Użytkownik:Zybex/publikacje

Z Encyklopedia Zarządzania

Chronologicznie

1992:

 • Woźniak M., Woźniak K., Grafika komputerowa w analizie zjawisk przestrzennych, Mat. XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe nt. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane 28-30 kwietnia 1992 rok, wyd. AE Kraków 1993 (str.87-94)


1996:

 • Rusin J., Stec M., Wierzbińska M., Woźniak K., Woźniak M., Wykłady i ćwiczenia z ekonometrii, Filia UMCS w Rzeszowie, Rzeszów 1996

1997:

 • Stabryła A., Chomątowski St., Nehring A, Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywnośći, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1997

1998:

 • Stabryła A., Woźniak K., Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 509, Kraków 1998
 • Woźniak M., Woźniak K., Chomątkowski St., Bartusik K., Strategia rozwoju ekonomicznego firmy, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1998

1999:

 • Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Małkus T., Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1999

2000:

 • Woźniak K., Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 544, Kraków 2000
 • Bartusik K., Woźniak K., ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo AE W Krakowie, Kraków 2000, s. 71-79
 • Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Małkus T., Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2000

2001:

 • Woźniak K., Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 561, Kraków 2001
 • Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2001

2002:

 • Woźniak K., Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 574, Kraków 2002
 • Woźniak K., Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie (doświadczenia praktyczne), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 603, Kraków 2002
 • Woźniak K., Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Szczawnica-Kraków 26-29 września 2002, s.897-907
 • Stabryła A., Kozioł L, Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2002

2003:

 • Woźniak K., Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, (red.) J.Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrym Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003
 • Woźniak K., Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 627, Kraków 2003
 • Projektowanie systemu informacji menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2003 (współautor)


2004:

 • Woźniak K., Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004 (mat. z konferencji: Krynica 16-19 IX 2004 r).
 • Woźniak K., Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 652, Kraków 2004
 • Woźniak K., Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie, [w:] Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, (red.) J.Engelhardt, M.Brojak-Trzaskowska, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s.226-232
 • Woźniak K., Marcinkowski G., Lotus Application Platform as an Example of Software Unification in Radio Environment, Seminarium: Digital Radio Archives, Warszawa-Miedzeszyn, 31 marzec - 02 kwiecień 2004
 • Woźniak K., Strategie MRP/MRP II/ERP w logistyce produkcji, Seminarium: Logistyka produkcji, EuroLogistics Conference, Warszawa 4 czerwiec 2004
 • Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004 (współautor)
 • Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Wawak S., Woźniak K., Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w SIM, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2004

2005:

 • Woźniak K., Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, (red.) B.Godziszewski, M.Haffer, M.J.Stankiewicz, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005
 • Woźniak K., Wawak S., Skuteczny system wykrywania plagiatów na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, E-Mentor, nr 5/2005
 • Woźniak K., Wawak S., Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Management Forum 2020 - innowacyjność we współczesnych organizacjach (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2005 (współautor)
 • Kuraś M., Grabowski M., Woźniak K., Opinia na temat przebiegu dostawy, zainstalowania i uruchomienia Komputerowego Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów dla Teatru Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie przez PMP Systemy Komputerowe, Kraków 2005

2006:

 • Woźniak K., Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700, Kraków 2006
 • Woźniak K., Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2 (red.) A.Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 477-486
 • Woźniak K., Operacjonalizacja kryteriów oceny jakości informacji strategicznej, [w:] Management Forum 2020 - innowacyjność we współczesnych organizacjach", SGH, Warszawa 12-14 maja 2006.
 • Batko R., Krzysztof W., Diagnoza struktury organizacyjnej dla firmy Inter Trade, Kraków-Bielsko Biała 2006

2007:

 • Woźniak K., Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 753, Kraków 2007
 • Kozina A., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., Woźniak K., Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant (Findings from Empirical Research), [w:] Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges, International Conference, Ostrava, September 4-6, 2007
 • Woźniak K., Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, (red.) A.Potocki, Difin, Warszawa 2007
 • Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2007 (współautor)

2008:

