Kapitał obrotowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa [1] odejmiemy jego bieżące zobowiązania (Zobowiązania w stosunku do: dostawców → z tytułu nieuregulowanych rachunków za zrealizowane dostawy, pracowników → z tytułu wynagrodzeń, banków → z tytułu kredytów krótkoterminowych, systemu finansowania państwa → z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat oraz inne bieżące zobowiązania) to otrzymamy własny kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.


Kapitał obrotowy brutto - są to bieżące aktywa firmy (majątek obrotowy), które są zaangażowane w bieżącą działalność przedsiębiorstwa.


Kapitał obrotowy netto, nazywany też kapitałem pracującym (ang. working capital), jest różnicą między aktywami bieżącymi przedsiębiorstwa a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto jest częścią kapitału stałego przedsiębiorstwa [2], który przekracza wartość majątku trwałego i finansuje majątek obrotowy.Celem kapitału obrotowego jest finansowanie majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Dobór źródeł finansowania majątku obrotowego, a więc również struktury kapitału obrotowego, jest zależne od zapotrzebowania przedsiębiorstwa na aktywa obrotowe i od przyjętej przez to przedsiębiorstwo strategii ich finansowania.


Wielkość kapitału obrotowego podlega dużym wahaniom w czasie.


Dodatni kapitał obrotowy oznacza, że firma dysponuje marginesem wypłacalności zapewniającym zaspokojenie potrzeb wypłacalności[3]. Kapitał stały (oprócz majątku trwałego) finansuje część majątku obrotowego.


Ujemny kapitał obrotowy oznacza, iż firma ma więcej zobowiązań niż środków na ich pokrycie.Kapitał obrotowy możemy obliczyć używając następujących wzorów:


Kapitał obrotowy = kapitał stały – majątek trwały


Kapitał obrotowy obliczany powyższym wzorem nie obejmuje krótkoterminowych kredytów i pożyczek.


Kapitał obrotowy = majątek obrotowy – zobowiązania bieżące
Polityka kapitału obrotowego dotyczy dwóch podstawowych problemów:

• Jaki jest właściwy poziom aktywów bieżących

• Jak powinny być finansowane aktywa bieżącePrzypisy

  1. Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.
  2. Do kapitału stałego przedsiębiorstwa zaliczamy kapitał własny i zobowiązania długoterminowe.
  3. Wypłacalność przedsiębiorstwa to zdolność do spłacania zobowiązań w terminach wymagalności.Bibliografia

  • E.F.Brigham, Podstawy zarządzania finansami 3, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
  • Z.Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, wyd.Poltext, Warszawa 1996

Autor: Patrycja Pawlak