwko dłużnikom, którzy nie spełniają swoich obowiązków,

2. Protest deklaracyjny - występuje wtedy kiedy osoba, która żąda protestu i przeciwko której protest jest wykonywany, jest tą samą osobą. Jest to inaczej tak zwany domicyliat. Protest taki stwierdza, że osoba która posiada weksel nie ma dla niego pokrycia,

3. Protest abstrakcyjny-absencyjny - występuje wtedy gdy protest który dokonujemy, w przypadku nieobecności protestatna, bądź gdy mieszkanie jest zamknięte,

4. Protest abstrakcyjny-wywiadowczy - jest to protest, który występuje wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie określić miejsca lokalu lub mieszkania protestanta.

Terminy

Protestu z powodu nie przyjęcia weksla należy dokonać w terminie w którym ma nastąpić przedawnienie weksla do przyjęcia. Protest zaś z powodu niezapłacenia weksla, płatnego w danym dniu albo w pewien czas po dacie lub okazaniu, powinien być dokonany w ciągu jednego z dwóch dni powszednich następujących po dniu płatności. Jeśli zaś weksel jest płatny za okazaniem - aż do upływu terminu, w ciągu którego można przedstawić weksel do zapłaty


Protest wekslowyartykuły polecane
Tytuł wykonawczyKlauzula wykonalnościAkt notarialnySądowy tytuł egzekucyjnyTrasatWierzycielCzynność prawnaWierzytelnośćZobowiązanie podatkowe

Bibliografia

Autor: Agnieszka Hozer, Arkadiusz Buczek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.