Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rachunek zysków i strat

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Charakterystyka

Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), uzyskując w efekcie wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia wyniku brutto (np. podatek dochodowy) pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres [E. Śnieżek, 2003, str. 161].

Rachunek zysków i strat w Polsce może być sporządzony w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej. W obu wariantach rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą drobinkową charakteryzującą się tym, że od każdego rodzaju przychodu odejmowany jest koszt tego samego typu. W świetle ustawy o rachunkowości jednostka gospodarcza ma do wyboru sporządzenie rachunku zysku i strat w wariancie porównawczym, czy też kalkulacyjnym. [A. Dziuba-Burczyk, 2003, str.95]

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

  • A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
    • od jednostek powiązanych
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy

Omówienie różnic między wariantami

Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

Elementy rachunku zysków i strat

Przychody i zyski

to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Przychody dzielimy na:

Koszty i straty

to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszty dzielimy na:

Przychody z działalności operacyjnej

są rezultatem statutowej działalności jednostki gospodarczej i dzielimy je na:

Koszty działalności operacyjnej

są kosztami zasadniczej działalności, określonej statusem przedsiębiorstwa. W Wariancie porównawczym występują koszty rodzajowe, a kalkulacyjnym koszty wytworzenia. ( koszty dzielimy analogicznie jak przychody z dział. operacyjnej)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

są związane tylko pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

[K. Winiarska, 2001]

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Straty i zyski nadzwyczajne

powstają na skutek zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia (powódź, pożar, grad i inne żywiły natury lub skutki zaniechania lub likwidacji działalności, na skutek decyzji uprawnionych do tego organów). Powstałe z tego tytułu szkody wraz z skutkami usuwania skutków należy zaliczyć do strat nadzwyczajnych a uzyskane odszkodowania do zysków nadzwyczajnych.[A. Dziuba - Burczyk, 2003]

Bibliografia

Autor: Agnieszka Gancarczyk

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 74/100 (głosów: 102)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Rachunek_zysków_i_strat&oldid=16199