Postępowanie naprawcze

Z Encyklopedia Zarządzania

Postępowanie naprawcze - rodzaj postępowania wprowadzonego przez przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

"Postępowanie naprawcze można zdefiniować jako postępowanie pozasądowe, którego celem jest restrukturyzacja zobowiązań w drodze układu zawartego z wierzycielami przez dłużnika prowadzącego to postępowanie". (K. Flaga-Gieruszyńska 2012 s. 2)

Postępowanie naprawcze to rozwiązanie prawne, istotne dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji finansowej, która zagraża niewypłacalnością. Wprowadzenie takiego postępowania pozasądowego jest ciekawym i dogodnym wyjściem prowadzącym do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, który zdecydował się na prowadzenie takiego postępowania, a w rezultacie - na zawarcie układu z wierzycielami. Główną zaletą tego postępowania jest fakt, że jeśli jest umiejętnie poprowadzone to może zapobiec konieczności późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika. (K. Flaga-Gieruszyńska 2012 s. 2)

Postępowanie naprawcze jest dużo bardziej uproszczone od postępowania upadłościowego, jednak wymaga od dłużnika większego zaangażowania. Dłużnik w postępowaniu naprawczym nie ma całkowitej samodzielności podejmowania decyzji i działania. W celu kontroli bieżącej działalności sąd ustanawia nadzorcę sądowego. Podstawą postępowania naprawczego jest złożenie przez zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcę planu naprawczego (K. Bauer 2010, s. 211, 212)

Plan naprawczy musi zawierać:

 • plan restrukturyzacji zobowiązań- może zawierać odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów, zamianę długów na udziały lub akcje, zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność.
 • projekt restrukturyzacji majątku - musi informować, jaka część majątku będzie sprzedana, wydzierżawiona lub wynajęta.
 • plan restrukturyzacji zatrudnienia - powinien informować, jaki jest stan zatrudnienia, ile osób zostanie zwolnionych i jakie będą konsekwencje tych zmian (K. Bauer 2010, s. 211, 212)

TL;DR

Postępowanie naprawcze to postępowanie pozasądowe, mające na celu restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Wymaga większego zaangażowania dłużnika i nadzoru sądowego. Plan naprawczy musi zawierać restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Celem postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli i zapobieżenie upadłości przedsiębiorcy. Postępowanie może być wszczęte przez przedsiębiorcę, który jest w stanie wykonywać zobowiązania, ale wiadomo, że wkrótce przestanie. Skutkami wszczęcia jest zawieszenie spłaty zobowiązań i przeciwko przedsiębiorcy egzekucji. Funkcje postępowania to windykacyjna, oddłużeniowa i profilaktyczna. Naczelne zasady to optymalizacji i dominacji, mające na celu zaspokojenie wierzycieli.

Cele postępowania naprawczego

Nadrzędnym celem postępowania jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Właściwym celem jest zapobieganie upadłości przedsiębiorcy i przywrócenie mu zdolności do konkurowania na rynku (R. Adamus 2005, s. 22)

Wszczęcie postępowania naprawczego

Postępowanie naprawcze może zostać wszczęte dla dwóch grup podmiotów. Może je prowadzić przedsiębiorca, który w momencie wszczęcia na bieżąco wykonuje wszystkie swoje wymagalne zobowiązania, jednak wiadomo, że wkrótce zaprzestanie ich wykonywania. Po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, postępowanie naprawcze może być prowadzone przez przedsiębiorcę w stosunku do którego sąd, na podstawie art. 12 p.u.n., oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości z jednoczesnym zezwoleniem na prowadzenie postępowania naprawczego (A. Hrycaj 2011, s. 52)

O złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca ogłasza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz w co najmniej jednym dzienniku lokalnym i jednym ogólnopolskim. Data opublikowania oświadczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" jest dniem formalnego wszczęcia postępowania (P. Horosz 2011, s. 234)

Skutkami wszczęcia postępowania naprawczego są:

 • zawieszenie spłaty zobowiązań przedsiębiorcy
 • zawieszenie naliczania odsetek należnych od przedsiębiorcy
 • zawieszenie z mocy prawa wszczętych przeciwko przedsiębiorcy egzekucji i postępowań zabezpieczających
 • ograniczenie dopuszczalności potrącanie wierzytelności (P. Horosz 2011, s. 234)

Funkcje postępowania upadłościowego i naprawczego

 • funkcja windykacyjna, polegająca na równomiernym zaspokojeniu w maksymalnym stopniu roszczeń wierzycieli względem dłużnika.
 • funkcja oddłużeniowa, której istotą jest pomaganie przedsiębiorcom w rozpoczęciu nowego etapu rozwoju, bez niepewności wynikającej z wciąż istniejącego zadłużenia.
 • funkcja profilaktyczna, która polega na usunięciu z obrotu gospodarczego dłużnika, który z własnej winy doprowadził do stanu niewypłacalności (K. Flaga-Gieruszyńska 2012 s. 3)

Naczelne zasady dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego

 • zasada optymalizacji - polega na optymalnym wykorzystaniu majątku upadłego dłużnika lub przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością w celu zaspokojenia wierzycieli
 • zasada dominacji - jej istotą jest to aby w jak najwyższym stopniu zostali zaspokojeni wierzyciele, aby ogół wierzycieli odniósł jak największą korzyść.


Postępowanie naprawczeartykuły polecane
Spółka jawnaPostępowanie upadłościowePostępowanie likwidacyjneKoncesjaSpółka cichaPrzedstawicielstwoSukcesjaPostępowanie sanacyjneAutorskie prawa osobiste

Bibliografia

 • Adamus R. (2005), Postępowanie naprawcze w świetle ustawy - Prawo Upadłościowe i Naprawcze, Branta, Bydgoszcz-Katowice
 • Bauer K. (2010), Kryzys finansowy a restrukturyzacja przedsiębiorstw w stanie upadłości, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15
 • Flaga-Gieruszyńska K. (2014), Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, C.H. BECK, Warszawa
 • Horosz P. (2011), Komercjalizacja szpitali i jej skutki świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Hrycaj A. (2011), Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości: objętych zakresem zastosowania rozporządzenia rady nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535
 • Zedler F. (2003), Prawo upadłościowe i naprawcze, Zakamycze, Kraków


Autor: Paulina Nowak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.