Kokpit menedżerski

Z Encyklopedia Zarządzania

Kokpit menedżerski to jest jedno z "z przykładowych rozwiązań Business Intelligence służących do prezentacji, wizualizacji i raportowania danych opartych na hurtowni danych. W anglojęzycznej literaturze kokpit menedżerski funkcjonuje pod kilkoma nazwami. Można wskazać m.in. takie terminy jak: Business Intelligence Dashboard , corporate performance management , interactive dashboard. W polskojęzycznej literaturze można natomiast odnaleźć takie nazwy jak: kokpity informacyjne, kokpity użytkownika, kokpity zarządcze, czy pulpity menedżerskie" (P. Ziuzański 2014, s. 60). Kokpit menedżerski jest częścią składową systemów Business Intelligence i należy on do poziomu prezentacji. Jest to tak zwany pulpit, który demonstruje ważne dane, które są niezbędne do realizacji zadań, dane te były zebrane i demonstrowane w sposób graficzny i muszą one ułatwiać proces monitorowania różnych zjawisk zachodzących w organizacji (S.Few 2013, s. 42). Kokpity menedżerskie są odpowiednim rozwiązaniem, które zostało sformułowane na przecięciu analiz i raportów i charakteryzują się one średnim poziomem interaktywności (A. Sołtysik 2009, s. 198). Można się rozróżnić kokpity statyczne i dynamiczne. Ostatnie można opisać możliwością drążenia, zebrania i filtrowania danych (S. Few 2013, s. 42).

"Celem kokpitu menedżerskiego jest monitorowanie wydajności organizacji, a więc bieżące udostępnianie informacji odnośnie operacyjnych działań organizacji i potencjalnych odchyleń od wdrożonej strategii działania. Ponadto kokpit stanowi narzędzie do wizualizacji danych biznesowych dzięki wykorzystaniu wykresów i map" (M. Olszak 2008, s.15).

Kokpity menedżerskie są wykorzystywane też w trzech najważniejszych dla przedsiębiorstwa sferach (W. Eckerson, 2006, s.5):

 1. "monitoring najważniejszych procesów (KPI) z wykorzystaniem systemu alertów"
 2. "analiza przyczyn problemów dzięki dostarczeniu bieżących, ważnych informacji z różnych punktów widzenia na różnym poziomie szczegółowości";
 3. "zarządzanie zasobami ludzkimi, przebiegającymi procesami w celu podjęcia trafnych decyzji, optymalizacji wydajności i kierowaniem organizacją we właściwym kierunku".

TL;DR

Kokpit menedżerski jest narzędziem Business Intelligence służącym do prezentacji i raportowania danych. Ma za zadanie monitorowanie wydajności organizacji i wizualizację danych biznesowych. Kokpity menedżerskie są wykorzystywane w monitorowaniu procesów, analizie przyczyn problemów i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Mają cechy takie jak wartości docelowe, śledzenie realizacji zadań i wykorzystanie narzędzi wizualizacyjnych. Prezentowane są w formie wykresów, map, liczników i innych. W kokpitach często są opisane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Kokpity mogą wysyłać alerty dotyczące wskaźników, co wpływa na szybkość reagowania na zagrożenia. Wykorzystuje się je w obszarach zasobów ludzkich, finansów, technicznego wsparcia, marketingu, sprzedaży i produkcji.

Cechy kokpitu menedżerskiego

Kokpit menedżerski ma następujące cechy (Cokins 2009, s.104):

 • Są w nim zawarte wartości docelowe, progi, cele, mierniki i systemy ostrzegania;
 • Przedstawia sposoby śledzenia realizacji zadań i osiągania celów w przedsiębiorstwie;
 • Pozwala na wchodzenia na bardziej precyzyjne płaszczyzny określonego wykresu, raportu i miernika;
 • Są w nim wykorzystywane takie narzędzia wizualizacyjne jak wykresy, grafiki czy tabele;

Podstawowe własności kokpitu menedżerskiego

Da się wyróżnić takie własności kokpitu menedżerskiego jak (Alexander, Walkenbach 2011, s.28):

 • Graficzna prezentacja danych - są to wykresy i mapy graficzne;
 • Prezentacja wniosków - "co zwalnia użytkownika z potrzeby przeprowadzania własnych analiz";
 • Prezentacja najistotniejszych danych;

Formy prezentacji kokpitu menedżerskiego

Są takie formy prezentacji kokpitu menedżerskiego jak (P. Ziuzański 2014, s.62):

 • Mapy statystyczne;
 • Wykres statystyczny;
 • Liczniki;
 • Kontrolki;
 • Sygnalizacja świetlna;
 • Ikony;
 • Wykresy typu bullet graph czy sparklines;

W kokpitach menedżerskich często są opisane kluczowe wskaźniki efektywności, czyli KPI - Key Performance Indicators. Jest to potrzebne do monitorowania rezultatów przedsiębiorstwa w różnych płaszczyznach jego działalności. Wspomaga to w podniesieniu poziomu efektywności przedsiębiorstwa. Kokpity też mogą wysyłać alerty które mogą dotyczyć określonych wskaźników, co oddziałuje na szybkość reagowania na szanse czy zagrożenia biznesowe. Kokpity menedżerskie w naszych czasach są dość często wykorzystywane w przedsiębiorstwach w różnych obszarach jego funkcjonowania, na przykład kokpity menedżerskie mogą być wykorzystywane w takich obszarach jak (P. Ziuzański 2014, s.61):

 1. Zasoby ludzkie - są to takie wskaźniki jak fluktuacja pracowników, satysfakcja pracowników, rotacja pracowników, liczba zwolnień;
 2. Finanse - są to takie wskaźniki jak koszty, przychody, zyski, wydatki;
 3. Techniczne wsparcie - są to takie wskaźniki jak liczba maili, liczba telefonów, liczba problem, liczba zwrotów i reklamacji;
 4. Marketing - są to takie wskaźniki jak rezultaty kampanii reklamowej, udział firmy w rynku;
 5. Sprzedaż - są to takie wskaźniki jak liczba zamówień, ceny produktów;
 6. Produkcja - są to takie wskaźniki jak liczba produkcji, czas produkcji;


Kokpit menedżerskiartykuły polecane
Informatyczny system zarządzaniaSystem informowania kierownictwaBadanie potrzeb informacyjnychBaza wiedzyLuka informacyjnaInformatyczne systemy zarządzania produkcjąTCOARISSystem CRM

Bibliografia

 • Alexander M., Walkenbach J. (2011), Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice
 • Cokins G. (2009), Performance Management Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk and Analytics, Wiley & Sons, New Jersey
 • Eckerson W. (2006), Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken
 • Few S. (2013), Information dashboard design. The Effective Visual Communication of Data, O’Reilly, Sebastopol
 • Kowalak R. (2016), Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr.2
 • Olszak M. (2008), Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Sołtysik A. (2009), Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomagania decyzji, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji, H. Sroka, W. Wolny (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice
 • Wyskwarski M. (2018), Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 53
 • Ziuzański P. (2014), Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Z. Zieliński (red.), Wyższa szkoła handlowa, Kielce


Autor: Yuliia Ivanitska