Wymiana

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 16:53, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Wymiana
Polecane artykuły


Wymiana polega na dostarczaniu jednego dobra w zamian za inne dobro, oba dobra uważane są przez wymieniających się nimi za ekwiwalentne pod względem wartości.

Można wyróżnić następujące rodzaje wymiany:

  • nierówna, proces, który zdaniem marksistów jest przyczyna wyzysku krajów rozwijających się przez kraje rozwinięte, uwzględniając warunki produkcji i wymiany, ilość pracy zawartej w produktach eksportowanych przez kraje trzeciego świata jest wyższy od ilości pracy zawartej w produktach importowanych z krajów rozwiniętych, również wtedy, gdy wielkość eksportu i importu są takie same
  • walutowa, operacja, w wyniku, której jeden pieniądz jest wymieniany na drugi
  • wewnątrz firm lub grupy, wymiana zachodząca pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w rożnych krajach, należącej do tej samej grupy przemysłowej, wymiana między filiami danej grupy
  • międzynarodowa, klasyczna teoria międzynarodowej wymiany powstała w XVIII w., powstała w oparciu o założenia doskonałej konkurencji, przejrzystości rynku, mobilności czynników produkcji oraz istnienia wolnego handlu.
  • barterowa, wymiana dwóch ekwiwalentnych pod względem wartości towarów, z pominięciem zapłaty w pieniężnej.

Początki wymiany w handlu

We wczesnym średniowieczu wymiana stanowiła charakter dorywczy. Towary jak np. Narzędzia żelazne, ozdoby, wyroby garncarskie, których rolnik nie był w stanie sam wytwarzać, musiał kupować od wędrownych kupców. Jednak ludność z obszarów rolniczych, która nie posiadała szerszego rynku zbytu, nie mogła kupować dużo towarów z pochodzenia pozarolniczego. Dlatego wymiana miała w tym okresie charakter okazjonalny. W X-XII w. W Polsce wymiana lokalna rozgrywała się w osadach targowych, które znajdowały się pod murami warownych grodów. Wymieniane były głównie artykuły przemysłowe oraz częściowo rolnicze, takie jak miody, skóry i bydło. Dominowała wymiana towaru w zamian za towar.(Jezierski A. 2003, s. 33-34)

Wymiana online

Proces wymiany funkcjonuje również w internecie. W Polsce istnieje ok. 30 różnego typu serwisów, służących do wymiany waluty online. Są to np. kantory, społecznościowe platformy grupowych zakupów walut, czy też kantory. Polski rynek wymiany waluty online jest imponujący w skali międzynarodowej. Pierwszy podmiot, umożliwiający wymianę walut online w Polsce powstał w 2009r. (Borek M. 2013, s. 23)

Wymiana międzynarodowa

Handel międzynarodowy produktami rolno - spożywczymi jest jednym z kilku obszarów kontaktów biznesowych Polski z otoczeniem. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości nawiązywania współpracy. Konflikty zbrojne oraz polityczne spory mogą niekorzystnie wpłynąć na wysokość wymiany eksportowo - importowej. (Stefko O. 2014, s. 170) Międzynarodowa wymiana towarów umożliwia efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Kraje eksportują towary, w których się specyjalizują oraz importują te, w produkcji których specyjalizują się inne państwa. Wymiana międzynarodowa to również przepływ środków pieniężnych np. Przekawywanie emerytur i rent związane z ruchem ludności. Między krajami następuje także przepływ kapitału na np. zakup akcji, zakup nieruchomości. (Adamowicz E. 2004, s. 131)

Bibliografia

Autor: Anna Łoboda, Mateusz Balicki