Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Strategia

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Strategia - to program ogólny działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Definicje strategii wg różnych autorów

  • (A.D. Chandler 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.
  • (W.F. Gluck 1980) Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia.
  • (P. Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; 1992) Strategia odnosi się do planowanych wyników (określonych przez naczelne kierownictwo firmy) w związku z misją i celami przedsiębiorstwa.
  • (R.W. Griffin 1996) Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii - zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów - sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają.
  • (J.Stoner, R. Freeman, D. Gilbert 1997) Strategia - szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia.

Strategia:

  • to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie co dana organizacja zamierza robić,
  • to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to co organizacja rzeczywiście robi,
  • określa rolę organizacji , jej miejsce w społeczeństwie,
  • definiuje misję organizacji(szczególny powód jej istnienia, wyróżniający ją od innych),
  • formułuje zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.


Cechy strategii

Rodzaje strategii

ze względu na kierunek zmian

ze względu na rynek i produkt (H.I. Ansoff)

ze względu na relacje między przedsiębiorstwami

Strategia jako sposób reakcji na otoczenie

Inny punkt widzenia na strategię to definiowanie jej jako sposób reakcji przedsiębiorstwa na otoczenie, gdzie strategią określa się plany opracowywane w obliczu planów konkurencji (M.Koontz, C.O'Donnell 1969, s.518) albo jest to sposób kształtowania relacji między organizacją i jej otoczeniem, ciąg spójnych wzorców w strumieniach decyzji organizacyjnych dotyczących otoczenia (H.Mintzberg 1979, s.25). Miejsce organizacji w otoczeniu zostało zilustrowane na poniższym rysunku.

Firma i jej otoczenie.gif

Rys. Firma i jej otoczenie

Źródło: (Z. Chrościcki 1999, s. 123)

Strategia jako sposób zachowania się w obliczu problemów

Odmiennym podejściem do rozumienia strategii, są definicje odnoszące się do sposobu zachowania się organizacji w obliczu problemów.

Z jednej strony strategia rozumiana jest jako ciąg decyzji określających zachowanie organizacji w pewnym przedziale czasu (H.A.Simon 1976, s.163) z drugiej zaś strony, strategia to zespół idei i konstrukcji, poprzez które firma rozpoznaje, interpretuje i rozwiązuje określone problemy oraz zgodnie z którymi wybiera i podejmuje określone działania (B.Hedberg, S.Jonsson 1977, s.6)

Wszystkie powyższe podejścia wydaje się uwzględniać definicja, wedle której strategia to określona koncepcja złożonego działania (plan działań), polegająca na formułowaniu wiązki długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, wyborze zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju oraz wzrostu ekonomicznego (W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 2001 s. 86).

Z pewną modyfikacją powyższej definicji można spotkać się w pracy Jana Krzysztofa Solarza, który uzupełnia ją o stwierdzenie, że strategia jest to świadomie wybrana koncepcja systemowego działania, polegająca na kształtowaniu warunków powstania niszy rynkowej (Solarz J.K. 1997, s.78)


Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Agata Ficek

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 66/100 (głosów: 64)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Strategia&oldid=18016