Blended learning

Z Encyklopedia Zarządzania
Blended learning
Polecane artykuły


Blended learning (zwany również b-learning, pol. “mieszane nauczanie”) - termin oznaczający metodę nauczania, która jest połączeniem nauczania tradycyjnego z nauczaniem e-learningowym. Zajęcia typu blended learning prowadzone są przez nauczyciela, który w trakcie przekazywania wiedzy w sali z uczniami lub studentami korzysta z nowoczesnych technologii przy użyciu platformy internetowej (przykładem jest Platforma Moodle). Program zajęć może być dopasowany przez nauczyciela, który odpowiednio zaplanuje sposób realizacji zajęć - może zaplanować ile czasu spędzi na bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń, interakcji nauczyciel-uczeń-platforma internetowa, a w jakim wymiarze godzin wykona swoją pracę w sposób e-learningowy.

Rodzaje blended learning

W swojej publikacji Zwirowicz-Rutkowska oraz Chojka wyróżniają sześć typów prowadzenia zajęć metodą blended learning[1]. Są to:

 • zajęcia stacjonarne (ang. face-to-face driver)- lekcje w większości przypadków realizowane są przez nauczyciela, zaś kursy on-line traktowane są jako dodatek
 • zajęcia rotacyjne (ang. rotation) - zgodnie z ustalonym podziałem, część programu lekcji jest prowadzona przez nauczyciela zgodnie z tradycyjną metodą, część lekcji w sposób e-learningowy
 • zajęcia elastyczne (ang. flex) - zajęcia są realizowane głównie z wykorzystaniem kursów on-line, z możliwością spotkań z osobą prowadzącą
 • ćwiczenia on-line (ang. online lab) - ćwiczenia realizowane na platformie online z możliwością uczęszczania na lekcje zgodnie z klasyczną metodą nauczania
 • zajęcia mieszane (ang. self-blend) - lekcje prowadzone głównie są  metodą tradycyjną, z możliwością wykorzystania internetowych platform, aby uczeń mógł realizować program zajęć w domu,
 • zajęcia on-line (ang. online driver) - zajęcia odbywają się zarówno w sposób klasyczny - lekcje są prowadzone z nauczycielem w sali oraz nowoczesny - w sposób e-learningowym na platformie internetowej

Techniki weryfikowania wiedzy

Aby dokonać zweryfikowania wiedzy uczniów czy studentów przez wykładowców prowadzących zajęcia metodą blended learning, platformy proponują kilka rozwiązań. Na przykładzie platformy Moodle Zwirowicz-Rutkowska oraz Chojka podają kilka technik [2]. Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

 • uzupełniające strony internetowe - dzięki platformie nauczyciel ma możliwość udostępniać strony zawierające dodatkowe informacje które pozwalają rozszerzyć wiedzę studenta
 • ćwiczenia na platformie - uczeń ma możliwość wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę na zajęciach w klasie lub w trakcie realizowania kursów na internetowej platformie
 • forum - technika, która jest realizowana w formie otwartej dyskusji na platformie. Osoba prowadząca kurs zakłada forum w celu odpowiadania na pytania uczestników kursu lub też umieszczania ogłoszeń. Nauczyciel tworząc forum może też rozpoczynać debaty, w której uczniowie prowadzą burze mózgów na temat przedmiotu realizowanych zajęć
 • quiz - metoda weryfikacji wiedzy uczniów, którzy uczęszczają zarówno na zajęcia realizowane w formie stacjonarnej, jak i tych w formie on-line. Specyfiką tej metody jest miejsce jej realizacji - bardzo często uczniowie rozwiązujący quiz on-line przebywają w sali lekcyjnej. Umożliwia to szybkie uzyskanie wyników oraz uczciwą pracę uczniów

Zalety

Blended learning niesie za sobą wiele pozytywnych stron, dzięki którym nauczyciele chętnie wybierają tę formę nauczania w trakcie realizowania programu zajęć. Jak wymienia A. Stecyk w swojej publikacji[3], do zalet blended learning można zaliczyć:

 • mobilność - uczeń w każdym miejscu może korzystać z materiałów on-line przygotowanych przez nauczyciela
 • różnorodność technik nauczania - nauczyciel może przygotować moduły kursu z wybraną przez siebie formą przekazania wiedzy. Mogą to być prezentacje w formie slajdów, case study, materiały uzupełniające w formie artykułów naukowych odnoszących się do tematu zajęć
 • zmniejszenie kosztów - korzystając z platform internetowych, można zaoszczędzić pieniądze wydawane na podręczniki. Dodatkowo treść zamieszczoną w Internecie łatwo edytować bez konieczności publikacji nowych egzemplarzy w przeciwieństwie do papierowych książek

Bariery

Pomimo zalet, które oferuje wybrana forma nauczania, istnieją pewne bariery uniemożliwiające zastosowania blended learning w polskich instytucjach edukacji. Standardowe metody nauczania nie wzbudzają tyle wątpliwości co te e-learningowe. A. Stecyk w swojej publikacji wymienia kilka barier[4], które są przeszkodą dla blended learning. Są to między innymi:

 • bariera finansowa - w pewnych przypadkach fundusze szkoły nie są wystarczające aby wprowadzić elementy kształcenia w sposób nowoczesny. Szkół nie stać na zapewnienie każdemu uczniowi dostępu do komputerów w czasie zajęć stacjonarnych
 • bariera mentalna - niechęć zarówno uczniów jak i osób prowadzących lekcje do zmian w kierunku postępu technologicznego


Bibliografia

Przypisy


Autor: Joanna Dańda