Użytki rolne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:11, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Użytki rolne - obszary gospodarstw rolnych bądź danego regionu przeznaczone do produkcji rolniczej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Użytkami rolnymi nie są tereny leśne, szkółki leśne, wody śródlądowe.

Użytki rolne w dobrej kulturze (utrzymywane zgodnie z normami, spełniające wymogi Ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1551, z 2016 r., poz. 337):

 • powierzchnia pod zasiewami,
 • grunty ugorowane,
 • uprawy trwałe (w tym sady),
 • ogrody przydomowe,
 • łąki trwałe,
 • pastwiska trwałe.

Użytki rolne pozostałe - użytki rolne nieużytkowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej.

TL;DR

Użytki rolne to obszary przeznaczone do produkcji rolniczej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Wyróżnia się użytki rolne w dobrej kulturze oraz użytki rolne nieużytkowane. W artykule przedstawiono kategorie użytków rolnych, takie jak grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod stawami, grunty pod rowami oraz nieużytki.

Zaliczenie użytków rolnych do poszczególnych użytków gruntowych

 • Grunty orne (Rozporządzenie Ministra Rozwoju... 2001, s. 82):
 1. Grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą;
 2. Nadające się do uprawy, o której mowa w pkt 1, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe,
 3. Zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową,
 4. Ugory i odłogi

Oznaczenie: R

 • Sady:

Grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha) lub na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów lub winnice.

Oznaczenie: S

 • Łąki trwałe:

Grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone.

Oznaczenie: Ł

 • Pastwiska trwałe:

Grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz na których wypasane są zwierzęta gospodarskie, w tym grunty zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową.

Oznaczenie: Ps

 • Grunty rolne zabudowane:

Grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności:

 1. zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki, inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy;
 2. zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki,
 3. zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa pkt 1 i 2, zorganizowaną całość gospodarczą,
 4. położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1-3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki. W przypadku gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w pkt 3, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami, przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę.

Oznaczenie: Br

 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych:

Grunty będące enklawami lub pół enklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów.

Oznaczenie: Lzr

 • Grunty pod stawami:

Grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.

Oznaczenie: Wsr

 • Grunty pod rowami:

Grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

Oznaczenie: W

 • Nieużytki:

Grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności:

 1. bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty):
 2. piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy):
 3. naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi:
 4. grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe).

Oznaczenie: N


Użytki rolneartykuły polecane
Grunty rolneOdpady przemysłowePark narodowyKlasyfikacja nicejskaTransport lądowyBack officeGrupy żywnościZanieczyszczenie wodyOlej

Bibliografia

Autor: Martyna Pirga

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.