Redundancja

Z Encyklopedia Zarządzania

Redundancja - Nadmiar czegoś w stosunku do tego, co jest wymagane lub wystarczalne. Pojęcie to możemy odnieść do wielu dziedzin naukowych tj. inżynieria, zarządzanie, ekonomia, lingwistyka. Bardzo często jednak zabieg ten używany jest w pozytywnym znaczeniu. Traktowany jest bowiem jako system bezpieczeństwa, w razie uszkodzenia sprzętu, projektu, jednostki (J.Młodkowski 1998). Odnosząc się właśnie do projektów, często możemy spotkać się z zabezpieczeniem, które niweluje straty do minimum, w razie niepowodzenia. Jest to również rodzaj redundancji części projektu, który na początku może wydawać się zbędny, jednak później okazuje się czymś kluczowym.

TL;DR

Redundancja to nadmiar czegoś w stosunku do tego, co jest wymagane, ale może być użyteczna jako system bezpieczeństwa. Może występować w komunikacji, projektach, technologii i systemach. Redundancja w komunikacji może pomóc w precyzji przekazu, ale również może wprowadzać niezręczności. W projektach, szczególnie w kierowaniu zespołem, redundancja może pomóc w precyzyjnym przekazywaniu informacji. W technologii, redundancja może zapewnić zabezpieczenie w razie awarii. Redundancja może również świadczyć o profesjonalizmie i budować zaufanie klientów. W systemach, redundancja jest ważna dla samoorganizacji i rozwoju przedsięwzięcia. Jest też kluczowym elementem elastyczności organizacji.

Komunikacja

Ze zjawiskiem redundancji najczęściej możemy mieć do czynienia podczas komunikacji oraz wymiany informacji. "W teorii informacji redundancja to ilość informacji przekraczająca wymagane do rozwiązania problemu minimum. Bardziej formalnie - liczba bitów w wiadomości minus liczba bitów faktycznej informacji".(A. Lang 2000). Z redundancją w przekazie informacji możemy spotkać się najczęściej podczas przekazywania bardzo formalnych treści, które muszą być dopracowane co do najmniejszego szczegółu. Dla przykładu, w korespondencjach prawnych, często możemy znaleźć np. określenie "miasto stołeczne Warszawa", zamiast samego "Warszawa". mimo iż znaczenie merytoryczne jest dokładnie takie samo, oraz kompletnie nie zmienia to treści wypowiedzi lub komunikatu, który chcemy przekazać, zabieg ten traktowany jest jako doprecyzowanie. Bardzo często używamy redundancji nawet w życiu codziennym, przekazując bieżące informację. Możemy spotkać się z komunikatami typu "spadać w dół" lub "cofać się do tyłu". Oczywiście sens wypowiedzi jest zachowany, jednak w tym przypadku możemy śmiało powiedzieć o negatywnym aspekcie redundancji, ze względu na wprowadzanie niezręczności do naszego języka.

Redundancja w projekcie

Zdaniem ekspertów zjawisko redundancji powinno być wykorzystywane podczas kierowania zespołem projektowym, gdzie przekazywanie informacji precyzyjnej jest niezwykle ważne. Komunikat poddany redundancji jest w konsekwencji dużo mniej narażony na zniekształcenie, co powoduje, że osoby, które realizować będą zadania, lepiej i efektywniej wykonają swoją pracę. Redundancja powinna być doskonale rozpoznana przez kierowników oraz managerów projektu, gdyż to Oni głównie odpowiedzialni są za prawidłowy przebieg informacji w zespole projektowym jak i w całym projekcie. Oczywiście, jak już wcześniej zostało wspomniane, zjawisko to ma również swoje negatywne znaczenie. Nadużywanie tego typu zabiegu może spowodować całkowite niezrozumienie lub sprzeczność komunikatów, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z jednostkami, które na co dzień ze sobą nie współpracują. "Zarówno mowa jak pismo zawierają nadmiarowe informacje. Człowiek jest dzięki temu w stanie zrozumieć częściowo zniszczone napisy oraz niewyraźną mowę. Dodatkowo nadmiarowość bywa stosowana do podkreślenia znaczenia".

