Wzbogacanie pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wzbogacanie pracy
Polecane artykuły


Wzbogacenie pracy to metoda powstała prawie 40 lat temu, w celu eliminacji nadmiernego podziału pracy, a dziś nabiera ona na znaczeniu jako narzędzie pozwalające dostosować pracę do poziomu kompetencji pracowników. Wzbogacanie pracy opiera się na sześciu założeniach:

 • pracownik winien wykonywać cały produkt (detal), by wziąć na siebie odpowiedzialność za pracę, by mógł identyfikować się z produktem,
 • do jego zadań należy włączyć czynności przygotowawcze i kontrolne, takie jak prace konserwacyjne, planowanie rozmieszczenia materiałów na stanowisku (zobacz także: 5xS) co pozwala pracownikowi na wykazanie się swoimi kwalifikacjami a także ich poszerzenia,
 • powinien być informowany o wynikach swojej pracy, zarówno o błędach jak i o sukcesach, może być to realizowane poprzez raporty sporządzane przez bezpośrednich przełożonych,
 • stosunki między uczestnikami procesu pracy winny mieć charakter dostawca - klient, co pozwala na dotrzymanie norm jakościowych, a także na stworzenie mechanizmów kooperacji między pracownikami,
 • wykonawca powinien mieć autonomię w zakresie swobody wykonania zadania, co pozwala pracownikowi samemu ustalać tempo wykonywanej pracy, a także decydować o czasie przerwy,
 • styl kierowania musi być zmieniony, wiąże się to z powyższymi założeniami, które mają na celu wspomagać i ułatwiać prace.

Warunki te należy traktować łącznie.

Można wskazać trzy podstawowe strategie wzbogacania pracy:

 • Wzbogacanie pojedynczych prac - które polega na nadaniu pracownikowi pełnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umożliwienie mu ustalania tempa pracy.
 • Wzbogacanie pracy przez tworzenia małych grup pracowniczych - grupom tym deleguje się całość odpowiedzialności za realizację przydzielonego zadania.
 • Wzbogacanie pracy przez zastosowanie programu pracy w domu - pracownik posiada całość kontroli nad wykonywanym zadaniem, które może realizować w domu, konieczne jest jednak wprowadzenia odpowiedniego systemu komunikacji.

Wyróżnia się pięć etapów postępowania przy wzbogaceniu pracy:

 • rozpoznanie możliwości dokonania wzbogacenia pracy,
 • wybór stanowisk, na których zadania zostaną wzbogacone,
 • projektowanie nowej organizacji pracy, przeszkolenie pracowników,
 • wprowadzenie nowej organizacji pracy z życie. (B. Mikuła 2000, s. 207)

Ta forma organizacji pracy, w przeciwieństwie do rozszerzenia zakresu pracy daje poszczególnym pracownikom możliwości rozwijania inicjatywy i szerszego pola działania w sensie samorealizacji.

Bibliografia

 • Mikuła B., Człowiek a organizacja- Humanizacja w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków 2000
 • Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania w kierunku organizacji inteligentnych, Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków 2001

Autor: Małgorzata Harańczyk