Zaświadczenie lekarskie

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:11, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zaświadczenie lekarskie
Polecane artykuły

Zaświadczenie lekarskie służy do ustalania prawa do zasiłków i ich wysokości, na podstawie dowodów stwierdzających czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu/ośrodku leczniczym lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Do wystawiania zaświadczeń lekarskich są upoważnieni: lekarz, lekarz dentysta lub felczer/starszy felczer.

Jest wystawiane zgodnie ze wzorem, udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym” (Ustawa o świadczeniach pieniężnych…1999, s. 27,30).

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy jest możliwe po „przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego oraz chorego członka rodziny” (Ustawa o świadczeniach pieniężnych…1999, s. 31) i udokumentowaniu w dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach pacjenta.

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy.

Z czego składa się zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie, przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS-u zawiera (Ustawa o świadczeniach pieniężnych…1999, s. 30,31):

 • Identyfikator i datę wystawienia
 • Dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, nr PESEL/seria i numer paszportu, adres pobytu w czasie trwania niezdolności do pracy
 • Dane płatnika składek: NIP/PESEL/seria i numer paszportu i rodzaj identyfikatora płatnika składek
 • Dane wystawiającego zaświadczenie: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres miejsca, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne
 • Czas trwania orzeczonej niezdolności do pracy, wliczając pobyt w szpitalu
 • Informacje o okolicznościach, upoważniających do prawa do zasiłku chorobowego (lub jego wysokości) z zastosowaniem kodów literowych:
 • Kod A – niezdolność do pracy powstałą po przerwie do 60 dni, spowodowaną tą samą przyczyną niezdolności do pracy sprzed przerwy
 • Kod B* – niezdolność do pracy w czasie ciąży
 • Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu
 • Kod D* – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą
 • Kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Na pisemny wniosek ubezpieczonego, w zaświadczeniu lekarskim nie umieszcza się kodu B i D.

 • Zalecenia lekarskie: chory powinien leżeć, chory może chodzić
 • Okres zwolnienia od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym
 • Numer statystyczny choroby ubezpieczonego
 • Wskazanie instytucji, do której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia

Kontrola pracowników, przebywających na zwolnieniu lekarskim

Kontroli podlega prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczenia lekarskiego, a co za tym idzie, przebywaniu na zwolnieniu lekarskim. Rodzaje kontroli można podzielić na trzy grupy ze względu na jej podmiot (R. Więcek 2016, s. 43):

 1. Kontrola formalna – dokumentowanie czasowej niezdolności do pracy
 2. Kontrola wykorzystywania przez ubezpieczonego zwolnień lekarskich od pracy – ubezpieczony powinien powstrzymać się od działań, niezgodnych z zaleceniami lekarza
 3. Kontrola zasadności wystawionego zaświadczenia lekarskiego (kontrola orzecznicza) – kontrolowanie prawidłowości wykonywania zawodu lekarza orzekającego o niezdolności do pracy.

Jest wykonywana przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas kontroli lekarz ma prawo do:

 • Przeprowadzenia badań lekarskich w wyznaczonym miejscu lub w miejscu pobytu ubezpieczonego
 • Skierowania ubezpieczonego na badania specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS-u
 • Zlecenia badań pomocniczych
 • Dostępu do dokumentacji medycznej ubezpieczonego, stanowiącą podstawę do wydania orzeczenia o niezdolności do pracy

Osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym, zostaje poinformowana przez ZUS o planowanej kontroli za pomocą środków komunikacji elektronicznej, drogą telefoniczną lub w formie pisemnej. List zostaje przesłany na adres pobytu ubezpieczonego, podany w zaświadczeniu lekarskim.

Lekarz orzecznik ma prawo do wystawienia zaświadczenia, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy, gdy po analizie dokumentacji medycznej i badań ubezpieczonego lekarz stwierdzi ustanie niezdolności do pracy. W przypadku niemożności do wykonania badań lub niedostarczenia terminowo wyników badań, zaświadczenie lekarskie traci ważność w następnym dniu po upływie terminu.

W razie niepewności pracodawcy o wiarygodności stanu niezdolności do pracy pracownika, pracodawca może wystąpić do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli.

Bibliografia

Autor: Gabriela Kuźnar

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.