Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:06, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
  • Zapas - Zapas w logistyce określa ilość dóbr wyrażoną w miarach ilościowych lub wartościowych. Dobra te mają ściśle określoną lokalizację, na przykład magazyn, produkcja czy kanał dystrybucji.
  • Zapasy - Zapasy są to wszelkie dobra nabyte i przeznaczone do sprzedaży, np. towary oraz inne aktywa trwałe jak grunty i nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży (inwestycje w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza się także produkty gotowe już wytworzone bądź będące w trakcie produkcji wraz z materiałami i surowcami oczekującymi na wykorzystanie w procesie produkcyjnym.
  • Materiały - Materiały to rzeczowe aktywa obrotowe, które zostały nabyte do zużycia na własne potrzeby. Ich przeznaczeniem jest zbycie lub zużycie w okresie 12 miesięcy od bilansowego dnia albo w ciągu operacyjnego cyklu odpowiedniego dla danej działalności jeśli trwa dłużej niż rok kalendarzowy (A. Piechocka-Kałużna, 2011).
  • Produkcja w toku - Produkcja w toku obejmuje te wyroby, które przeszły już pewne etapy produkcji i w tym momencie mogłyby zostać sprzedane jako produkty gotowe do ostatecznego przetworzenia przez nabywcę lub producent pozostawia je w przedsiębiorstwie do dalszej obróbki. Są to także produkty, których proces jest niezakończony.
  • Wyroby - Wyroby gotowe stanowią one końcowy etap w trójstopniowym procesie produkcji. Zalicza się je do najłatwiej zbywalnej, czyli najbardziej płynnej kategorii zapasów. W procesie operacyjnym w momencie sprzedaży ulegają przekształceniu w należności z tytułu dostaw i usług. Wyroby gotowe podlegają wycenie według kosztu historycznego uwzględniając jednocześnie rozliczoną na nie część kosztów ogólnych produkcji. Istotne jest, aby obrót nimi był zharmonizowany z istniejącym w danym okresie popytem rynkowym. Zbyt długie pozostawanie wyrobów gotowych na składzie jest niepokojącym sygnałem pogorszenia się ich zbywalności. Może przyczynić się to do zmniejszenia ich wartości użytkowej lub handlowej, pogorszeniem jakości lub też być przyczyną słabości rynku. Zbycie takich wyrobów jest bardzo trudne i wymaga od działu sprzedaży zwiększonego wysiłku lub też w ostateczności obniżki ceny wyrobu.
  • Zapas bezpieczeństwa - Zapas bezpieczeństwa - (eng: safety stock) - jest to ilość towaru magazynowanego przez przedsiębiorstwo, w celu zabezpieczenia jednostki przed niekorzystnymi wpływami zmiennego otoczenia. Jest to zapas, który musi zaspokoić potrzeby organizacji w okresie od złożenia zamówienia do czasu dostarczenia niezbędnych składników majątku i przygotowania ich do sprzedaży (produkcji w przypadku materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym). Ma on za zadanie chronić przedsiębiorcę przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na wyroby lub opóźnieniami związanymi z dostarczeniem towarów. Zapas ten ma za zadanie zachować zdolność przedsiębiorcy do zaspakajania popytu na towary w czasie od złożenia zamówienia aż do dostawy, bądź w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego zapewnić ciągłość produkcji. Zapas bezpieczeństwa powiększa zapasy istniejące w przedsiębiorstwie wyliczane na podstawie prognozy popytu lub średniego popytu i średniego czasu realizacji zamówienia.
  • Zapas minimalny - Zapas minimalny jest to poziom zapasu, który pełni funkcję zabezpieczenia przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia zwiększonego zużycia lub opóźnienia realizacji dostaw. Zapas minimalny wykorzystywany jest w systemie odnawiania zapasów min-max (Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. 2014 s. 280-281)
  • Dwuszczeblowe sterowanie zapasami - Zapasy możemy utrzymywać na dwóch "szczeblach magazynowych" szczebel wyższy pełni funkcje magazynu centralnego, natomiast niższy magazynu rejonowego. Dwuszczeblowe utrzymanie zapasów umożliwia minimalizację łącznych zapasów danego materiału, przy zachowaniu tego samego stopnia ryzyka występowania jednego wyczerpania w jednym z punktów szczebla niższego (tzn. punktu bezpośrednio zaspokajającego potrzeby klienta).
Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.