Marketing personalny

Wersja z dnia 13:50, 28 lis 2007 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Nowa strona: ==Definicja== Marketing personalny jest to system pewnych sposobów postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudniony...)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Definicja

Marketing personalny jest to system pewnych sposobów postępowania i zachowania się przedsiębiorstwa skierowanego na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją tego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jako klienta wewnętrznego, którego interesy powinny być brane pod uwagę przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Inaczej definiując ten termin marketing personalny to działania prowadzone przez firmę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które obejmują stworzenie i utrzymanie wizerunku atrakcyjnego, solidnego, uczciwego i odpowiedzialnego pracodawcy, zarówno na zewnętrznym, jak i wewnętrznym rynku pracy.

Według marketingu personalnego pracownik powinien nie tylko posiadać umiejętności posługiwania się technicznymi środkami pracy, ale również jasno sprecyzowane cele i wizje przedsiębiorstwa oraz odpowiednie i przyjazne otoczenie. To wszystko pozwoli pracownikowi na samookreślenie się, rozwój, podnoszenie kwalifikacji oraz odczuwanie zadowolenia z pracy. Warto również podkreślić, że dzięki tej orientacji korzyści osiąga nie tylko sam pracownik, ale także przedsiębiorstwo gdyż zmniejszają się zachwiania rytmiczności pracy czy też produkcji, minimalizują się straty czasu oraz podwyższa się jakość.

Marketing personalny zakłada, iż:

 • wszyscy pracownicy firmy są jej klientami,
 • firma jest otwarta na potrzeby oraz oczekiwania klientów,
 • klienci wewnętrzni kształtują pozytywny wizerunek firmy,
 • firma dba o swoich potencjalnych klientów, czyli potencjalnych pracowników poprzez utrzymywanie kontaktów z uczelniami, sponsorowanie warsztatów, praktyk i stypendiów studenckich, organizowanie dni otwartych czy też uczestnictwo w targach pracy.

System marketingu personalnego

System marketingu personalnego składa się z dwóch podstawowych podsystemów:

 • wewnętrznego marketingu personalnego,
 • zewnętrznego marketingu personalnego.

Wewnętrzny marketing personalny obejmuje:

 • system wewnętrznej komunikacji, gdyż dobrze poinformowanie pracownicy podwyższają konkurencyjność firmy,
 • system motywacyjny- stosowanie narzędzi o charakterze materialnym jak i niematerialnym,
 • system szkoleniowy - prowadzenie działań z zakresu dokształcania zawodowego oraz dalszego kształcenia,
 • system kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy, którego odbiorcami są pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, obejmujący działania z zakresu public relations,
 • system wewnętrznej rekrutacji i selekcji związany z możliwościami przemieszczania pracowników na inne stanowiska pracy oraz z ich mobilnością.

Zewnętrzny marketing personalny obejmuje:

 • system zewnętrznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i potencjalnymi pracownikami,
 • system zewnętrznej rekrutacji,
 • system kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy skierowany do potencjalnych pracowników.

Cele marketingu personalnego

 • cele pierwotne, których realizacja stanowi punkt wyjścia dla realizacji celów wtórnych,
 • cele wtórne.

Wśród celów pierwotnych można wymienić:

 • identyfikowanie potrzeb pracowników zatrudnionych w danej firmie,
 • identyfikowanie potrzeb potencjalnych pracowników,
 • identyfikowanie zmian, ich tempa, kierunków oraz przyczyn w rozpoznanych potrzebach,
 • segmentację pracowników aktualnych oraz potencjalnych,
 • stworzenie produktów mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb,
 • pozycjonowanie oferowanych produktów personalnych,
 • zaspokajanie potrzeb w najlepszy z dostępnych sposobów,
 • dalsze badania dotyczące stopnia zaspokojenia potrzeb.

Do celów wtórnych zaliczamy:

 • kreowanie, kształtowanie i utrwalanie atrakcyjnego wizerunku firmy,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie kluczowych pracowników odznaczających się wysokim potencjałem emocjonalnym i intelektualnym,
 • stymulowanie aktywności pracowników poprzez tworzenie warunków samodzielności czy też odpowiedzialności,
 • budowanie zgody, zaufania i więzi z uczestnikami otoczenia firmy zanim staną się jej rzeczywistymi pracownikami,
 • podtrzymywanie relacji z byłymi pracownikami.

Bibliografia

 • Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, str.11-30.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996, str.5-19.
 • Zarządzanie pracownikami, redakcja naukowa: Lidia Zbiegień-Maciąg, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, str.144-145.
 • Leksykon marketingu, pod redakcją Jerzego Altkorna i Teodora Kramera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, str.146-147.
 • Padzik K., Leksykon HRM podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, str.41.

Autor: Małgorzata Bartosik