Współczynnik asymetrii

Z Encyklopedia Zarządzania
Współczynnik asymetrii
Polecane artykuły

Współczynnik asymetrii (współczynnik skośności) - jedna z miar asymetrii określająca kierunek i siłę asymetrii rozkładu wyrażona w postaci wzoru: gdzie to średnia arytmetyczna dla grupy, to moda (dominanta), s to odchylenie standardowe [1]. Współczynnik skośności jest narzędziem często wykorzystywanym w analizie statystycznej pozwalającym na interpretację rozkładu danych i informującym o równomierności rozłożenia cech w badanym zbiorze [2].

Istnieje też możliwość wyznaczenia współczynnika asymetrii wykorzystując kwartyle () oraz odchylenie ćwiartkowe (). Wykorzystywany jest wtedy następujący wzór: a do prezentacji wartości kwantyli używany jest wykres pudełkowy.

Kierunki asymetrii

W zależności od wartości współczynnika asymetrii, występującego jako miara pozycyjna, wyróżnia się następujące kierunki asymetrii [3]:

 • rozkład asymetryczny lewostronnie (skośność lewostronna, asymetria ujemna) wstępuje, gdy a lewy ogon rozkładu jest dłuższy niż prawy. W rozkładzie większą część stanowią jednostki o wartości cechy poniżej wyznaczonej średniej. Dla rozkładu o asymetrii lewostronnej średnia arytmetyczna ma niższą wartość niż mediana, której wartość jest niższa niż wartość mody:
 • rozkład asymetryczny prawostronnie (skośność prawostronna, asymetria dodatnia) występuje, gdy a prawy ogon rozkładu jest dłuższy niż lewy. W rozkładzie większą część stanowią jednostki o wartości cechy poniżej wyznaczonej średniej. Dla rozkładu o asymetrii prawostronnej średnia arytmetyczna ma wyższą wartość niż mediana, której wartość jest wyższa niż wartość mody:
 • rozkład symetryczny - występuje dla rozkładu, w którym wartość średniej arytmetycznej, mediany i mody są sobie równe:

Klasyfikacja siły asymetrii

Współczynnik asymetrii stosowany w porównaniach wskazuje kierunek asymetrii. Im większa wartość, tym silniejsza asymetria. Asymetrie rozkładu klasyfikuje się najczęściej do jednej z poniższych reguł [4]:

 • rozkład symetryczny - dla ; liczebności rozmieszczone są jednakowo dla wartości cech w tej samej odległości od środka asymetrii (średniej arytmetycznej),
 • słaba asymetria - dla ,
 • umiarkowana asymetria - dla ,
 • silna asymetria - dla .

Podział miar asymetrii

Dla miar asymetrii wyróżnia się następujące miary [5]:

 • bezwzględne - określające kierunek asymetrii.
 1. wskaźnik asymetrii (wskaźnik skośności) - w odróżnieniu od współczynnika asymetrii (współczynnika skośności) bada jedynie wartość różnicy między średnią arytmetyczną a modalną i może być wyrażony wzorem: lub wzorem: Dla wskaźnika asymetrii, analogicznie jak dla współczynnika asymetrii, można wyróżnić trzy rodzaje rozkładu: symetryczny (dla ), asymetryczny lewostronnie (dla ) oraz asymetryczny prawostronnie (dla ), jednak nie może wyznaczyć on siły asymetrii, ponieważ cechy wyrażone są w jednostkach bezwzględnych,
 2. kwartylowy wskaźnik asymetrii,
 3. trzeci moment centralny (moment centralny trzeciego rzędu) - wynik uzyskiwany przy wykorzystaniu szeregu prostego (wyliczającego), punktowego (jednostopniowego) lub szeregu przedziałowego w zależności od rodzaju dostępnych danych. Informuje o kierunku asymetrii i pozwala wykorzystać zarówno dane niezgrupowane, jak i dane zgrupowane.
 • względne - określające kierunek oraz siłę asymetrii. Wielkość współczynników determinuje siłę asymetrii.
 1. klasyczno-pozycyjny współczynnik skośności (asymetrii),
 2. kwartylowy współczynnik skośności (asymetrii),
 3. absolutna miara asymetrii standaryzowany (trzeci moment centralny standaryzowany) - wynik miary może być uzyskany za pomocą obliczenia szeregu szczegółowego, rozdzielczego punktowego (jednostajnego) lub szeregu rozdzielczego przedziałowego.

Przypisy

 1. K. Bednarz-Okrzyńska 2016, s.181
 2. M. Wesołowska-Janczarek, A. Kornacki 2016, s. 64
 3. M. Major, J. Niezgoda 2003, s. 61-62
 4. D. Tarka, A. Olszewska 2018 s. 156 - 163
 5. D. Tarka, A. Olszewska 2018 s. 156 - 163

Bibliografia

Autor: Mariola Karasińska