Prosty program

Z Encyklopedia Zarządzania
Prosty program
Polecane artykuły


Prosty program – przykładowy program służący do przedstawienia podstawowych elementów kodu źródłowego napisany w jednym z języków programowania.

Proces uruchomienia programu

Do uruchomienia programu w postaci kodu źródłowego niezbędne jest przeprowadzenie procesu kompilacji którego celem jest przetłumaczenie kodu napisanego w danym języku programowania na kod maszynowy. Wykorzystanie procesu kompilacji pozwala na dostarczenie przez człowieka kodu w czytelnej dla niego postaci. Generowanie kodu maszynowego przekazywanego jako instrukcje dla procesora następuje po analizie leksykalnej (analiza kodu źródłowego na podstawie jego jednostek elementarnych – tokenów), analizie składniowej (sprawdzenie kodu źródłowego pod względem zgodności z regułami danego języka) oraz analizie semantycznej, której celem jest określenie znaczenia tokenów. Ostatnim elementem kompilacji jest generowanie kodu maszynowego. Niektóre kompilatory dokonują kompilacji do języka asemblera a następnie poprzez asembler kod tłumaczony jest do postaci kodu maszynowego.

Prosty program C++

Przykładowy program mający na celu wyświetlenie prostego tekstu w konsoli systemu operacyjnego, napisany w języku C++:

# include <iostream> //dodanie pliku biblioteki input-output stream

int main () { //główna [[funkcja]] main 

 std::cout << “Prosty program napisany w C++"; //polecenie wypisania na ekran
 [[system]]("pause"); //zatrzymanie "okienka" konsoli po wykonaniu kodu 
 return 0; //funkcja main domyślnie zwraca zero na znak poprawnego wykonania programu
}

Efektem działania programu będzie wyświetlenie napisu:

Prosty program napisany w C++ 

Prosty program Java

Przykładowy program którego efektem będzie wyświetlenie na ekranie prostego tekstu napisany w kodzie źródłowym Java. Do napisania poniższego programu niezbędne jest wykorzystanie kilku elementów wykorzystywanych przez ten język wysokiego poziomu:

 • modyfikatora dostępu public, który określa zakres widoczności klasy
 • class – początek definicji klasy
 • kategorię static określającą, że metodę można wywołać bez konieczności utworzenia obiektu klasy
 • nazwy metody main- oznaczającej miejsce rozpoczęcia działania programu
 • klasy System.out – standardowy strumień wyjścia (ekran)

Kod źródłowy wykorzystujący powyższe elementy ma postać:

public class PierwszyProgram {

 Public static void main (String[]args) {

 System.out.println (Prosty program napisany w Javie”),
 }
}

Efektem działania programu będzie wyświetlenie napisu:

Prosty program napisany w Javie

Prosty program w języku Pascal

Kształt programu w języku Pascal w najprostszej postaci można przedstawić za pomocą trzech słów kluczowych:

 • program po którym następuje nazwa programu (bez odstępów i znaków interpunkcyjnych)
 • begin oznaczająca początek programu
 • end oznaczająca koniec programu

oraz ciągu dowolnych instrukcji zawartych pomiędzy słowami kluczowymi begin i end.

Przykładowy program wyświetlający ciąg znaków ma postać:

program przykładowy,
begin
 writeln (‘Prosty program napisany w Pascalu’),
end. 
/<pre>
Efektem działania będzie wyświetlenie ciągu znaków:
<pre>Prosty program napisany w Pascalu

Prosty program w języku C#

Przykładowy program napisany w języku C# jest znacząco podobny do programu napisanego w Java i ma postać:

class PierwszyProgram
{
 Static void Main ()
 {
 System.Conlose.WriteLine (“Prosty program w C#”),
 }
}

Rownież w tym przykładzie efektem działania program będzie wyświetlenie ciągu znaków:

Prosty program w C#

Prosty program w Perl

W języku Perl programy do napisania kody źródłowego nie jest wymagane wykorzystanie specjalnego środowiska programistycznego. Kod źródłowy można tworzyć i modyfikować za pomocą zwykłego edytora tekstów, jednakże zalecane jest wykorzystanie edytora tekstów dla programistów, który pozwala m.in. na dodawanie wcięć całego bloku czy odnajdywanie nawiasu klamrowego który zamyka jedną z części programu. Przykładowy program w języku Perl składa się z zaledwie dwóch linii:

#!/usr/bin/perl
print “Prosty program w Perlu \n”

Pierwszy wiersz wskazuje na ścieżkę do interpretera Perla. W środowisku UNIX standardową ścieżką jest:

/usr/bin/perl

natomiast w przypadku Windows domyślna ścieżka to:

c:/perl/bin/perl.exe

Druga linia wykorzystując funkcje print powoduje wyświetlenie na ekranie łańcucha znaków:

Prosty program w Perlu

Prosty program w języku Python

Do napisania programu w języku Python również nie jest konieczne wykorzystanie specjalnego środowiska programistycznego, jednakże wykorzystanie notatnika z funkcją kolorowania składni znacząco ułatwia pisanie kodu. Python jest językiem interpretowanym – oznacza to, że do uruchomienia programu nie jest konieczne wykonywanie kompilacji programu. Jednym narzędziem potrzebnym do uruchomienia programu jest interpreter. Najprostszy program napisany w języku Python, wyświetlający ciąg znaków "Prosty program w Pythonie” to zaledwie jedna linia kodu:

print ‘Prosty program w Pythonie’

Uruchomienie programu zapisanego pod nazwa program.py sprowadza się do wprowadzenia w konsoli polecenia:

python.exe program.py

Bibliografia

 • Eckel Bruce, Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Helion, Gliwice 2006, s. 81-83.
 • Farbaniec Dawid, Asembler. Leksykon kieszonkowy, Helion, Gliwice 2012, s. 15-16.
 • Liberty Jesse, Programowanie C#, Helion, Gliwice 2006, s. 22-25.
 • Martelli Alex, Python Receptury, Helion, Gliwice 2006, s. 92-93.
 • McBride P.K., Pascal – to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001, s. 3-6.
 • Porębski Wiesław, Język C++ Standard ISO w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 9-14.
 • Schildt Herbert, Java. Kompendium programisty. Wydanie VIII, Helion, Gliwice 2012, s. 30-33.
 • Schwartz Randal L., Wprowadzenie Perl, Helion, Gliwice 2006, s. 17,25-27.

Autor: Jarosław Wachel