Wypowiedzenie umowy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wypowiedzenie umowy
Polecane artykuły

Wypowiedzenie umowy – jednostronna bądź zawarta między kilkoma członkami czynność prawna, której następstwem jest rozwiązanie umowy w formie ustnej bądź pisemnej. Wszystkie czynniki umożliwiające wypowiedzenie umowy zawarte są za pomocą odpowiednich przepisów prawnych. Wypowiedzenie umowy może być również spowodowane czynnikami odpowiadającymi za niewykonanie świadczenia zgodnie z ustaleniami opisanymi w treści porozumienia. Prawo wypowiedzenia umowy posiada każda ze stron zawierających ją.

Wypowiedzenie a prawo polskie

Zawieranie umów i ich przerwanie uwarunkowane są w kodeksach prawa materialnego:

 • Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 • Kodeksie karnym – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.,
 • Kodeksie wyborczym – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.,
 • Kodeksie pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Kodeksie wykroczeń-ustawa z dnia 20 maja 1971 r.,
 • Unijnym Kodeksie Celnym – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.,
 • Wspólnotowym Kodeksie Wizowym – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.,
 • Kodeksie spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r.,
 • Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.,
 • Kodeksie morskim – ustawa z dnia 18 września 2001 r.

Strony zawierające umowę za pomocą podpisów godzą się na warunki zawieranej umowy, która ściśle określa wszystkie czynniki wpływające na możliwość wypowiedzenia, odstąpienia od porozumienia. Tematyce zawierania umów w prawie cywilnym została poświęcona Księga trzecia Kodeksu Cywilnego [1] zatytułowana – Zobowiązania. Prawo polskie umożliwia stronom zawierającym umowę ułożenie stosunku prawnego według uznania, na mocy zasady swobody umów, jednakże jego treść, cel nie mogą się sprzeciwiać właściwości stosunku, zasadom współżycia społecznego ani ustawie[2].

Czynniki niewykonanego świadczenia

Prawo wypowiedzenia umowy jest przykładem instytucji prawa materialnego uprawniającego do zakończenia podjętego stosunku zobowiązaniowego[3]. Jeśli czynniki opisujące w umowie zakres świadczenia nie zostaną spełnione przez jedną ze stron wtedy można skorzystać z możliwości wypowiedzenia porozumienia. Do takich czynników zaliczyć możemy, np.:

 • należyta, opisana jakość świadczenia nie została spełniona,
 • termin wykonania zobowiązania nie został dotrzymany lub nie został określony w zawartej umowie,
 • świadczenie nie zostało spełnione w miejscu wskazanym w treści zobowiązania,
 • dłużnik nie spełnił zobowiązania względem właściwego podmiotu.

Elementy wypowiedzenia

Niezależnie od rodzaju umowy jaką wypowiadamy, rezygnacja powinna zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,
 • dane osób pomiędzy, którymi zawarta została umowa,
 • datę zawarcia umowy,
 • opcjonalnie należy zawrzeć przyczynę zerwania umowy (np. w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest to wymagane),
 • podpisy wraz z datą: osoby wypowiadającej i osoby upoważnionej do akceptacji, przyjęcia dokumentu,
 • opcjonalnie pouczenie prawne (np. w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje możliwość odwołania się do sądu pracy).

Przykładowe rodzaje wypowiedzeń

Wypowiedzenia umów stosowane są w wielu dziedzinach życia, wyróżnić można m.in.:

Wypowiedzenie może być napisane samodzielnie z zachowaniem wyżej wymienionych elementów bądź można skorzystać z dostępnych w wielu źródłach wzorów. Przykładowo wypowiedzenie umowy przez pracownika może być następującej treści:

                                       …………………… dnia …………….. r.
                                        (miejscowość i data)
 Pracownik:
 …………………………..
 …………………………..
 …………………………..                                   Pracodawca: 
 (dane pracownika)                                ………………………….. 
                                         
                                         (dane pracodawcy)
 

        Wypowiedzenie umowy o pracę
 Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. 
 (miejscowość gdzie została podpisana umowa)pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. 
 (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego (czas określony w umowie bądź
 w kodeksie pracy)……………………………

 z poważaniem
  …………………….                            Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia
 (podpis pracownika)                            ………………………………………….
                                  (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej[4]

Przypisy

 1. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380)
 2. (art. 353 Kodeksu cywilnego)
 3. Gazeta prawna: Elementy prawidłowo wykonanego zobowiązania
 4. Infor/prawo:Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - wzór pisma

Bibliografia

 • Gazeta prawna, (2016-07-10.) Elementy prawidłowo wykonanego zobowiązania
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (2020). Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (2020). Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, Kodeks pracy
 • Muras Z. (2019). Podstawy prawa, Wydanie 5, Wydawnictwo C.H. Beck
 • Olejniczak A. (2019). Prawo cywilne - część ogólna, Wydanie 15, Wydawnictwo C.H. Beck
 • Red. Stec M. (2017).Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego., Wydanie 5, Praca zbiorowa, Wydawnictwo C.H. Beck
 • Słownik PWN online, (2020-04-18). Słownik PWN
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Justyna Kozak