 • Woźniak K., Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego, [w:] Wiedza, innowacyjność, zmiana, (red.) J.Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008
 • Woźniak K., Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 772 , Kraków 2008
 • Woźniak K., Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 782, Kraków 2008
 • Woźniak K., Pomiar sprawności systemu informacyjnego [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. Adama Stabryły, Studia i Prace UEK Kraków, Kraków 2008
 • Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, pr. zb. pod red. J.Rokity, GWSH, Katowice 2008
 • Metodologia badania zmian i rozwoju organizacji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2008 (współautor)
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, kierownik projektu: A. Stabryła, Grant KBN, Projekt_1H02D07130-KPZ_UEK, Kraków 2008 (współautor)
 • Analiza obciążenia pracą pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2008 (współautor)

2009:

 • Doskonalenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) A.Stabryła, CH Beck, Warszawa 2009 (współautor rozdziałów 7,8,9,10) s. 241-441, [ISBN:978-83-255-0237-9]
 • Woźniak K., Kozina A., System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pr. zb. pod redakcją J.Rokity, W.Czakona, A.Samborskiego, Katowice 2009, s.439-448 [ISBN:978-83-7246-482-8]
 • Kozina A., Woźniak K., System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pr. zb. pod redakcją J.Rokity, W.Czakona, A.Samborskiego, Katowice 2009 s.449-458 [ISBN:978-83-7246-482-8]
 • Woźniak K., Bartusik K., Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, pr. zb. pod redakcją J.Toruńskiego, Studio EMKA, Warszawa 2009, s.31-39 [ISBN:978-83-60652-48-0]
 • Woźniak K., Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, (red.) R.Borowiecki, A.Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s.154-159 [ISBN:978-83-927790-3-2]]
 • Recenzja wniosku Foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski"-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę w ramach programu PO IG 9.1, dla MNiSW, Kraków 2009
 • Recenzja wniosku Foresight Kujawsko - Pomorski w ramach programu PO IG 9.1, dla MNiSW, Kraków 2009
 • Recenzja wniosku Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagajacy Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System") dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Kraków 2009
 • Recenzja 23 wniosków w ramach programu PO KL Priorytet V pn.: Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kraków 2009

2010:

 • Woźniak K., Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania, w: Przegląd Organizacji, Nr 5/2010, s.8-10 [ISSN:0137-7221]
 • Woźniak K., Informatyczne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, [w:] Zarządzanie jakośćią. Doskonalenia Organizacji pod red. T.Sikory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010. s.274-288 [ISBN:978-83-929209-4-6]
 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektów i recenzja 4 wniosków w zakresie kryteriów innowacyjnośći PO IG 4.2 dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010
 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektów i recenzja wniosków w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Kraków 2010
 • Woźniak K., Wawak S., Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania, [w:] Analiza i projektowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010
 • Systemy controllingu, monitoringu i audytu, pod red. Adama Stabryły, Wydawnictwo mfiles.pl, Kraków 2010, [ISBN:978-83-931128-1-4] (współautor: s.87-100)

2011

 • Woźniak K., Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, seria Zarządzanie, nr. 871, 2011

2012

 • Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, pod red. K. Woźniaka, mfiles.pl, Kraków 2012
 • Woźniak M., Woźniak K., Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, seria Zarządzanie, nr. 880, 2012
 • Wawak S., Woźniak K., E-learning role in higher education and corporate environment, [in:] The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, ed. by A. Stabryła, mfiles.pl, Kraków 2012
 • Determinanty potencjału rozwoju organizacji, pod. red. A. Stabryły i K. Woźniaka, mfiles.pl, Kraków 2012
 • Woźniak K., Ocena sprawności działania, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 • Stabryła A., Wawak S., Małkus T., Woźniak K., Organizacja systemów zarządzania wiedzą, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 • Wawak S., Woźniak K., Wspomaganie informatyczne zarządzania, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012

2013

 • Wożniak K., Sołtysik M., Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4, 2013
 • Woźniak K., Ocena sprawności działania, [w:] A. Stabryła (red.) Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 • Woźniak K., Wspomaganie informatyczne zarządzania, [w:] A. Stabryła (red.) Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 • Stabryła A., Woźniak K., Organizacja systemów zarządzania wiedzą, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013

2014

 • Woźniak K., Proces przygotowania i realizacji PR w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, [w:] T. Geodecki, J. Plichta (red.) Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 [ISBN: 978-83-7633-261-1]
 • Woźniak K., Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach tworzenia oprogramowania, [w:] H. Bieniok (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2014 [ISBN:978-83-935104-4-3]
 • Woźniak K., Sołtysik M., Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych, [w.] Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 [ISSN: 2083-8611]:

