Zasady planowania finansowego

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Zasady planowania finansowego
Polecane artykuły


Zasady planowania finansowego opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas analizowania danych.

Najważniejsze zasady

Główne zasady planowania finansowego to:

 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt,
 • utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach finansowych,
 • poprawa wyników finansowych, która zależy od systematycznego monitorowania wyników działalności w krótkim czasie, z uwzględnieniem pewnych wytycznych, które są celem nadrzędnym,
 • zachowanie płynności finansowej, które polega na wywiązywaniu się firmy z bieżących zobowiązań; jest to czynnik długookresowy, a więc płynność finansowa musi być kontrolowana w długim okresie,
 • odpowiednia strategia finansowa dopasowana do wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa; strategia ta polega na wyznaczeniu przez przedsiębiorstwo pewnego kierunku rozwoju w dziedzinie finansów, który pomógłby w osiągnięciu wytyczonych celów,
 • kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa, które odnosi się, do stworzenia sytuacji, gdzie możliwe jest pełne sterowanie działaniami dotyczącymi finansów; jest to tworzenia długookresowych planów i konsekwentne ich realizowanie,
 • optymalizacja kosztów, czyli sytuacja gdy przedsiębiorstwo powinno znaleźć taki poziom kosztów, który pozwoliłby uniknąć problemów w obszarze finansów; należy szukać nowych rozwiązań w dziedzinie grupowania i kalkulacji kosztów, a nie ograniczać się jedynie do redukcji kosztów,
 • optymalna struktura organizacyjna, która zapewnia najszybszy i najdokładniejszy przepływ informacji oraz rozdysponowuje działania między poszczególne komórki; struktura powinna być również dopasowana do danego przedsiębiorstwa (jego wielkości, liczby zatrudnionych osób, zasięg rynkowy),
 • właściwa polityka inwestycyjna, która sprowadza się do kwestii stworzenia takich planów inwestycyjnych, na które pozwalają możliwości finansowe firmy.

Elementy planu finansowego

Przykładowe planowanie dla przepływu strumieni pieniądza powinno uwzględniać:

 • planowanie globalnej wielkości przychodów przedsiębiorstw i przewidywanie ich wzrostu,
 • planowanie kosztów, które jest pochodną wzrostu produkcji, jak również stosowanej technologii i kosztów eksploatacji środków pracy, metod wyceny zużycia środków produkcji, zasad ustalania wszystkich form wynagrodzeń, formy własności i kosztów, które powstają wskutek jej użytkowania oraz dostępność do obcych źródeł finansowania i kosztów związanych z obsługą,
 • planowanie wielkości podatków oraz pozyskania ulg podatkowych,
 • planowanie wydatków, które mogą lub wpłyną na wielkość zysku; są to koszty pojawiające się warunkowo, a wynikają z udzielonych gwarancji dla przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz mogą to być planowane wspólne inwestycje.

Bibliografia

 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa pod red. E. Nowaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 300-303
 • Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego. Poradnik dla studentów, nauczycieli i menedżerów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 138

Autor: Justyna Tyras