Dyskusja:Cele strategiczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Cele strategiczne -- EwaMorawska 22:09, 29 maj 2013 (CEST)

Charakterystyka

Cel to pożądany stan rzeczy, który zamierzamy osiągnąć. W odniesieniu do przedsiębiorstwa wyraża on sens istnienia danej jednostki, na przykład poprzez zysk, wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku, ograniczenie ryzyka, innowacyjność, utrzymanie dobrej opinii bądź jej poprawa.


Według L. Balcerowicza „cel jest to zmienna ekonomiczna odnosząca się do jego działalności, która jest przedmiotem głównego zainteresowania jego kierownictwa i tym samym stanowi główne kryterium wyboru i typu kierunku działań.”


Sprawne działania systemu zarządzania za pośrednictwem celów strategicznych opiera się na czterech kryteriach: muszą być uszeregowane od najważniejszego do najmniej ważnego, muszą być wymierne, powinny być realistyczne oraz powinny być spójne. Cele te nie powinny się wykluczać.


Cele wskazują na to, co jednostka biznesu chce osiągnąć; strategia jest planem gry, który określa jak to uczynić. Każde przedsiębiorstwo musi stworzyć strategię osiągnięcia swoich celów, formułując je między innymi na podstawie wyników, czyli analizy strategicznej, W potocznym rozumieniu znaczenia celów strategicznych można przyjąć, iż jest to stworzenie mechanizmów zabezpieczających firmę przed potencjalnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami. Strategia kształtuje relacje pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.Cechy celów strategicznych:

- dotyczą Działalności Globalnej Przedsiębiorstwa, problemów ogólnej polityki organizacji

- określone w elastycznym horyzoncie czasu

- przedstawiane w formie klasyfikatorów celów

- uwzględniają analizy makrootoczenia, konkurencji i wewnętrznej sytuacji organizacji

- ustalane na podstawie potrzeb organizacji i środowiska

- ustalane według zasad SMART

- istnieje między nimi hierarchia, cele nie mogą być sprzeczne
Bibliografia

A. Stabryła - Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Drukarnia Antykwa s.c. Kraków – Kluczbork 1997

P. Kotler, K. L. Keller - Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2012