Technologia a redundancja

Ze zjawiskiem redundancji możemy spotkać się również w szeroko pojętej inżynierii. Podczas budowy maszyn, które są używane przez ludzi, bardzo często dodaje się wiele potencjalnie zbędnych części, bez których funkcjonowanie danego produktu nie ulegnie zmianie. W przypadku inżynierii, zjawisko to pełni funkcje całkowitego zabezpieczenia. Najcześciej spotykane jest w samolotach, samochodach oraz broniach, po to, aby w razie awarii danej części zawsze można było szybko zareagować. Niektóre osoby z branży twierdzą, że jest to zbędne i generuje niepotrzebne dodatkowe koszty, lecz inni śmiało orzekają, że bezpieczeństwa nigdy za wiele, dlatego redundancja w postaci wbudowania dodatkowych systemów chroniących jest ważna.

Redundancja bardzo często świadczy również o profesjonalizmie. Oby zarządzające produktem, powinny stosować ją aby precyzyjnie opisać swój produkt. Klient wymaga szczegółowej oraz dokładnej informacji o danym produkcie, aby w pełni móc zaufać sprzedawcy. W dzisiejszych czasach z redundancją możemy spotkać się nawet w instrukcji użycia szczoteczki do zębów, co dla niektórych może wydawać się nie lada absurdem, lecz w rzeczywistości jest to całkowicie normalne. W świecie biznesu nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że istnieje takie coś jak nadmiar informacji na temat danego produktu, projektu czy usługi. Każda informacja, nawet taka, która z początku wydaje nam się niepotrzebna, może okazać się ważna dla innej osoby.

Redundancja w systemie

"W każdym systemie zdolnym do samoorganizowania musi się zawierać element redundancji: jakaś forma nadmiaru zdolności, który - odpowiednio zaprojektowany i wykorzystany - stwarza pole manewru. Bez takiej redundancji system nie dysponuje prawdziwą zdolnością refleksji nad swoim działaniem i kwestionowania sposobu tego działania, a zatem konstruktywnego zmieniania swojego sposobu funkcjonowania"(G. Morgan 1997). Według Garetha Morgana, każdy system, w bardzo szeroko pojętym tego słowa znaczeniu, powinien używać zjawiska jakim jest redundancja. W przeciwnym wypadku brak mu spójności oraz możliwości do dalszego rozwoju przedsięwzięcia. Przez potencjalnych klientów, firma, która nie słyszała o redundancji, może zostać potraktowana jako mało profesjonalna, gdyż nie są w stanie np. odpowiednio ekspercko opisać swojej działalności oraz produktu, który sprzedaje.

Z kolei prof. Stabryła twierdzi, że redundancja jest jednym z kluczowych elementów elastyczności każdej organizacji. Pozwala na większą swobodę oraz zbudowanie renomy (A. Stabryła 2005).


Redundancjaartykuły polecane
Mob programmingOpen SourceKoncentracja uwagiEpicMetodyka Extreme ProgrammingPrawo ParkinsonaReguła KISSAutomatyczna indeksacjaJęzyk wysokiego poziomu

Bibliografia

  • Anderson J. (1998), Uczenie się i pamięć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Bednarek K. (2014), Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez zawiększanie niezawodności systemów zasilania ennergią elektryczną, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań
  • Lang A. (2000), The limited capacity model of mediated message processing, Journal of Communication, 50
  • Młodkowski J. (1998), Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
  • Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Popławski M., Francuz P. (2004), Poziom redundancji i rodzaj ekspozycji materiału audiowizualnego a rozpoznawanie informacji telewizyjnych, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL
  • Reber A. (2002), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
  • Stabryła A. (2005), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
  • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, Przegląd organizacji, nr 2


Autor: Daniel Kowalski