Projekty inwestycyjne odtworzeniowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Inwestycje odtworzeniowe są jednym z kilku podstawowych rodzajów inwestycji. Ze względu na ich kluczowe znaczenie dla działalności każdego przedsiębiorstwa prywatnego oraz publicznego, stanowi ważny element funkcjonowania tych instytucji.

Inwestycje odtworzeniowe - zamiennie nazywane inwestycjami restytucyjnymi, rozumiane są jako powtórne działania inwestycyjne, które mają na celu przywrócenie użyteczności urządzeń, maszyn bądź obiektami będącymi nieruchomościami. Mogą się wiązać z zastępowaniem uszkodzonych elementów poprzez nowe produkty gotowe lub wymianą niesprawnych części zamiennikami. Istotną wartością jaką niosą ze sobą inwestycje odtworzeniowe jest możliwość zwiększenia wydajności urządzeń bądź nieruchomości będących przedmiotem przedsięwzięcia (M. Kowalczyk 2011, s. 81-82).

Inwestycje odtworzeniowe - są elementem inwestycji rzeczowych, ze względu na fakt iż dotyczą bezpośredniego obiegu dóbr materialnych. Przywracanie obiektom bądź urządzeniom poprzedniego stanu sprawności jest głównym i podstawowym efektem jaki uzyskuje się w drodze przeprowadzenia przedsięwzięcia. Wiąże się to więc zawsze z wykorzystaniem dóbr materialnych, jednakże nie każda inwestycja wymaga wydatków finansowych. W dużej mierze przebieg przedsięwzięć restytucyjnych polega na naprawach mechanicznych, które są finansowane przez inwestorów lub sponsorów (A. Poznańska, A. Mikrut 2009, s. 175-177).

TL;DR

Inwestycje odtworzeniowe polegają na przywracaniu użyteczności uszkodzonych urządzeń i nieruchomości. Mogą być realizowane poprzez wymianę niesprawnych elementów lub zakup nowych. Przedsięwzięcia odtworzeniowe, takie jak renowacja zabytków czy przebudowa budynków, mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Mogą być również częścią projektów rewitalizacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia społeczeństwa. Inwestycje odtworzeniowe przynoszą korzyści ekonomiczne, ochronę dziedzictwa kulturowego i poprawę jakości życia mieszkańców.

Sposoby wdrażania inwestycji odtworzeniowych

Inwestycje odtworzeniowe ze względu na charakterystykę wiążą się więc głównie z inwestycjami rzeczowymi. W celu przywrócenia wcześniejszego stanu użytkowego należy zwrócić uwagę na dwie możliwość, jakimi są:

 • wymiana niesprawnych elementów,
 • zakup nowych, gotowych komponentów.

Zarówno wymiana elementów, jak i całości urządzenia wiąże się z wydatkami dla przedsiębiorstwa. Należy jednak przed rozpoczęciem działań uwzględnić możliwość wystąpienia ryzyka związanego z przekroczeniem przewidywanych kosztów (M. Pawlak 2012, s. 208-209) Sytuacje, w jakich można mówić o przedsięwzięciach odtworzeniowych to np.:

 • przebudowa starego budynku,
 • renowacja zabytku,
 • zakup nowego silnika do samochodu,
 • wymiana nawierzchni drogowej,
 • itp.

Projekty odtworzeniowe z reguły są przeprowadzane zarówno przez przedsiębiorstwa prywatne jak i publiczne, takie jak jednostki samorządów terytorialnych. W obu przypadkach ten rodzaj inwestycji ma znaczenie strategiczne dla ich działalności.

Projekty odtworzeniowe a rewitalizacja

Inwestycje odtworzeniowe mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa oraz urzędy miast w podobnym celu. Jednakże z punktu widzenia jednostek samorządowych, istotną rolę pełni cel strategiczny. O rewitalizacji możemy mówić, gdy przeprowadzany projekt bądź przedsięwzięcie jest ściśle związane z poprawą jakości życia społeczeństwa. Można wyróżnić następujące kategorie kryteriów spełnianych przez inwestycje odtworzeniowe rewitalizacyjne (E. Strzelecka 2011, s.662-663):

 • Gospodarcze
 • Społeczne
 • Środowiskowe
 • Infrastrukturalne
 • Przestrzenne
 • Instytucjonalno-polityczne

Projekt odtworzeniowy może być więc rozumiany jako rewitalizacja, jeżeli dotyczy poprawy jakości obszaru z wyżej wymienionej grupy. Również istotnym aspektem, na który powinno się zwrócić uwagę jest fakt, że podczas przeprowadzania tego typu działań, ważny jest udział różnych interesariuszy. Przedsięwzięcie nie powinno być przeprowadzane przez inwestorów z jednego sektora, lecz przez kilka jednostek będących zarówno przedsiębiorstwami prywatnymi, jak i instytucjami rządowymi. Również pożądanym staje się udział społeczności lokalnej, której działania mogą być spowodowane chęcią poprawy jakości życia.

Korzyści inwestycji odtworzeniowych

Ze względu na charakter inwestycji odtworzeniowych, można zauważyć wiele rodzajów korzyści jakie ze sobą niosą. Zarówno pod względem ekonomicznym, dla inwestorów, jak i z punktu widzenia pozostałych interesariuszy. Można wymienić więc kilka głównych pozytywnych aspektów wynikających z projektów odtworzeniowych:

 • Oszczędność dla inwestora - odtworzenie używanego wcześniej urządzenia wiąże się z reguły z mniejszymi kosztami, niż zakup nowego.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego - z reguły przedsięwzięcia odtworzeniowe skupiają swoją działalność na renowacji zabytków, co przyczynia się bezpośrednio do opieki nad nimi.
 • Poprawa jakości życia mieszkańców - poprzez odbudowę i odnawianie starych budynków i przywracanie im ówczesnych funkcji.


Projekty inwestycyjne odtworzenioweartykuły polecane
Projekt inwestycyjnyKredyt inwestycyjnyBadania i rozwójFinansowanie inwestycjiRewitalizacjaProjekty inwestycyjne modernizacyjneCzynniki produkcji w gospodarce turystycznejZarządzanie wartością projektuGospodarka nieruchomościami

Bibliografia

Autor: Michał Banach