Klasyfikator

Z Encyklopedia Zarządzania

Klasyfikator jest narzędziem lub algorytmem służącym do przypisywania nowych lub nieznanych obiektów do wcześniej zdefiniowanych klas lub kategorii. Jest często używany w analizie danych, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym.

Definicja klasyfikatora może być różna w zależności od kontekstu, w którym jest używany. Ogólnie mówiąc, klasyfikator to model, który uczy się rozpoznawać wzorce i generalizować te wzorce do nowych, nieznanych obserwacji. Najczęściej stosuje się go do przekształcania danych wejściowych na dane wyjściowe, które reprezentują przynależność do określonych klas.

Klasyfikatory można podzielić na różne typy, zależnie od zastosowania i wykorzystywanych technik. Kilka popularnych typów klasyfikatorów to:

  • Drzewa decyzyjne: Klasyfikatory oparte na drzewach decyzyjnych wykorzystują hierarchiczną strukturę połączonych warunków decyzyjnych do klasyfikowania obiektów. Oparte są na zasadzie podziału zbioru danych na mniejsze podzbiory na podstawie wartości atrybutów.
  • Algorytmy oparte na regułach: Klasyfikatory oparte na regułach opierają się na warunkach logicznych lub regułach, które determinują przynależność do konkretnej klasy.
  • Klasyfikatory probabilistyczne: Klasyfikatory probabilistyczne wykorzystują teorię prawdopodobieństwa do przypisywania obiektów do kategorii na podstawie estymacji prawdopodobieństwa przynależności do danej klasy.
  • Maszyny wektorów nośnych (SVM): Klasyfikatory SVM są popularne w uczeniu maszynowym. Wykorzystują matematyczną procedurę klasyfikacji, która znajduje hiperpłaszczyznę optymalnie separującą obiekty różnych klas.


Klasyfikatorartykuły polecane
Analiza systemowaEkonometriaPrzedmiot badańMetodaPytanie badawczeHipotezaWnioskowanie statystyczneStatystykaSocjologia

Bibliografia

  • Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa