Zintegrowany system pomiarowy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Zintegrowany system pomiarowy
Polecane artykuły


Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym ograniczeniom.

Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników pozwalających ocenić nie tylko sytuację finansową firmy, ale także sprawność i efektywność funkcjonowania we wszystkich aspektach.

Zintegrowane systemy pomiarowe są narzędziem pozwalającym na rozszerzenie zakresu analizy strategicznej poza wąsko rozumiany obszar analiz finansowych.

Przykłady systemów zintegrowanych

Najbardziej znane i rozpowszechnione są:

Biorą one pod uwagę szeroki zestaw miar i wskaźników wykraczających poza wąskie - finansowe - spojrzenie na przedsiębiorstwo, i pozwalają dokonać zobiektywizowanej oceny i analizy stanu firmy.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak