Emisja akcji

Wersja z dnia 17:57, 28 paź 2017 autorstwa Wlezien.g (dyskusja | edycje) (poszerzenie pojęcia emisja akcji o nowe definicje, wady, zalety, funkcje, zasady, wymogi, ciekawostki,)

Jest to proces dzięki któremu powstaje akcja jako papier wartościowy. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez wystawcę zgodnie z jego wolą osobie trzeciej.

" Emisja akcji jest podstawowym sposobem dokapitalizowania spółki, dostarcza jej bowiem nowych środków na kontynuację działalności gospodarczej. " Antkiewicz S. (2012). Papiery Wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa, s. 54.

Z emisji akcji mogą korzystać słabe przedsiębiorstwa, które chcą poprawić kondycję firmy, ale także te odnoszące sukcesy po to, by umocnić swój wizerunek i pozycję rynkową (S. Antkiewicz 2012, s. 54).


Obrót instrumentami finansowymi (R. Wolański 2011, s. 226-227)

Wyemitowane akcje można wprowadzić do obrotu na dwa rynki:

 • główny (regulowany) rynek GPW składający się z dwóch rynków: podstawowego i równoległego,
 • NewConnet - rynek pozagiełdowy, rynek zorganizowany prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.


Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym regulowanym

" Działania poprzedzające emisję:

 1. Przekształcenie spółki w spółką akcyjną (spółkę komandytowo-akcyjną).
 2. Wybór i konsultacje z doradcami.
 3. Wybór partnerów (dom maklerski, audytor, agencja public relations).
 4. Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji).
 5. Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji, np. wybór sposobu przeprowadzenia oferty.
 6. Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego).
 7. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 8. Przeprowadzenie oferty publicznej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego." Wolański R. (2011). Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", s. 227


Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym alternatywnym

" Działania poprzedzające emisję:

 1. Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną).
 2. Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą.
 3. Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji)
 4. Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji oferty.
 5. Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego).
 6. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego bądź dokumentu informacyjnego przez autoryzowanego doradcę
 7. Przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego).
 8. Zawarcie umowy z Animatorem Rynku lub Market Makerem." Wolański R. (2011). Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", s. 229


Moment emisji akcji (J. Błach 2010, s. 651)

Dobór właściwego momentu emisji akcji zwiększa szansę na znalezienie się w pożądanym miejscu na rynku publicznym. Jest on nierozerwalnie związany z obecną sytuacją finansową firmy jak i tą planowaną, ale również sytuacją panującą na rynku, z koniunkturą gospodarczą.


Przebieg Emisji Akcji

Na przebieg emisji akcji składają się następujące czynności, których podstawa normatywna znajduje się w art. 328 Kodeksu Spółek Handlowych:

 • Sporządzenie nowych dokumentów akcji,
 • Wystawienie akcji,
 • Wydanie dokumentów,


Sporządzanie nowych dokumentów akcji (art. 328 par. 1 KSH)

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

 • Firmę, siedzibę i adres spółki,
 • Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • Datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
 • Wartość nominalną, serie i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • Wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

" Dokument akcji może powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany (art. 328 k.s.h.). Dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy może przewidywać statut danej spółki (art. 328 par. 3 KSH). " Mojak J. (2013). Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa, s. 130

Wystawienie akcji (art. 328 par. 2 KSH)

Poprzez wystawienie akcji rozumie się sytuacje w której sporządzony dokument akcji jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis zarządu może być mechanicznie odtwarzany.


Wydanie dokumentów akcji (art. 328 par. 5 KSH)

Akcjonariusze spółek akcyjnych mają roszczenie do spółki o wydanie im dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Roszczenie to obejmuje jednocześnie uprawnienie do wydania im ważnego dokumentu akcji a więc o treści ustalonej zgodnie z bezwzględnie wiążącym przepisem art. 828 par. 1 KSH, zaopatrzonego pieczęcią i podpisem zarządu. W razie nie wywiązanie się przez spółkę z tego obowiązku, akcjonariuszowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec spółki (art. 471 KC) i wobec członków zarządu spółki (art. 483 par. 1 KSH). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że prawa z akcji nie powstają z chwilą wydania dokumentu akcji, lecz z chwilą powstania praw z akcji z dniem wpisu spółki akcyjnej w organizacji do rejestru.


Funkcje emisji akcji (S. Antkiewicz 2011, s. 54 - 55)

 • funkcja rozwojowa
 • pozyskanie inwestora strategicznego
 • struktura restrukturyzacyjna
 • zwiększenie kapitału zapasowego
 • tworzenie holdingów
 • przygotowanie do emisji obligacji niezabezpieczonych

Zalety emisji akcji (R. Wolański 2011, s. 232 - 233)

 • łatwość w znalezieniu inwestora
 • pozyskanie potrzebnych środków bez konieczności ich zwrotu
 • wysoka cena emisyjna
 • pozyskanie kapitału poprzez publiczną emisję pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją
 • sprostanie wymogom przekłada się na poprawę wizerunku na rynku
 • obecność na rynku kapitałowym pozytywnie wpływ np. na uzyskanie kredytu w banku
 • obiektywna ocena zewnętrznych podmiotów pozwala na usunięcie problemów lub zapobieganie ich pojawieniu się
 • dostęp do informacji o sytuacji finansowej konkurencji
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją
 • korzystniejsza forma dokapitalizowania od tradycyjnych form zaciągnięcia zobowiązań, ponieważ odsetki od długu wpływają na wynik netto przedsiębiorstwa.


Wady emisji akcji (R. Wolański 2011, s. 232 - 233)

 • realizacja wielu wymogów informacyjnych
 • ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
 • koszty emisji akcji
 • nawiązanie współpracy z instytucjami rynku kapitałowego
 • obowiązek publikowania istotnych informacji o spółce wiąże się z dostępem konkurencji do nich
 • groźba przejęcia spółki przez konkurencję

Ciekawostki

 • Obecnie nie ma możliwości emitowania akcji na rynku pozagiełdowym, co należy uznać za dużą wadę rynku kapitałowego w Polsce. (R. Wolański 2011, s. 227)
 • NewConnect to najlepszy wybór dla małych przedsiębiorstw, nie stawia on wielu wymogów i obowiązków związanych z emisją akcji. (R. Wolański 2011, s. 232)


Bibliografia

 • Antkiewicz S. (2012). Papiery Wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
 • Antkiewicz S. (2011). Polski Rynek Obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Błach J. (2010). Problemy wyboru momentu emisji akcji, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 142
 • Dębski W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Mojak J.(2013). Prawo papierów wartościowych, LexisNexis Polska, Warszawa
 • Sołtyński S. (2003), w: Komentarz KSH, Beck, Warszawa
 • Szumański A. (2006), w: System Prawa Prywatnego, Prawo papierów Wartościowych t. XIX, Beck, Warszawa
 • Ustawa Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037)
 • Wolański R. (2011). Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług"


Autor: Piotr Talik,Gabriela Wlezień