Rampa

Z Encyklopedia Zarządzania
Rampa
Polecane artykuły

Rampa – jest jednym z trudno definiowalnych słów w języku polskim. Dokładne znaczenie słowa może zostać określone dopiero w momencie zrozumienie kontekstu zdania i sytuacji w ramach której słowo rampa zostało wykorzystane. Chcąc wysoce uogólnić znaczenie słowa rampa można założyć, że opisuje ono, przedmiot, urządzenie lub miejsce w ramach którego świadomie zmieniana jest wysokość względem podłoża. Za słowo zbliżone znaczeniowo do wyrazu rampa można uznać słowo pochylnia, mimo, iż słowo to systematyzuje stricte urządzenia mające na celu połączenie punktów leżących na różnych wysokościach, tworząc drogę dłuższą, gdyż prowadzącą po przeciwprostokątnej, lecz prostszą do pokonania ze względy na brak konieczności pokonania przeszkody, pochylnia będąca równocześnie rampą, jest klasyfikowana w przepisach, prawa dopasowanych do branży w ramach której rozwiązanie zostało zastosowane.

Rampa jako obiekt wspomagający mobilność osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, o ograniczonej mobilności ruchowej, są narażone na problemy związane z pokonywaniem przeszkód infrastruktury publicznej mogącej stanowić istotne bariery w równym udziale w życiu publicznym osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym projektowane dzisiaj budynki muszą spełniać rygorystyczne normy warunkujące powszechną dostępność i brak utrudnień dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych stale lub czasowo, dla dzieci czy matek z wózkami dziecięcymi[1].

Szczególnie ważnym miejscem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności ruchowej są miejsca przecięcia ciągów pieszych z ciągami drogowymi. Pomimo, że pieszy uczestnik ruchu ma bezwzględne pierwszeństwo nad kierowcą poruszającym się pojazdem zmechanizowanym, należy umożliwić mu jak najszybsze opuszczenie punktu przecięcia drogi z chodnikiem. W tym celu określono dokładnie, iż jeżeli na przejściu dla pieszych występują wysepki należy zrównać jej poziom z poziomem ulicy. Gdy wyspa na w ciągu pieszym ma poziom inny niż droga należy zastosować rampy krawężnikowe umożliwiający skorzystania z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne. Przepisy podają, iż dla bezpiecznego wykorzystanie wyspy, bez ryzyka zsunięcia się z rampy, odległość pomiędzy jedną rampą a drugą nie może być mniejsza niż dwieście centymetrów. Dokumenty opisujące wymagania infrastruktury i budownictwa nakazują również maksymalne pochylenie ramp łączących perony z przejściami pieszymi, określając maksymalny poziom jako osiem procent[2].

Rampa jako element systemu logistyki przemysłowej

Rampa jest stosowana na szeroką skalę w przemyśle, stanowiąc urządzenie pozwalające na dokonanie szybkiego i efektywnego załadunku i rozładunku towarów ze środka transportu którym realizowany był przewóz rzeczy do miejsca jej składowania. Ułatwieniem realizowanym przez zadanie rampy jest wyrównanie poziomów pomiędzy obszarem załadunku i rozładunku tworząc równą strefę przystosowaną np. do pracy urządzeń magazynowych typu wózek widłowy. Rampy dzielimy na[3]:

  • Rampy najazdowe, gdzie wyrównanie poziomów następuje poprzez zmianę poziomu całego obiektu (samochodu, wózka widłowego, człowieka)
  • Klasyczna samochodowa rampa przeładunkowa, która wyrównuje poziom pomiędzy powierzchnią załadunkową pojazdu ciężarowego a powierzchnią magazynu realizującego przeładunek.
  • Kolejowa rampa przeładunkowa, która wyrównuje poziom pomiędzy powierzchnią załadunkową wagonu a powierzchnią magazynu realizującego przeładunek, lub powierzchnią umożliwiającą transport rzeczy do wnętrza wagonu, bez konieczności wykonywania ruchu pionowego. Polskie Linie Kolejowe dysponują rampami o możliwości załadunku bocznego, oraz czołowego, lub boczno-czołowego

Rampa jako część drogi

Rampa obejmuje swoim znaczeniem również zmianę kąta nachylenia powierzchni drogi jako całego elementu konstrukcji budowlanej. Zakłada się, iż celem odpowiedniego odprowadzenia wody z pasa ruchu należy poprzecznie zmienić kąt przechylenia. Zadany na etapie projektowania i zrealizowany na etapie realizacji przechył poprawia w znaczącym stopniu bezpieczeństwo poprzez maksymalizację właściwości trakcyjnych odcinka drogi[4].

Przypisy

  1. Projektowanie bez barier, (2017), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa, (2006), w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  3. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 (2013), załącznik 2.4B
  4. Sandecki M (2017), Kształtowanie ramp na drogach dwujezdniowych

Bibliografia

Autor: Bartosz Bendzera

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.