Fundusze rynku pieniężnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 17:19, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Fundusze rynku pieniężnego (FRP) to instytucje zbiorowego inwestowania, który zajmują się emisją tytułów uczestnictwa, które są bliskimi substytutami depozytów. Na tej podstawie powinny prowadzić one politykę inwestycyjną w takim zakresie, aby w największym stopniu doprowadzić do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Służą temu surowe ograniczenia w odniesieniu do polityki inwestycyjnej, które narzucane są tym podmiotom w kontekście m.in. typu instrumentów finansowych, które mogą pojawiać się w ich portfelach, ich jakości (szczególnie kredytowej), jak również pozostałego terminu do zapadalności (rezydualnego terminu zapadalności). Mając na uwadze ostatnie z ww. kryteriów, portfel inwestycyjny tego typu funduszy powinien charakteryzować się określonym najwyższym średnim ważonym terminem do wykupu i określonym najwyższym średnim ważonym terminem pierwotnym (J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek 2016, s. 183).

Fundusze rynku pieniężnego są to fundusze o największym stopniu bezpieczeństwa, które inwestują w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe i bony komercyjne w pełnym zakresie zabezpieczone wykupem. Z uwagi na to, że obarczone są najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym, przynoszą relatywnie najmniejsze profity, które podobne są do profitów z lokat bankowych. Inwestowanie w ten rodzaj funduszy może wiązać się z chęcią pomocy państwu w rozwoju gospodarczym, a nie z pomocą bankom w zwiększaniu ich przychodów. Stopę zwrotu można porównać do tej z lokat bankowych, ale w tej sytuacji środki pieniężne inwestorów są kierowane bezpośrednio do skarbu państwa i są przeznaczane na pokrycie deficytu budżetowego, a nie do banków komercyjnych (S. Ignatiuk 2012, s. 30).

Fundusze rynku pieniężnego są w głównej mierze instrumentem do lokowania okresowych nadwyżek finansowych. Służą też zagospodarowaniu wolnych środków w tych okresach, kiedy na rynku kapitałowym są obecne warunki, które zniechęcają do inwestycji na giełdzie. Ze względu na ściśle opisane bardzo bezpieczne typy lokat m.in. papiery skarbowe, krótkoterminowe obligacje oraz bony handlowe, w które mogą inwestować swoje aktywa - charakteryzują się bardzo niskim stopniem ryzyka, dlatego mogą stać się dla inwestorów alternatywną w odniesieniu do banków i tak samo bezpiecznym typem inwestowania. Na tej podstawie stwierdzić można, że fundusze rynku pieniężnego są idealną inwestycją właściwie dla każdego inwestora, drobnego, ale także inwestora, który dysponuje znacznie większymi środkami (B. Jawdosiuk, K. Rożko, 2010, s. 20).

TL;DR

Fundusze rynku pieniężnego to instytucje inwestycyjne oferujące bezpieczne lokaty, które przynoszą niewielkie zyski podobne do lokat bankowych. Inwestowanie w te fundusze pomaga państwu w rozwoju gospodarczym, a nie bankom. Są one idealne dla inwestorów o niskiej awersji do ryzyka. Fundusze rynku pieniężnego inwestują w instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe o terminie zapadalności do 1 roku. Inwestorzy z większą wiedzą o rynkach kapitałowych wybiorą fundusze akcji. Fundusze rynku pieniężnego są długoterminową inwestycją, a inwestycje krótkoterminowe powinny być kierowane do tych funduszy.

Inwestycje w kontekście FRP

Fundusze rynku pieniężnego inwestują w znacznym stopniu w instrumenty dłużne i lokaty bankowe o terminie zapadalności do 1 roku, a największy średni ważony termin zapadalności lokat funduszu wynosi 90 dni. Możemy wyróżnić fundusze, tj.

  • skarbowe fundusze rynku pieniężnego,
  • nieskarbowe fundusze rynku pieniężnego.

Średnia stopa zwrotu z inwestycji w fundusze jest zależna od ryzyka aktywów, w które się inwestuje. Inwestorzy, dla których fundamentem jest bezpieczeństwo aktywów będą skłonni wybrać fundusze rynku pieniężnego albo mieszane, polskie stabilnego wzrostu. Fundusze te co do zasady powinny być relatywnie bezpieczniejsze i oferować znacznie korzystniejszą stopę zwrotu w odniesieniu do lokat bankowych. Natomiast inwestorzy, który posiadają dużą wiedzę w kontekście rynków kapitałowych i będą skłonni zaakceptować relatywnie większe ryzyko wybiorą fundusze akcji (M. Grzelak 2014, s. 100).

