Wypowiedzenie zmieniające

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 17:05, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Wypowiedzenie zmieniające
Polecane artykuły

Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronna decyzja pracodawcy wobec pracownika na zmianę warunków pracy i/ lub płacy. Poprzez wypowiedzenie zmieniające pracodawca może dokonać zmian dotyczących (L. Krysińska-Wnuk, 2009, s. 138):

 • rodzaju pracy,
 • miejsca wykonywania pracy,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • wymiaru czasu pracy.

Jak podaje Andrzej Patulski wypowiedzenie może zmieniać treść umowy o pracę (składniki podane wyżej), natomiast nie może zmienić rodzaju umowy, to znaczy umowę zawartą na czas nieokreślony na umowę na czas określony (A. Patulski, 2019, s. 281).

W takim dokumencie należy zastosować formę pisemną (w innym przypadku wypowiedzenie zostanie uznane za nieistniejące) tak jak jest napisane w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. w art. 42 §2 „Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki” (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., s. 24).

Wypowiedzenie zmieniające powinno zawierać:

 • wypowiedzenie starych warunków pracy i/ lub płacy i zaproponowanie nowych,
 • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie (niekonieczne),
 • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy (w ciągu 7 dni od doręczenia pisma),
 • uzasadnienie.

Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające stosuje się wtedy gdy, pracownik nie wyrazi zgody na pogorszenie warunków pracy lub płacy w drodze porozumienia zmieniającego. Jeśli wyniknie taka sytuacja, że pracownik będzie milczał i nie zdeklaruje się na przyjęcie lub odmowę proponowanych warunków, przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Z inicjatywą wypowiedzenia zmieniającego może wyjść tylko pracodawca w stronę pracownika, natomiast pracownik owszem może zgłosić w formie oferty porozumienia zmieniającego oraz negocjować z przełożonym jakich warunkach chciałby pracować, ale to nigdy nie będzie wypowiedzenie zmieniające (A. Patulski, 2019, s. 280, 281, 282). Zdaniem Andrzeja Patulskiego w świetle prawa istnieje też możliwość, że pracownik może wypowiedzieć obecną umowę o pracę jaka go wiąże z pracodawcą i jednocześnie złożyć ofertę zawarcia nowej umowy o pracę na nowych, zaproponowanych przez niego warunkach (A. Patulski, 2019, s. 282)

Odmowa na wypowiedzenie zmieniające

Gdy pracownik będzie chciał odmówić przyjęcia nowych warunków podanych w wypowiedzeniu zmieniającym, musi wystosować oświadczenie że nie wyraża zgody na nowe warunki pracy i/ lub płacy i złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, chyba że w opisywanym dokumencie nie ma pouczenia o prawie odwołania do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma. Jeśli tak się stanie pracownikowi przedłuża się termin oddania oświadczenia do końca okresu wypowiedzenia. Jak podaje art. 42 §3 gdy pracownik zdecyduje się na taki krok to odmowa wypowiedzenia zmieniającego automatycznie przekształca się na wypowiedzenie definitywne, które prowadzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia (L. Krysińska-Wnuk, 2009, s. 138).

Ograniczenia jakim podlega wypowiedzenie zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające podlega podobnym ograniczeniom jak wypowiedzenie definitywne, chodzi tutaj zwłaszcza o (A. Patulski, 2019, s. 281):

 • tryb,
 • formę,
 • okresy,
 • terminy,
 • szczególną ochronę przed wypowiedzeniem.

W przypadku umów bezterminowych czyli na czas nieokreślony dodatkowo (A. Patulski, 2019, s. 281):

 • przyczynę wypowiedzenia,
 • obowiązki konsultacji związkowej,
 • zakres kontroli sądowej.

Dodatkowo, bez względu na to jaki rodzaj umowy o pracę posiada pracownik, do którego ma trafić wypowiedzenie zmieniające, dotyczące zakresu zmiany czasu pracy, powinno być uzasadnione przyczynami które nie dotyczą pracownika. W innym przypadku takie wypowiedzenie zostanie uznane że jego przyczyną byłą dyskryminacja (A. Patulski, 2019, s. 281).

Bibliografia

Autor: Izabela Słoma

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.