Luka deflacyjna

Luka deflacyjna
Polecane artykuły


Luka deflacyjna - to sytuacja, w której suma wydatków (chodzi tutaj o wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju) jest niższa od dochodu narodowego (dopływy niższe od odpływów) przy dochodzie narodowym zapewniającym pełne zatrudnienie. Jeżeli dochód narodowy w punkcie równowagi (Ye) znajduje się poniżej poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie (Yf), wystąpi niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w gospodarce, a tym samym pojawi się bezrobocie wynikające z niedostatku popytu. Zjawisko to jest nazywane luką deflacyjną. Taka sytuacja została przedstawiona na rysunku 1.

Rozmiary luki deflacyjnej pokazuje odcinek a - b, tzn. odległość między linią 45 i linią E przy dochodzie narodowym zapewniającym pełne zatrudnienie (Yf). Jest to zarazem wielkość, c - d, tj. wielkość, o którą odpływy przewyższają dopływy do obiegu. Jeśli dochód narodowy ma być zwiększony z Ye do Yf, dopływy muszą zostać zwiększone i/lub odpływy zmniejszone, aby zlikwidować lukę deflacyjną. Zauważmy, że wielkość luki deflacyjnej jest mniejsza niż różnica między Ye i Yf. Jest to kolejny przykład mnożnika. Jeśli dopływy zostaną zwiększone, o a - b (a tym samym o c - d), dochód narodowy wzrośnie o Yf - Ye. Mnożnik ma zatem postać:

(Yf - Ye) / a - b

Bibliografia

  • J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001

Autor: Waldemar Ulanowski