Fundusze rynku pieniężnego dokonują inwestycji środków pieniężnych w papiery wartościowe, których termin zapadalności nie przekracza 1 roku (najczęściej bony skarbowe, krótkoterminowe obligacje skarbowe, bony komercyjne przedsiębiorstw), ale również w lokaty bankowe. Zwracając szczególną uwagę na ryzyko, są to jedna z bezpiecznych funduszy, ponieważ emitentami zakupywanych papierów wartościowych relatywnie często są Skarb Państwa, banki, duże przedsiębiorstwa. Stopy zwrotu z tych funduszy można porównać ze stopą oprocentowania terminowych lokat bankowych i są równocześnie dla nich bardzo istotną konkurencją. Związane jest to z tym, iż fundusze pieniężne osiągają przeważnie trochę wyższe stopy zwrotu od lokat bankowych oraz po umorzeniu jednostek uczestnictwa w takim funduszu nie następuję utrata odsetek (W. Dębski 2007, s. 578).

Fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe lokują swoje aktywa w powszechnie uważane za najbardziej bezpieczne instrumenty finansowe, tj. krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego i bony skarbowe. Na tej podstawie stwierdzić może, że spośród funduszy inwestycyjnych charakteryzują się one najniższym stopniem ryzyka. Fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe mogą zatem interesować głównie inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka lub takich, którzy chcą wzbogacić portfel inwestycyjny o relatywnie bezpieczne instrumenty finansowe (I. Dittmann 2016, s. 12).

FRP mogą inwestować generalnie tylko w instrumenty rynku pieniężnego, które spełniają warunki opisane w odpowiednich przepisach, którym te podmioty są podległe. Pod terminem instrumentów rynku pieniężnego powinno się rozumieć krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez banki, rządy i firmy. Zawierają one bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe oraz operacje z przyrzeczeniem odkupu (J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek 2016, s. 183).

Podstawowe kryteria klasyfikacji FRP

Fundamentalne kryteria klasyfikacji FRP różnią się w zależności od ich lokalizacji. W Europie możemy wyróżnić dwa główne kryteria, tj.

  • krótkoterminowe FRP (short-term MMFs), czyli fundusze, które inwestują w instrumenty rynku pieniężnego, dla których rezydualny termin zapadalności nie przekracza 397 dni, jak również spełniające warunki w kontekście do maksymalnego WAM (Weighted Average Maturity) i WAL (Weighted Average Life),
  • standardowe FRP (standard MMFs), czyli fundusze, w kontekście których przedmiotem inwestycji są instrumenty o dwuletnim okresie pozostającym do zapadalności, jak również spełniające warunki w odniesieniu do do maksymalnego WAM (Weighted Average Maturity) i WAL (Weighted Average Life) (J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek 2016, s. 184).

Identyfikacja funduszu rynku pieniężnego jest relatywnie prosta, ale wyłącznie dla tych inwestorów, którzy wiedzą, że nazwa fundusz rynku pieniężnego jest prawnie zastrzeżona na mocy powołanego przepisu art. 178 (u.o.f.i.), chociaż fundusz z prawa używania tej nazwy nie jest zobligowany skorzystać. Inne fundusze, które nie używają tej nazwy, ale występujące w klasie fundusze krajowe rynku pieniężnego i używające nazw, tj.

  • gotówkowy,
  • pieniężny,
  • lokacyjny,
  • skarbowy,
  • depozytowy,
  • ochrony kapitału,

Wcale nie są funduszami rynku pieniężnego (J. M. Kowalski 2011, s. 4).

Termin zapadalności inwestycji

Warto zauważyć, że inwestowanie w fundusze postrzegane jest co do zasady jako inwestycja długoterminowa. Co do zasady fundusze są nastawione na długoterminowy zysk, a nie na spekulowanie. Wiadomo, że im krótszy horyzont inwestycyjny, tym udział akcji w naszym portfelu powinien być mniejszy, co zmniejsza ryzyko wahań okresowych. W kontekście planowania inwestycji na krótki okres (do l roku), właściwym funduszem będzie fundusz rynku pieniężnego. Inwestorzy średnioterminowi (inwestujący na okres od l do 5 lat) powinni raczej dokonać wyboru funduszy obligacji i rynku pieniężnego. Fundusze akcji, ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne, będą w największym stopniu właściwym wyborem na długi okres inwestycji (powyżej 5 lat)(B. Jawdosiuk, K. Rożko, 2010, s.26).


Fundusze rynku pieniężnegoartykuły polecane
Rynek pierwotnyFundusz hedgingowyCDOEmitentCertyfikat depozytowyBony skarboweInwestorBezpieczna przystańTransakcje arbitrażowe

Bibliografia


Autor: Angelika Kowalik