Zmiany klimatu

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Zmiany klimatu
Polecane artykuły


Zmiany klimatu- to ogół zmian obejmujących zasięgiem atmosferę, hydrosferę oraz litosferę planety. Zmiany klimatu nie są nowym zjawiskiem i od lat traktowane były jako procesy w zupełności naturalne. Jednak powody zmian są obecnie w dużej mierze spowodowane działalnością człowieka przejawiającą się m.in. poprzez wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany klimatyczne często w swym znaczeniu błędnie są postrzegane jako globalne ocieplenie. W rzeczywistości pojęcie globalnego ocieplenia oznacza proces szybkiego podwyższania się średniej temperatury na Ziemi, co znacząco przyczynia się do zmian klimatycznych, jednak nie powinno być z nimi w zupełności utożsamiane. (Z. W. Kundzewicz, 2011, s. 39)

Przyczyny zmian klimatu

Wykrycie nieprawidłowości klimatycznych powoduje konieczność poszukiwania mechanizmów sterujących tymi procesami. Można je podzielić na dwie grupy: te, które przebiegają w sposób naturalny oraz te, na które mają wpływ czynniki naturalne oraz działalność ludzi.

Czynniki Naturalne
 • wahania promieniowania słonecznego (zmiany zachodzące w atmosferze Słońca, których wyznacznikiem są np. plamy słoneczne)
 • proces wahań wymiany ciepła między hydrosferą a atmosferą (np. ENSO – El Niño Southern Oscillation)
 • zmiany parametrów orbity ruchu Ziemi wokół Słońca
Czynniki naturalne i działalność człowieka
 • zmiany w składzie ziemskiej atmosfery (gazy cieplarniane– para wodna, dwutlenek węgla, metan, aerozole, metan, pyły)
 • zmiany we właściwościach powierzchni Ziemi (np.: współczynnik odbicia, naturalne zjawisko magazynowania wody, przepuszczalność powierzchni, roślinność) (Z. W. Kundzewicz i in., 2010, s. 69)

Zmiany klimatyczne w rolnictwie

Bardzo duże znaczenie zmiany odegrają w sektorze rolniczym, gdzie mogą stanowić zarówno pozytywny jak i negatywny skutek:

 • Negatywny- Rolnictwo podlega ryzyku zwiększonego występowania niekorzystnych warunków klimatycznych, a w związku z tym – silnej zmianie wielkości plonów z każdym kolejnym rokiem. Niedobory wody w sezonie wegetacyjnym stają się coraz bardziej powszechne i dotkliwe, a susze będą występować częściej. Oprócz tego, istnieje sporo innego rodzaju zagrożeń takich jak: fale upałów, intensywne opady, powodzie i osuwiska, silne wiatry. Zakres pracy agroklimatologów będzie miał nowy wymiar: poszerzony zostanie o opracowanie podstaw do adaptacji w nowych warunkach. Celem tego działania będzie utrzymanie wielkości plonów na tym samym bądź większym poziomie i zapobieganie stratom. (Z. W. Kundzewicz i in., 2011, s. 68, 69)
 • Pozytywny- Niektórzy badacze jednak twierdzą, że spodziewane skutki zmian klimatycznych będą miały pozytywne efekty w rolnictwie. Konsekwencją wzrostu temperatury będą sezonowe zmiany ilościowe opadów atmosferycznych. Będzie się to wiązało z rozwojem systemu nawadniającego w celu wspomagania odpowiedniej gospodarki rolnej, a jednocześnie ze wzrostem możliwości produkcyjnych. Zmiana klimatu może sprzyjać wprowadzaniu nowych gatunków upraw i poszerzania zakresu działalności, co przełoży się na ewentualne zyski. (L. Łabędzki, 2009, s. 8, 9)

Polityka klimatyczno- energetyczna UE

Unia Europejska aktywnie podejmuje działania w kwestii zmian klimatycznych i czystej energii zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju zapisaną w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Państwa Unii należą do grupy o wzrostowej tendencji zapotrzebowania na energię, w związku z tym decyzje i prowadzona polityka UE należy do bardzo istotnych. Zgodnie z zapisami tego traktatu, działania UE solidarnie z państwami członkowskimi mają na celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw na terenie Unii
 • wspieranie efektywności energetycznej
 • pomoc przy funkcjonowaniu rynku energii
 • wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii
 • wspomaganie oszczędności energii
 • rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii

Duży udział w branży energetycznej ma emisja gazów cieplarnianych- główna przyczyna zmian klimatycznych. Na wniosek UE został podjęty szereg działań prawnych i organizacyjnych, mających na celu zminimalizowanie szkodliwych skutków tego zjawiska. W myśl porozumienia klimatycznego, UE chce zwrócić uwagę na kwestie takie jak:

 • ograniczenie średniej temperatury ocieplania do 2°C powyżej poziomu przed okresem uprzemysłowienia
 • obniżanie emisji szkodliwych substancji w krajach rozwiniętych i szybko rozwijających się
 • zwiększone zaangażowanie w dziedzinę badań i rozwoju czystych technologii
 • ograniczenie szkodliwych emisji gazów i pyłów będących skutkiem deforestacji (wylesiania)

W myśl powyższych założeń, Komisja Europejska przyjęła zintegrowany pakiet działań z zakresu energii oraz zmian klimatu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, zwany pakietem klimatyczno- energetycznym. (G. Wojtkowska- Łodej, 2014, s. 44, 45)

Bibliografia

Autor: Izabela Stypuła