Komisja przetargowa

Z Encyklopedia Zarządzania

"Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia" (Ustawa PZP 2019, s.43).

TL;DR

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, odpowiedzialnym za ocenę wniosków o udział w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Składa się z przewodniczącego, sekretarza i członków. Kierownik zamawiający powołuje komisję i określa jej skład i kompetencje. Członkowie komisji mają różne zadania, takie jak przygotowanie specyfikacji zamówienia czy propozycje wyboru oferty. Biegły może być powołany do udziału w procesie jako konsultant o specjalistycznej wiedzy.

Kierownik zamawiający

Kierownik zamawiający to "osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego" (Ustawa PZP 2019, s.8). Osoba ta jest odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami prawa zamówień publicznych (B. Wysocka, 2022, s.27). Do zadań kierownika zamawiającego należy między innymi powołanie komisji przetargowej. Także on wyznacza skład, organizację, tryb działania oraz zakres kompetencji członków komisji przetargowej w celu zapewnienia efektywności jej pracy, indywidualnej odpowiedzialności jej członków za prowadzone czynności oraz przejrzystości jej działań (Ustawa PZP 2019, s. 43).

Skład komisji przetargowej

Komisja przetargowa składa się co najmniej z trzech osób, które muszą pełnić następujące role (H. Kaczorowska 2013, s.109):

 • Przewodniczący komisje - osoba ta zajmuję się kierowaniem pracy komisji i nadzorowaniem przebiegu postępowania. Przewodniczący odpowiedzialny jest za reprezentowanie komisji, wyznaczenie terminu i miejsca prowadzenia posiedzeń komisji, odbieranie oświadczeń, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji, udostępnienie dokumentów do wglądu, przyjmowanie informacji o podpisaniu umów, informowanie o problemach, wyznaczenie zadań poszczególnym członkom komisji;
 • Sekretarz - osoba ta odpowiedzialna jest za obsługę techniczno-organizacyjną komisji. Ponadto, sekretarz komisji przetargowej jest odpowiedzialny za udostępnienie SIWZ, przygotowanie projektów pism, sporządzenie protokołów, wysyłanie zaproszeń, powiadomienie członków o miejscu i terminu posiedzenia komisji, kompletowanie i dostarczenie dokumentacji, prowadzenie korespondencji komisji;
 • Członek komisji;

Powołanie komisji przetargowej

Według ustawy o Prawo Zamówień Publicznych komisja przetargowa może być powołana w takich sytuacjach (Ustawa PZP 2019, s. 42):

 1. "Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową";
 2. "Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową"
 3. "Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań".

Zadania komisji przetargowej

Do zadań członków komisji przetargowej możemy zaliczyć między innymi takie działania jak (B. Wysocka, 2022, s.30):

 • "Propozycja wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego;
 • Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę;
 • Propozycje wykluczenia wykonawcy;
 • Propozycje odrzucenia oferty;
 • Propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • Przygotowanie wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Rola biegłych

Biegły to osoba, która pełni rolę konsultanta w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania. Biegły jest powołany najczęściej w sytuacjach wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny, np. z zakresu informatyki. Biegły pod rygorem odpowiedzialności karnej składa pisemny wniosek, aby nie zachodziły okoliczności wykluczające jego udział w procesie. Kierownik zamawiającego ma prawo powołać biegłych, jeżeli do wykonania określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagana jest wiedza specjalistyczna. Kierownik podmiotu zamawiającego ma prawo powołać biegłych ze swojej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej. Biegły ma takie same zasady pracy jak członkowie komisji, chociaż on nie jest członkiem komisji, ale może brać udział w pracach komisji z głosem doradczym. Biegły przygotowuje konkluzję z przeprowadzonych czynności. Konkluzja dołącza się do protokołu posiedzenia komisji. Wnioski udostępniane są po wybraniu najkorzystniejszej oferty lub odwołaniu postępowania. Biegły może zostać przedstawiony komisji przetargowej i może udzielić swoich informacji bez bycia włączonym do komisji w ramach wykonywania swoich obowiązków w ramach swoich funkcji i funkcji powierzonych mu przez kierownika zamawiającego (A. Łukaszewicz 2022, s.19-20)


Komisja przetargowaartykuły polecane
Prezes zarząduKurator sądowyProces przetargowyWykonawcaOrgany ZUSStarosta powiatuNotariuszRadca prawnyRzecznik konsumentów

Bibliografia


Autor: Yuliia Ivanitska