2015

 • Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, pod red. K. Woźniaka, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-935104-9-8]
 • Woźniak K, Sołtysik M., O jakości kształcenia [w:] Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, pod red., Sz. Bilińskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7676-208-1]
 • Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., Interpretacja i zakres metodologii projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 • Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., Wybrane obszary projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 • Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., Klasyczne i współczesne metodyki projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 • Woźniak K., Onderka Z., Projektowanie struktur algorytmicznych, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 • Woźniak K., Jakość informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, pod red. M. Ćwiklickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7252-709-7]
 • Woźniak K., Potrzeby informacyjne, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, pod red. M. Ćwiklickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7252-709-7]

2016

 • Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania, pod red. M. Sołtysika, K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016 [ISBN: 978-83-65173-57-7]
 • Woźniak K., Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr. 421, s. 619-631
 • Woźniak K., Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym, [w:] Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji pod red. P. Cabały, Difin, Warszawa 2016 [ISBN: 978-83-8085-197-9]

2017

 • Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania, pod rek. T. Małkusa, K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017 [ISBN: 978-83-65173-78-2]
 • Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami, pod red. K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017 [ISBN: 978-83-65907-06-6]

Wg.Kategorii

Artykuły

 1. Stabryła A., Woźniak K., Wspomaganie informacyjne controllingu menedżerskiego w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 509, Kraków 1998
 2. Woźniak K., Wspomaganie komputerowe analizy produktywności w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 544, Kraków 2000
 3. Woźniak K., Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 561, Kraków 2001
 4. Woźniak K., Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 574, Kraków 2002
 5. Woźniak K., Badanie systemu informacyjnego dystrybucji i sprzedaży w przedsiębiorstwie (doświadczenia praktyczne), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 603, Kraków 2002
 6. Woźniak K., Informatyczne narzędzia analityczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 627, Kraków 2003
 7. Woźniak K., Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 652, Kraków 2004
 8. Woźniak K., Wawak S., Skuteczny system wykrywania plagiatów na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, E-Mentor, nr 5/2005
 9. Woźniak K., Metodyka badania potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 700, Kraków 2006
 10. Woźniak K., Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 753, Kraków 2007
 11. Woźniak K., Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 772 , Kraków 2008
 12. Woźniak K., Wybrane aplikacje komputerowego wspomagania zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 782, Kraków 2008
 13. Woźniak K., Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania, w: Przegląd Organizacji, Nr 5/2010, s.8-10 [ISSN:0137-7221]
 14. Woźniak K., Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, seria Zarządzanie, nr. 871, 2011
 15. Woźniak M., Woźniak K., Pomiar w analizie systemów i procesów zarządzania, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, seria Zarządzanie, nr. 880, 2012
 16. Wożniak K., Sołtysik M., Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4, 2013
 17. Woźniak K., Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr. 421, s. 619-631

Redakcja monografii

 1. Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, pod red. K. Woźniaka, mfiles.pl, Kraków 2012
 2. Determinanty potencjału rozwoju organizacji, pod. red. A. Stabryły i K. Woźniaka, mfiles.pl, Kraków 2012
 3. Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, pod red. K. Woźniaka, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015
 4. Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania, pod red. M. Sołtysika, K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016 [ISBN: 978-83-65173-57-7]
 5. Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania, pod rek. T. Małkusa, K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017 [ISBN: 978-83-65173-78-2]
 6. Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami, pod red. K. Woźniaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017 [ISBN: 978-83-65907-06-6]

