Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rachunek zysków i strat

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Spis treści

[edytuj] Charakterystyka

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), uzyskując w efekcie wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres [E. Śnieżek, 2003, str. 161].

Rachunek zysków i strat w Polsce może być sporządzony w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej. W obu wariantach rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą drobinkową charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu. W świetle ustawy o rachunkowości jednostka gospodarcza ma do wyboru sporządzenie rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym, czy też kalkulacyjnym. [A. Dziuba-Burczyk, 2003, str.95]

[edytuj] Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

  • A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
    • od jednostek powiązanych
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

[edytuj] Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy

[edytuj] Omówienie różnic między wariantami

Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

[edytuj] Elementy rachunku zysków i strat

[edytuj] Przychody i zyski

to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody dzielimy na:

[edytuj] Koszty i straty

to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty dzielimy na:

[edytuj] Przychody z działalności operacyjnej

są rezultatem statutowej działalności jednostki gospodarczej i dzielimy je na:

[edytuj] Koszty działalności operacyjnej

są kosztami zasadniczej działalności, określonej statusem przedsiębiorstwa. W Wariancie porównawczym występują koszty rodzajowe, a kalkulacyjnym koszty wytworzenia. ( koszty dzielimy analogicznie jak przychody z dział. operacyjnej)

[edytuj] Pozostałe przychody i koszty operacyjne

są związane tylko pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

[K. Winiarska, 2001]

[edytuj] Przychody finansowe

[edytuj] Koszty finansowe

[edytuj] Straty i zyski nadzwyczajne

powstają na skutek zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (powódź, pożar, grad i inne żywiły natury lub skutki zaniechania lub likwidacji działalności, na skutek decyzji uprawnionych do tego organów). Powstałe z tego tytułu szkody wraz z skutkami usuwania skutków należy zaliczyć do strat nadzwyczajnych a uzyskane odszkodowania do zysków nadzwyczajnych.[A. Dziuba - Burczyk, 2003]

[edytuj] Bibliografia

Autor: Agnieszka Gancarczyk

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 74/100 (głosów: 102)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Rachunek_zysk%C3%B3w_i_strat&oldid=16199
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
encyklopedia
Narzędzia
W innych językach