Zawartość kontraktu

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:09, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zawartość kontraktu
Polecane artykuły


Kontrakt to wiążąca w świetle prawa umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, przewidująca wykonanie pracy lub dostarczenie wyrobów bądź usług zgodnie z określonymi warunkami. Kontrakt może mieć formę umowy ustnej lub dokumentu podpisanego przez zaangażowane strony. Na ogół dołącza się do niego postanowienia określające kary finansowe za nieprzestrzeganie warunków kontraktu.”(B. Dałkowski 2009, s.74-75)

„W przygotowaniu i formalizacji kontraktu wspólnie z różnymi zaangażowanymi stronami oraz w działaniach wynikających z niedotrzymania warunków kontraktu przez odbiorcę lub dostawcę uczestniczy na ogół dział prawny istniejący w ramach stałych struktur organizacji.”(B. Dałkowski 2009, s.74-75)

Informacje ogólne

Często w dużych przedsiębiorstwach może dochodzić do zawierania kontraktów z głównym wykonawcą, a on z kolei zleca część zadań innym wykonawcom. Obowiązkiem głównego wykonawcy jest zadbanie, aby każdy z podwykonawców dostrzegł warunki głównego kontraktu.(B. Dałkowski 2009, s.74-75)

Dodatkowo można podzielić kontrakty ze względu na sposób ich zawarcia. Są to:

1)Kontrakty zawarte w sposób tradycyjny – przy obecności obu stron w lokalu prowadzania działalności przez przedsiębiorcę

2)Kontrakty zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa:

  • Przy fizycznej obecności wszystkich stron w jednym miejscu, poza biurem firmy (np. w hotelu).
  • W biurze przedsiębiorstwa lub za pomocą środków technologicznych które pozwalają na porozumiewanie się na odległość bezpośrednio po tym, jak był nawiązany kontakt indywidualny poza lokalem przedsiębiorstwa
  • Podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, którem celem jest zawarcie kontraktu.(K. Lehmann 2015, s.8-9)

Warto też pamiętać, iż kontrakty mogą być zarówno ustne tak i pisemne. Mogą dotyczyć tylko umawiających się stron lub stron trzecich, mogą podlegać bezwarunkowemu wykonaniu lub wejść w życie dopiero po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia. Kontrakty mogą być najprostszymi dokumentami prawnymi, jakie sporządzamy albo też mogą być najbardziej skomplikowanymi. Nieważne o jakim dokumencie mówimy, musi on posiadać podstawowe elementy, które nadają mu rangę kontraktu.[1]

Kontrakt nie może być sporządzony bez podstawowych elementów: data i miejsce zawarcia, numer kontraktu, nazwy i adresy zawierających kontrakt oraz podpisy stron. Nie mniej ważnymi składowymi kontraktu są również: przedmiot kontraktu, ilość towaru, cena jednostkowa, klauzula waloryzacyjna, termin dostawy, warunki płatności oraz zasady kontroli i odbioru towaru.

Oprócz wyżej wskazanych elementów należy pamiętać, że podczas tworzeniu kontraktu należy jasno określić definicje nazewnictwa. Specyficzne słownictwo musi być zdefiniowane tak, aby każdy kto czyta kontrakt mógł zrozumieć co jest w nim napisane nie będąc wyszkolonym w danej dziedzinie. Kolejnym punktem są regulacje prawne. Kiedy rozmawiamy o regulacjach prawnych należy pamiętać, że nie wystarczy dostosować się tylko do ogólnego prawa wybranego kraju, lecz także trzeba sprawdzić, czy są jakieś przepisy miejscowe.[2]

Oprócz treści i formy samego kontraktu bardzo ważnym aspektem jest okoliczność jego zawarcia. W niektórych przypadkach kontrakt może być unieważniony, na przykład, jeśli jedna ze stron zawarła go pod presją drugiej strony albo została wprowadzona w błąd co do warunków kontraktu. Nie trzeba też zapominać, że każdy kontrakt musi być przemyślany i dostosowany do konkretnej sytuacji, innymi słowy każdy kontrakt jest unikalny. Także nie można używać „gotowców”, ponieważ może on spowodować duże niebezpieczeństwo.[3]

Dodatkowe elementy

  • Odpowiedzialność stron w przypadku siły wyższej
  • Kary umowne – trzeba zawsze zamieszczać klauzule określających wartość kar (kwota lub procenty wartości kontraktu)
  • Prawo kontraktu – w kontrakcie powinno być ujęte według jakiego prawa będą rozstrzygane ewentualne sprawy
  • Instytucja rozpatrująca strony – należy umieścić w kontrakcie miejsce instytucji, w której będą rozstrzygane ewentualne spory


Bibliografia


Przypisy

Autor: Jerzy Dereń