Monografie i rozdziały w monografii

 1. Rusin J., Stec M., Wierzbińska M., Woźniak K., Woźniak M., Wykłady i ćwiczenia z ekonometrii, Filia UMCS w Rzeszowie, Rzeszów 1996
 2. Bartusik K., Woźniak K., ERP jako narzędzie poprawy produktywności w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo AE W Krakowie, Kraków 2000, s. 71-79
 3. Woźniak K., Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, (red.) J.Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrym Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003
 4. Woźniak K., Diagnoza systemu zarządzania strategicznego w firmie, [w:] Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, (red.) J.Engelhardt, M.Brojak-Trzaskowska, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s.226-232
 5. Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004 (współautor)
 6. Woźniak K., Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gopodarce, (red.) B.Godziszewski, M.Haffer, M.J.Stankiewicz, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005
 7. Woźniak K., Wawak S., Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Management Forum 2020 - innowacyjność we współczesnych organizacjach (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 8. Woźniak K., Zaspokajanie potrzeb informacyjnych na szczeblu zarządzania strategicznego, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2 (red.) A.Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 477-486
 9. Woźniak K., Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, (red.) A.Potocki, Difin, Warszawa 2007
 10. Woźniak K., Komputerowe wspomaganie zarządzania strategicznego, [w:] Wiedza, innowacyjność, zmiana, (red.) J.Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008
 11. Woźniak K., Pomiar sprawności systemu informacyjnego [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. Adama Stabryły, Studia i Prace UEK Kraków, Kraków 2008
 12. Stabryła A., Cabała P., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, pr. zb. pod red. J.Rokity, GWSH, Katowice 2008
 13. Doskonalenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) A.Stabryła, CH Beck, Warszawa 2009 (współautor rozdziałów 7,8,9,10) s. 241-441, [ISBN:978-83-255-0237-9]
 14. Woźniak K., Kozina A., System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pr. zb. pod redakcją J.Rokity, W.Czakona, A.Samborskiego, Katowice 2009, s.439-448 [ISBN:978-83-7246-482-8]
 15. Kozina A., Woźniak K., System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe, [w:] Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pr. zb. pod redakcją J.Rokity, W.Czakona, A.Samborskiego, Katowice 2009 s.449-458 [ISBN:978-83-7246-482-8]
 16. Woźniak K., Bartusik K., Wykorzystanie funduszy europejskich do kształtowania kapitału relacyjnego na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, pr. zb. pod redakcją J.Toruńskiego, Studio EMKA, Warszawa 2009, s.31-39 [ISBN:978-83-60652-48-0]
 17. Woźniak K., Problematyka bezpieczeństwa informacji w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, (red.) R.Borowiecki, A.Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s.154-159 [ISBN:978-83-927790-3-2]]
 18. Woźniak K., Informatyczne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, [w:] Zarządzanie jakośćią. Doskonalenia Organizacji pod red. T.Sikory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010. s.274-288 [ISBN:978-83-929209-4-6]
 19. Woźniak K., Wawak S., Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania, [w:] Analiza i projektowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010
 20. Systemy controllingu, monitoringu i audytu, pod red. Adama Stabryły, Wydawnictwo mfiles.pl, Kraków 2010, [ISBN:978-83-931128-1-4] (współautor: s.87-100)
 21. Woźniak K., Ocena sprawności działania, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 22. Stabryła A., Wawak S., Małkus T., Woźniak K., Organizacja systemów zarządzania wiedzą, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 23. Wawak S., Woźniak K., Wspomaganie informatyczne zarządzania, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
 24. Wawak S., Woźniak K., E-learning role in higher education and corporate environment, [in:] The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, ed. by A. Stabryła, mfiles.pl, Kraków 2012
 25. Woźniak K., Proces przygotowania i realizacji PR w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, [w:] T. Geodecki, J. Plichta (red.) Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 [ISBN: 978-83-7633-261-1]
 26. Woźniak K., Problematyka sprawności działania w elastycznych metodykach tworzenia oprogramowania, [w:] H. Bieniok (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2014 [ISBN:978-83-935104-4-3]
 27. Woźniak K., Sołtysik M., Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych, [w.] Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 [ISSN: 2083-8611]:
 28. Woźniak K., Ocena sprawności działania, [w:] A. Stabryła (red.) Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 29. Woźniak K., Wspomaganie informatyczne zarządzania, [w:] A. Stabryła (red.) Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 30. Stabryła A., Woźniak K., Organizacja systemów zarządzania wiedzą, [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 31. Woźniak K, Sołtysik M., O jakości kształcenia [w:] Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, pod red., Sz. Bilińskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7676-208-1]
 32. Ćwiklicki M., Mesjasz C., Woźniak K., Bartusik K., Interpretacja i zakres metodologii projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 33. Mesjasz C., Bartusik K., Małkus T., Woźniak K., Wybrane obszary projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 34. Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., Klasyczne i współczesne metodyki projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 35. Woźniak K., Onderka Z., Projektowanie struktur algorytmicznych, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015 [ISBN: 978-83-255-7048-4]
 36. Woźniak K., Jakość informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, pod red. M. Ćwiklickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7252-709-7]
 37. Woźniak K., Potrzeby informacyjne, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, pod red. M. Ćwiklickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 [ISBN: 978-83-7252-709-7]
 38. Woźniak K., Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym, [w:] Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji pod red. P. Cabały, Difin, Warszawa 2016 [ISBN: 978-83-8085-197-9]

Konferencje

 1. Woźniak M., Woźniak K., Grafika komputerowa w analizie zjawisk przestrzennych, Mat. XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe nt. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane 28-30 kwietnia 1992 rok, wyd. AE Kraków 1993 (str.87-94)
 2. Woźniak K., Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Szczawnica-Kraków 26-29 września 2002, s.897-907
 3. Woźniak K., Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, (red.) A.Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004 (mat. z konferencji: Krynica 16-19 IX 2004 r).
 4. Woźniak K., Marcinkowski G., Lotus Application Platform as an Example of Software Unification in Radio Environment, Seminarium: Digital Radio Archives, Warszawa-Miedzeszyn, 31 marzec - 02 kwiecień 2004
 5. Woźniak K., Strategie MRP/MRP II/ERP w logistyce produkcji, Seminarium: Logistyka produkcji, EuroLogistics Conference, Warszawa 4 czerwiec 2004
 6. Woźniak K., Operacjonalizacja kryteriów oceny jakości informacji strategicznej, [w:] Management Forum 2020 - innowacyjność we współczesnych organizacjach", SGH, Warszawa 12-14 maja 2006.
 7. Kozina A., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., Woźniak K., Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant (Findings from Empirical Research), [w:] Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges, International Conference, Ostrava, September 4-6, 2007

Projekty badawcze

 1. Stabryła A., Chomątowski St., Nehring A, Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywnośći, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1997
 2. Woźniak M., Woźniak K., Chomątkowski St., Bartusik K., Strategia rozwoju ekonomicznego firmy, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1998
 3. Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Małkus T., Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 1999
 4. Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Małkus T., Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2000
 5. Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2001
 6. Stabryła A., Kozioł L, Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2002
 7. Projektowanie systemu informacji menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2003 (współautor)
 8. Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Wawak S., Woźniak K., Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w SIM, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2004
 9. Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2005 (współautor)
 10. Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2007 (współautor)
 11. Metodologia badania zmian i rozwoju organizacji, Badania statutowe AE w Krakowie, Kraków 2008 (współautor)
 12. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, kierownik projektu: A. Stabryła, Grant KBN, Projekt_1H02D07130-KPZ_UEK, Kraków 2008 (współautor)

Pozostałe: recenzje, ekspertyzy, opracowania zlecone

 1. Kuraś M., Grabowski M., Woźniak K., Opinia na temat przebiegu dostawy, zainstalowania i uruchomienia Komputerowego Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Biletów dla Teatru Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie przez PMP Systemy Komputerowe, Kraków 2005
 2. Batko R., Krzysztof W., Diagnoza struktury organizacyjnej dla firmy Inter Trade, Kraków-Bielsko Biała 2006
 3. Analiza obciążenia pracą pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2008 (współautor)
 4. Recenzja wniosku Foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski"-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę w ramach programu PO IG 9.1, dla MNiSW, Kraków 2009
 5. Recenzja wniosku Foresight Kujawsko - Pomorski w ramach programu PO IG 9.1, dla MNiSW, Kraków 2009
 6. Recenzja wniosku Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji klasy Business Intelligence (BI) dla sektora bankowego o nazwie roboczej "System Wspomagajacy Zarządzanie Ryzykiem" (ang. "Supported Risk Management System") dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Kraków 2009
 7. Recenzja wniosków w ramach programu PO KL Priorytet V pn.: Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kraków 2009-2011
 8. Udział w pracach Komisji Oceny Projektów i recenzja wniosków w zakresie kryteriów innowacyjnośći PO IG 4.2 dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010-2012
 9. Udział w pracach Komisji Oceny Projektów i recenzja wniosków w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Kraków 2010-2012
 10. Współautorstwo raportu "System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski" opracowanego przez f-mę Infostrategia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2012
 11. Udział w pracach Komisji Konkursowej „Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości 2012”
 12. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach programu EUROSTARS Eureka! dla Eureka Sekretariat z siedzibą w Brukseli (2015-)
 13. Ocena wniosków w konkursie o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego dla PARP i Min. Gospodarki (2015)

Strona główna