Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących: Różnice pomiędzy wersjami

m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 16: Linia 16:
  
  
Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, potwierdzający zawartą transakcję kupna-[[sprzedaż]]y, wystawiany przez [[podatnik]]ów podatku od [[towar]]ów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'. Posiadanie faktury umożliwia odliczenie podatku naliczonego w niej zawartego. Realizujemy wtedy zasadę neutralności VAT.  
+
[[Faktura]] VAT - [[dokument]] w obrocie gospodarczym, potwierdzający zawartą transakcję kupna-[[sprzedaż]]y, wystawiany przez [[podatnik]]ów podatku od [[towar]]ów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'. [[Posiadanie]] faktury umożliwia odliczenie podatku naliczonego w niej zawartego. Realizujemy wtedy zasadę neutralności VAT.  
  
Wystawia się go nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w co najmniej 2 egzemplarzach opatrzonych adnotacją: oryginał; kopia. Oryginały i kopie faktur, faktur korygujących a także ich duplikaty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia [[zobowiązania]] podatkowego. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota [[należności]] w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
+
Wystawia się go nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania [[usługi]] w co najmniej 2 egzemplarzach opatrzonych adnotacją: oryginał; kopia. Oryginały i kopie faktur, faktur korygujących a także ich duplikaty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia [[zobowiązania]] podatkowego. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota [[należności]] w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
  
 
==Elementy faktury==
 
==Elementy faktury==
Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług określają wymogi formalne dotyczące wyglądu faktury:
+
Przepisy w zakresie podatku od [[towarów]] i usług określają wymogi formalne dotyczące wyglądu faktury:
  
 
<google>text</google>
 
<google>text</google>
Linia 62: Linia 62:
 
<li> wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 
<li> wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 
<li> numer kolejny i datę jej wystawienia,
 
<li> numer kolejny i datę jej wystawienia,
<li> imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
+
<li> imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na [[potrzeby]] podatku,
<li> dane zawarte w fakturze, m.in. datę wystawienia, nazwę towaru, dane sprzedawcy
+
<li> [[dane]] zawarte w fakturze, m.in. datę wystawienia, nazwę towaru, dane sprzedawcy
 
i nabywcy, numer identyfikacyjny sprzedawcy,
 
i nabywcy, numer identyfikacyjny sprzedawcy,
 
<li> wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.  
 
<li> wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.  
Linia 73: Linia 73:
 
* Klimas M.(1997). ''Podręczna encyklopedia rachunkowości'', Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 175
 
* Klimas M.(1997). ''Podręczna encyklopedia rachunkowości'', Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 175
 
* Ministerstwo Finansów (2014) [http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/f4ece3b9-3906-40f3-988b-84b61541763f ''Zasady wystawiania faktur'']  
 
* Ministerstwo Finansów (2014) [http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/f4ece3b9-3906-40f3-988b-84b61541763f ''Zasady wystawiania faktur'']  
* Szeląg H. (2015). [http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-1.pdf#page=19 ''Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym w kontekście korekt sprzedaży - dylematy prawne a problemy racjonalności zastosowań w praktyce''], "Przedsiębiorczość i zarządzanie", Wydawnictwo SAN, s. 19-40
+
* Szeląg H. (2015). [http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-1.pdf#page=19 ''Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym w kontekście korekt sprzedaży - dylematy prawne a problemy racjonalności zastosowań w praktyce''], "[[Przedsiębiorczość]] i [[zarządzanie]]", Wydawnictwo SAN, s. 19-40
 
* Zubrzycki J.(2005). ''Leksykon VAT- suplement do wydania 1'', Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław, s. 273-281
 
* Zubrzycki J.(2005). ''Leksykon VAT- suplement do wydania 1'', Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław, s. 273-281
  

Aktualna wersja na dzień 19:56, 22 maj 2020

Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących
Polecane artykuły


Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, potwierdzający zawartą transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników podatku od towarów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'. Posiadanie faktury umożliwia odliczenie podatku naliczonego w niej zawartego. Realizujemy wtedy zasadę neutralności VAT.

Wystawia się go nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w co najmniej 2 egzemplarzach opatrzonych adnotacją: oryginał; kopia. Oryginały i kopie faktur, faktur korygujących a także ich duplikaty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Elementy faktury

Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług określają wymogi formalne dotyczące wyglądu faktury:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, przed dokonaniem określonej czynności dostawy lub świadczenia usług,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatników stosujących metodę kasową - wyrazy "metoda kasowa",
 • w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT - wyraz "samofakturowanie",

  Faktury w formie elektonicznej

  Faktury można również wystawić i przesyłać w formie elektronicznej. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

  Faktura korygujaca VAT

  Jest to dokument w obrocie gospodarczym odniesiony do konkretnej faktury VAT, wystawiany w przypadku, gdy np. po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów, dokonano zwrotu towaru, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, lub stwierdzono inne błędy - także w cenie, stawce, kwocie podatku w wystawionej fakturze VAT.

  Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".Wystawia się je w co najmniej 2 egzemplarzach oznaczonych odpowiednio: ?oryginał?, ?kopia?, a sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

  Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • niektóre dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem

  Nota korygująca

  Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki zwłaszcza danych adresowych, oznaczenia towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek dotyczących ilości wartości kwot netto/brutto, podatku i stawek podatku- może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury i powinna zawierać:

 • wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • dane zawarte w fakturze, m.in. datę wystawienia, nazwę towaru, dane sprzedawcy i nabywcy, numer identyfikacyjny sprzedawcy,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

  Duplikat faktury

  Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca (na żądanie nabywcy) ponownie wystawia fakturę /fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Wystawiona ponownie faktura musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego wystawienia.

  Bibliografia

  Autor: Paulina Blukacz

  Uwaga.png

  Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

  Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.